Къурмэн махуэшхуэмкIэ дынывохъуэхъу

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъапIэхэ! Сэри, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупыми къыдбгъэдэкIыу  Къурмэн махуэ лъапIэмкIэ адыгэхэм псоми ди гуапэу…

Дунейпсо Адыгэ Хасэм ирегъэблагъэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм ирегъэблагъэ   Иджыблагъэ Налшык тхьэмахуитIкIэ щыхьэщIащ Тыркум, Иорданием, Израилым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм, мэздэгу адыгэхэм я щIэблэр. Ди республикэм и щIыпIэ дахэ…