Список членов Исполкома и Совета МЧА

 

         ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ (2018 — 2021 гъгъ.) 

 1. Сэхъурокъуэ Хьэутий — ДАХ-м и тхьэмадэ (Налшык)
 2. Бырсекъуэ Орфан — ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ (Дамаск)
 3. Щоджэн Iэминат — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ (Налшык)
 4. ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Адыгей Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Мейкъуапэ)
 5. Аслъэн Алий — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Шэрджэс Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Черкесск)
 6. КIэкIыхъу Мэжид — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Шапсыгъ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Краснодар край, Лазаревскэ)
 7. Сонмез Затий — ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я Федерацэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Германие, Бремен)
 8. ХьэфIыцIэ Мухьэмэд — Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Налшык)
 9. Бэрдокъуэ Ридуан — Сирием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Дамаск)
 10. Йылдыз Шекерджи — КАФФЕД-м и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Анкара)
 11. Къардэн Самир — Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Амман)
 12. Маремкъул Валерэ — Абхъазым щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Сыхъум)
 13. Сэхъут Аскэр — Краснодар Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Краснодар)
 14. Нэпсо Закарие — Израилым щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Кфар-Камэ)
 15. Шыбзыхъуэ Юрий — Ставрополь щызэхэт Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт
 16. НэкIацэ Владимир — «Хэку» зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Налшык)
 17. Дербит Валерий — Мэздэгу Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Осетие Ищхъэрэ-Алание)
 18. Жу Тимур — Адыгэ ЩIалэгъуалэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт (Черкесск)
 19. АфIэунэ Исмэхьил —  Шэрджэс Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Черкесск)
 20. Ачмыжь Юсыф —  Адыгей Хасэм и лIыкIуэ,  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Мейкъуапэ)
 21. Бабыгу Эргун —  КАФФЕД-м и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Анкара)
 22. Бейкъан Мухьэрэм —  Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я Федерацэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Германие, Ганновер)
 23. Балъкъэр Гъэзий —  Сирием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Дамаск)
 24. Борэ Елдар —  Адыгэ ЩIалэгъуэлэ Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Налшык)
 25. Дзэрахъэ Станислав —  «Хэку» Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Налшык)
 26. Бэгъущэ Алий Адыгей Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Мейкъуапэ)
 27. Къэзанокъуэ Мурат —  Ставрополь щызэхэт Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ,  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Ставрополь)
 28. ЛIыбзу Малек — Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и лIыкIуэ,  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт( Амман)
 29. Табыщ Мурат —  Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ,  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Налшык)
 30. ТIамжьыкъуэ Умар-Фарукъ —  Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэ­хэм я Федерацэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Германие, Ганновер)
 31. Теркъул Мухьэмэд — Шэрджэс Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ,  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Черкесск)
 32. Тхьэухъуэ Зухьейр —  Израилым щыIэ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Кфар-Камэ)
 33. Тхьэпщыкъуэ Альберт -Адыгей Хасэм и лIыкIуэ,   ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Мейкъуапэ)
 34. Хьэхъу Игорь —  Шапсыгъ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ,  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Краснодар край, Лазаревскэ)
 35. ХьэбытIэ Вячеслав — Мэздэгу Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт  (Осетие Ищхъэрэ-Алание)
 36. ЦIыкIущэ Аслъэн —  Адыгей Хасэм и лIыкIуэ,  ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Мейкъуапэ)
 37. Шыкъым Мухьэмэд —  Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Амман)
 38. Щомахуэ Залинэ —  Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэт (Налшык)

 

                                                                    ДАХ-м и къэпщытакIуэхэр

1. Iэдэмокъуэ Альберт (Черкесск)                                                                                                                                                                            2.  МэшхуэфI Нэждэт (Мейкъуапэ)                                                                                                                                                                                                 3. Стас Наузэт    (КъБР) 

 СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА И ИСПОЛКОМА

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ

(2018-2021гг.)

 

1. Сохроков Хаути Хазритович президент МЧА (КБР) +7(8662) 42-50-48;             +7(8662) 42-58- 34;

8 928 7000 600; dahkbr@mail.ru

2. Барсик Арфан первый вице-президент (ЧБО Сирии) 8 928 719 2656
3. Шогенова Аминат  Топашевна вице-президент, член ОО «Адыгэ Хасэ» КБР 89286934817

amina_23@list.ru

4. Тлемешок Рамазан Мугдинович

 

вице-президент, председатель ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент» РА, член Совета МЧА   (+78772) 56-82-13 факс;

8 9182658000

odadygehasera@mail.ru

5. Асланов Али Фуадович вице-президент, председатель ОД  «Адыгэ Хасэ-Черкесский Парламент» КЧР, член Совета МЧА  (+7878-22) 5-47-84

8 928 388 81 27

ali_aslanov@bk.ru

6. Чачух Маджид Харунович вице-президент, председатель ККОО «Общество «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов шапсугов», член Совета МЧА  (+7862) 272-61-44 дом.;

(+7862) 237-53-30 моб.;

8 988 237 53 30

(+7862) 270-07-14 факс;  shapsug_hase@list.ru

7. Сонмез Затий

 

председатель Европейской федерации кавказских обществ, член Совета МЧА +49 176 93330923

 

 

8. Хафицэ Мухамед Мусабиевич член Совета МЧА, председатель Общественной организации «Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балкарской Республики (+78662) 47-31-83 т/ф

(+78662) 47-31-57

8928 693 62 49

adyghe@mail.ru

9. Йылдыз Шекерджи член Совета МЧА, председатель

Федерации Кавказских Обществ в Турции «KАФФЕД»

Тел.:   810903122805599 раб.;

+905325030874

10. Бардоко Радуан член Совета МЧА, председатель  ЧБО в Сирии 810963112777825 хасэ

810963112771552ф

810963112787474

adigacentersyria@gmail.com

11. Къардэн Самир член Совета МЧА, председатель Черкесского Благотворительного Общество в Иордании

 

 

 

810962777410796

 

12. Маремуков Валерий Викторович член Совета МЧА, председатель  ОО «Адыгэ Хасэ» Республики Абхазия

 

+7 (840)223 13 15; +7(940)7731556

adigahasa.ra@mail.ru

13. Сохт Аскер Казбекович член Совета МЧА, председатель Краснодарской  краевой общественной организации «Адыгэ Хасэ«

 

89054045129

asoht@yandex.ru

14. Напсо Закария член Совета МЧА, председатель  «Адыгэ Хасэ» Кфар-Камы (Израиль) zakarianapso@gmail.com

810 972 505 577 172

15. Шебзухов Юрий Ибрагимович член Совета МЧА, председатель Ставропольской КОО «Черкесский культурный центр» 8 652 29 82 07;  89624281030

8928 321 99 04

shebzuhov@inboh.ru

16. Накацев Владимир Анатольевич член Совета МЧА, председатель Исполкома  КБО Ассоциации «Родина» 8 928 717 44 77

rodina-nalchik@mail.ru

nakatsev@mail.ru

17. Дербитов Валерий Александрович член Совета МЧА, председатель общества «Союз моздокских кабардинцев» 8 928 489 8229

derbitova.valera@yandex.ru

18. Жужуев Тимур Муаед ович член Совета МЧА, председатель, Межрегиональной общественной организации содействия сохранению и развитию самобытности черкесского народа «Адыгэ Хасэ» (Молодежный черкесский парламент) 89283867889

timur112233@mail.ru

19. Афаунов Исмаил Мухамедович член Исполкома МЧА,  член ОД  «Адыгэ Хасэ-Черкесский Парламент» КЧР 89380286677 ismail.afaunov@bk.ru
20. Ачмиз  Юсыф Шевкетович член Исполкома МЧА,  член ОД «Адыгэ Хасэ- Черкесский парламент» Республики Адыгея, 89891417675interstpoy-@mail.ru
21. Бабугу Эргун член Исполкома МЧА,  представитель КАФФЕД 89287054631

89889331262

22. Баикан Мухаррам член Исполкома МЧА,    член Европейской федерации кавказских обществ Tel :+49 160 7884474

мail : muharremb@hotmail.com

23. Балкар Гази член Исполкома МЧА,  представитель ЧБО Сирии 89289123965
24. Богус Алий Заурбечевич член Исполкома МЧА,  член ОД «Адыгэ Хасэ- Черкесский парламент» РА
25. Боров Эльдар Хамзетович член Исполкома МЧА,  Межрегиональная общественная организация содействия сохранению и развитию самобытности черкесского народа «Адыгэ Хасэ» (Молодежный черкесский парламент) 89287059888
26. Зарахов Станислав Харунович член Исполкома МЧА, член Совета Ассоциации «Родина» 89604306054
27. Казаноков Мурат Мухадинович член Исполкома МЧА,  Член СКОО  «Черкесский культурный центр» 89262078311

adygi26@inbox.ru

28. Лебзо Малек член Исполкома МЧА,  член ЧБО Иордании 810962777284283

81096265825181 ЧБО

29. Табишев Мурат Арсеньевич член Исполкома МЧА,  член ОО «Адыгэ Хасэ» КБР 8 928 702 98 60

bze-xase@mail.ru;

tabish-murat@mail.ru

30. Тамзок Омар-Фарук член Исполкома МЧА,  член Европейской федерации кавказских обществ +49 511 4340167
мail: Omar.Tamzok@fdtkv.de
31. Теркулов Мухаммед Клышевич член Исполкома МЧА,  член ОД  «Адыгэ Хасэ-Черкесский Парламент» КЧР 89094962362
32. Тхаухо Зухер член Исполкома МЧА (Израиль) Kfar Kama O.P 694, Z. C15235

ФаксAX: 972 4 6767025

Тел: 810972527465886

info@circassianmuseum.co.il

33. Тхапшоков Альберт Султанович член Исполкома МЧА,  член ОД «Адыгэ Хасэ- Черкесский парламент» Республики Адыгея
34. Хабитов Вячеслав Георгиевич член Исполкома МЧА,  член Адыгэ Хасэ Моздокских кабардинцев 8938 883 44 81

habitov_vjacheslav@rammbler.ru

35. Хахо Игорь Хамидович член Исполкома МЧА,  предст. «Общество «Адыгэ Хасэ» причерноморских шапсугов 8 (8662) 42-37 30

89287161408

е-mail: k_khakho@mail.ru

36. Цикушев Аслан Хасанбиевич член Исполкома МЧА,  член ОД «Адыгэ Хасэ- Черкесский парламент» Республики Адыгея 89529709247

odadygehasera@mail.ru

37. Шомахова Залина Хазретовна член Исполкома МЧА,  член президиума ОО «Адыгэ Хасэ» КБР 89094918183
38. Шиким  Мохаммад член Исполкома МЧА,  член ЧБО Иордании 810962795113399 mohammadshigim@yahoo.com

                                                            Список 

                                     членов Ревизионной комиссии МЧА

1. Адамоков Альберт Ибрагимович- председатель  член совета ОО «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» КЧР 8 909 499 07 00

aadamej@yandex.ru

 

2. Хатам Недждет член совета ОО «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» РА  8 918 426 13 58

(+78772) 55 -56-60 дом.;  necdethatam@gmail.com

3.                    Стас Наузат                                      член Совета Ассоциации           89674193050                                                                                                                                                                                            «Родина»

Leave a Comment