Home » Archives by category » Адыгэбзэ (Page 5)
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ебгъуанэ Конгрессым къыщипсэлъар

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ебгъуанэ Конгрессым и делегатхэмрэ абы и лэжьыгъэм хэтхэмрэ сэлам гуапэ фызох икIи фи зэхыхьэшхуэм лэжьыгъэ тэмэм зэфIигъэкIыну сынывохъуэхъу.  Дунейпсо Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщам адыгэ лъэпкъым и гъащIэм мыхьэнэшхуэ щиIащ. Нобэ ар зэфIэкI зыбгъэдэлъ, пщIэ зиIэ дунейпсо зэгухьэныгъэ зэрыхъуар жыпIэмэ, егъэлея хъунукъым. Псори дызыщыгъуазэ гугъуехьхэм щхьэкIэ къэмынэу, Дунейпсо Адыгэ Хасэр блэкIа илъэс­хэм текI [...]

Продолжить чтение …
Нобэми илъэсищ къэкIуэнуми теухуауэ

ЗэIущIэшхуэр, къэрал къулыкъущIэхэри, лIыкIуэхэри, хьэщIэхэри зыхэтар, щекIуэкIар Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэ­гъуа­пIэрщ. Абы кърихьэлIащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен (жиIар щхьэхуэу тыдодзэ), Тыркум, Сирием, Иорданием, Германием, США-м, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Абхъазым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Шапсыгъым я лIыкIуэ­хэр. Фигу къэдгъэкIыжынщ. ДАХ-м и Зэхуэсыр илъэсищым зэ йокIуэкI. Абы къыщапщытэж я лэжьы­гъэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и президентыр, Советыр, Гъэ­зэщIакIуэ [...]

Продолжить чтение …

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гупыжкIэ илъэс и пэкIэ Адыгэ Республикэм гъуэгу щытеува мы махуэшхуэр иджы Къэбэрдей-Балъ­къэрми щагъэлъэпIэнущ. ФокIадэм и 28-м щегъэжьауэ жэпуэгъуэм и 3-м нэс республикэм и еджа­пIэхэми IуэхущIапIэхэми адыгэ фащэм и тхыдэмрэ и теплъэмрэ цIыхухэм къе­зыгъэщIэж дерсхэмрэ зэIущIэхэмрэ щрагъэкIуэ­кIынущ, абы теухуа нэтынхэмрэ фильмхэмрэ щагъэлъэгъуэнущ. Шэч хэмылъу, гукъыдэж зиIэм а махуэхэм фащэ щитIэ­гъэну, и лъэпкъ [...]

Продолжить чтение …
Сосрыкъуэ

«Мывэм и къуэ»  таурыхъыр адыгэ нарт хъыбархэм зэра1уэтэжым тету. http://www.youtube.com/watch?v=OnHb1XmhEPU&feature=related<iframe width=»640″ height=»360″ src=»     www.adygabza.ru

Продолжить чтение …
Узэкъуэтмэ-улъэщщ

  Иджыблагъэ «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэ­щIэщым къытхуеблэгъащ Сирием къикIыжу адэжь хэкум щыпсэуну къэ­кIуэжа, СХьР-м дзюдом­кIэ и чемпион Талъостэн (Къуэшрокъуэ) Сипсэрэ абы и гъэсакIуэ Къущхьэ Iимадрэ. Я щыIэкIэ-псэукIэм, дяпэкIэ ящIэ­ну я мурадхэм дыщы­щIэупщIэм, ди хэкуэгъу­хэр я гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ. Абыхэм жаIащ хэкум къэкIуэжыну куэд щIауэ зэры­щIэ­хъуэпсыр, ауэ гугъусыгъу гуэрхэм ирихьэ­лIэурэ я Iуэхур кIыхь­лIыхь зэрыхъуар. ЩIэ­щы­гъуэ тщыхъуа [...]

Продолжить чтение …
Къанокъуэ Арсен хамэ къэралхэм щыщ ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэм яхуозэ

  УФ-м и Президентым и Унафэм тету, хамэ къэралхэм щыщу политикэ, жылагъуэ, щIэныгъэ IэнатIэхэм пэрыт IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм ­иджырей Урысейм и Iуэху зы­Iутыр зрагъэлъагъун пап­щIэ къы­зэрырагъэблагъэ программэм ипкъ иткIэ, Тыркум, Сирием, Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я лIы­кIуэ­хэр (ныбжьыщIэ 20 мэхъу) шыщхьэIум и 18-м Москва къэлъэтащ. Урысейм щагъэ­кIуэ­ну махуипщIым хагъэхьащ политик, хьэрычэтыщIэ, жылагъуэ лэжьакIуэ ныбжьы­щIэхэм я адэжь [...]

Продолжить чтение …

  ПщIэ зыхуэтщI Владимир Владимир и къуэ!   Сирие Хьэрып Республикэм илъэсым щIигъуауэ политикэ зэпэщIэувэ­ны­гъэр щызэщIоплъэ. Правительствэм и дзэмрэ оппозицэ зэщIэузэдамрэ я зэныкъуэкъум хокIуадэ Урысейм и хэкуэгъуу Сирием щыпсэухэм ящыщ куэд, абыхэм яхэтщ адыгэхэри. УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и лIыкIуэ гуп Сирием щыIащ щытыкIэр зрагъэ­лъа­гъун, УФ-м и хэкуэгъухэмрэ ди лъэп­къэгъухэмрэ яхуэзэн папщIэ. [...]

Продолжить чтение …
Дамаск къикIыжа зы унагъуэ

Iуэхур зыIутыр нэхъ IупщIу уегъэ­лъагъу унагъуэм и псэукIэм зэрызи­хъуэжым. Нобэ фэдгъэцIыхуну ди гуа­пэ Теувэжхэ Ридуанрэ Амирэрэ я щIалищыр къыздашэжри къэкIуэжащ, я хъыджэбзыр унагъуэ ихьати, Щам къы­щынащ. НэхъыжьитIыр аргон газ лIэужьыгъуэр къагъэсэбэпурэ гъущI зэпыгъэвэнымрэ унэ зехьэнкIэ Iэзэхэщ, нэхъыщIэр етIуанэ илъэсым нэсауэ юрист IэщIагъэм хуоджэ. Ридуан бжьэдыгъущ, ауэ мухьэжырхэм я нэ­хъыбэм зэрахьэлу, адыгэбзэм и диалект псоми хуэшэрыуэщ. [...]

Продолжить чтение …

Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зэхуэсышхуэр мэлыжьыхьым и 21-м Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Урысейм, Тыркум, Иорданием, Сирием щызэхэт Адыгэ Хасэхэм я тхьэ­мадэхэмрэ я лIыкIуэ­хэмрэ. Апхуэдэу кърагъэблэгъат УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и лIыкIуэу хэт Къэжэр Альберт, «Россотрудничество» IуэхущIапIэм ди хэкуэгъухэмрэ правительствэм пымыщIа зэгухьэны­гъэхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ и [...]

Продолжить чтение …
Лъэпкъ зэпыщIэныгъэр ягъэбыдэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр щэбэт кIуам Налшык къалэ ще­кIуэкIащ.   Лъэпкъым и зыужьыныгъэм, хамэ щIыпIэ куэдым щикъухьа адыгэхэм я зэкъуэтыныгъэм, абыхэм я зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным, зыIууэ гугъуехьхэр гъэзэ­кIуэ­жыным, къапэщылъ къалэнхэр уб­зыхуным теухуа псалъэмакъ купщIафIэ куэд къыщаIэта зэхуэсышхуэм хэтащ Урысей Федерацэм, Тыркум, Иорданием, Сирием щызэхэт Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ДАХ-м [...]

Продолжить чтение …