Лъэпкъыр зыгъэпIейтей Iуэхухэм топсэлъыхь

Лъэпкъыр зыгъэпIейтей Iуэхухэм топсэлъыхь Налшык къалэ щекIуэкIа Дунейпсо Адыгэ Хасэм и  Хасащхьэм и   зи чэзу зэIущIэм  хэтащ Тыркум, Иорданием, Сирием, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм,…

Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэ

Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэ Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху зезыхьэ IуэхущIапIэхэмрэ къыхалъхьа жэрдэмкIэ 2011 гъэ лъандэрэ Адыгэ фащэм и махуэр ягъэлъапIэ фокIадэм и…