Новости

  НэщIикIыж хьид махуэшхуэм папщIэ хъуэхъу                                        

  ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ! Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и цIэкIэ,  си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэмкIэ адыгэхэм  псоми си гуапэу сывохъуэхъу. Рэмэдан мазэ лъапIэр зэриухыр къэзыгъэлъагъуэ а махуэм икъукIэ купщIэшхуэ иIэщ. Мы махуэ лъапIэхэм  IуэхуфIхэр зэфIагъэкI, Iыхьлыхэм,  дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм гулъытэ нэхъыбэ хуащI. ГугъапIэ,  насып, узыншагъэ быдэ фиIэну, фи унагъуэхэм  мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ, ефIэкIуэныгъэ илъыну Тхьэ жиIэ!   ПщIэ къыфхуэзыщI, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий

Дальше
Новости

Выставка лауреатов фестиваля «Сокровище нартов «открылась в г. Алушты

27 мая 2019 г. в залах  ДХШ г. Алушты в 15 ч. торжественно отрылась международная  детская передвижная художественная выставка лауреатов ДЕСЯТОГО — юбилейного — фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов » и выставка творческих работ под девизом «Дети России за мир в Сирии», а также выставка живописи и графики членов жюри конкурса — народного художника Кабардино-Балкарской Республики Заурбека Бгажнокова и члена МОСХ РОССИИ, лауреата премии Правительства РФ 2012 г. в области культуры Альбины Тажевой. Лауреатам, призёрам и педагогам детской художественной школы г. Алушты были вручены дипломы, грамоты и благодарности от дирекции ГБУ «Московский…

Дальше
Новости

Арт-марафон «МОСКВА-ДАМАСК». Детская передвижная художественная  выставка в Севастополе.

В рамках арт-марафона «Москва — Дамаск»  международная передвижная детская художественная выставка лауреатов и финалистов ДЕСЯТОГО — юбилейного —  фестиваля-конкурса «Сокровище нартов» и творческие  детские работы  под девизом «Дети России за мир в Сирии» экспонировалась в залах Московского дома национальностей правительства Москвы, в ДХШ городов Моздока, Пятигорска, Черкесска, АРКИ им. У.Х. Тхабисимова в г. Майкопе, Севастополя. 27 мая 2019 г. в 15 ч. выставка открывается в ДХШ г. Алушты. 29.05.2019 г. запланировано открытие арт-марафона в «МДЦ АРТЕК». Затем детская передвижная выставка продолжит свой путь по городам и аулам  Туапсинского и Лазаревского…

Дальше
Новости

ХЭКУМ ИС АДЫГЭХЭМРЭ ХЭХЭСХЭМРЭ ЯХУЭГЪЭЗА ДЖЭ ПСАЛЪЭ

Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Хабзэ зэрытхуэхъуащи, накъыгъэм и 21-м хэкурысхэри, хамэ щIыпIэ куэдым ипхъауэ ис ди лъэпкъэгъухэри блэкIам – лъэхъэнэ хьэлъэм, адыгэм Урысей пащтыхьыгъуэм кърищIылIа зауэ гущІэгъуншэм – дыхуоплъэкIыж. ЦIыхум нэхъ тхьэмыщкIагъэ дыдэу и щхьэ кърикІуэнур – лъэпкъ гъэкIуэд зауэр – Урыс пащтыхьыгъуэм къыдищIылIат: ди лъахэр тфIигъэкIуэдащ, ди лъэпкъэгъухэр минищэ бжыгъэкIэ зауэм хэкIуэдащ, цIыху мелуаным нэблагъэр я хэку ирахури, Уэсмэн пащтыхьыгъуэм къыщыщІидзащ. Зи хэку зырагъэбгына, зи щIыпIэр зыфIагъэкIуэда цIыху мин бжыгъэхэр ибэ хъурейхэу, гупсэхугъуэ щагъуэт щIыпIэ ямыIэжу, я адэжь лъахэ къыщIэхъуэпсу дунейм ехыжащ. Илъэс блэкIахэми а зауэм зи щхьэ хэзылъхьахэр дигу ихуакъым.…

Дальше
Новости

Тхыдэр щыхьэт тохъуэ

Адыгэ тхыдэм и нэхъ Iуэхугъуэ зэIумыбзхэм ящыщщ XVIII — XIX лIэщIыгъуэхэм абыхэм я бжыгъэр зэрыхъуу щытар. Адыгэхэм я бжыгъэр нэхъ белджылы хъууэ щыщIидзар XVIII лIэщIыгъуэм и кIэхэращ. АБЫ И ЩХЬЭУСЫГЪУЭР гурыIуэгъуэщ: Кавказ зауэр зэхаубла нэужь, урыс дзэпщхэми хамэ къэралхэм къикI лIыкIуэхэми ялъытэ хъуащ адыгэхэм (къэбэрдейхэм, беслъэнейхэм, шапсыгъхэм, абазэхэхэм, натхъуэджхэм, бжьэдыгъухэм, кIэмыргуейхэм, жанэхэм, н.) я цIыху бжыгъэр. А Iуэхур япэ зыублахэм ящыщщ урыс щIэныгъэлI-хэр, тIасхъэщIэххэр, дипломатхэр. Абыхэм я нэхъыбэм а зэманым къызэрагъэлъэгъуамкIэ, адыгэхэм я бжыгъэр мин 300-м къыщыщIэдзауэ мин 500-м нэсу арат. Апхуэдэ бжыгъэ къагъэлъагъуэ (XVIII лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм тещIыхьауэ)…

Дальше
Новости

Щыгъуэ махуэр зэрекIуэкIынур

  Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъумкIэ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэм я иужьрей зэIущIэр махуэку кIуам екIуэкIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд и деж щызэхуэса къулыкъущIэхэмрэ жылагъуэ лэжьакIуэхэмрэ тепсэлъыхьащ накъыгъэм и 20 — 2I-хэм Щыгъуэ-щэж махуэм епха дауэдапщэхэр Налшык къалэ зэрыщекIуэкIынум. Абы теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Правительствам и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIап1эхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гергоков Джамбулат, Налшык…

Дальше
Новости

Накъыгъэм и 9-р ТекIуэныгъэм и Махуэшхуэщ

Си хэкуэгъу лъапIэхэ! Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу Хэку зауэшхуэм и  ветеранхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми, дэнэ щыпсэу адыгэхэми (шэрджэсхэми)  ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ сынывохъуэхъу. Дэ ноби ди нэхъыжьхэм Хэку зауэшхуэ зэманым зэрахьа лIыхъужьыгъэм и инагъыр зыхыдощIэ икIи зэи тщыгъупщэнукъым. Ди гум илъынущ ди лIыхъужьэхэм я цIэхэр. Быдэ ирехъу мамырыгъэр, къэралхэм я зэгъунэгъуфI зэхущытыкIэр,  ирефIакIуэ лъэпкъхэм я зэныбжьэгъуныгъэр, яку дэлъ цIыхугъэ лъагэр. Мамырыгъэ, фIыгъуэ, ефIэкIуэныгъэ фиIэну  сывохъуэхъу.   ПщIэ къыфхуэзыщI, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий   Дорогие соотечественники! От имени Исполкома Международной Черкесской Ассоциации и от себя лично…

Дальше
Новости

Поздравляем Исхака Шумафовича Машбаша

Народному писателю республик Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, председателю правления Союза писателей Адыгеи Исхаку Шумафовичу Машбашу   Уважаемый Исхак Шумафович! От имени Исполкома Международной Черкесской Ассоциации, от себя лично примите самые  искренние поздравления в связи с  присвоением  Вам Героя труда Российской Федерации. Эта высокая награда является достойной оценкой Ваших заслуг перед Отечеством и жителями республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Ваше имя особо значимо для международной черкесской общественности. Своим многогранным литературным талантом и активной общественной деятельностью Вы прославляете весь адыгский народ,  вносите неоценимый  вклад в международное черкесское движение, возрождение и сохранение адыгской (черкесской)…

Дальше
Новости

Народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии  Исхаку Машбашу присвоено звание Герой Труда России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил золотые медали «Герой труда Российской Федерации»  за особые трудовые заслуги перед государством и народом пятерым россиянам. Среди награждённых – народный писатель республик Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, председатель правления Союза писателей Адыгеи Исхак Машбаш. На церемонии награждения присутствовали делегация Адыгеи, возглавляемая руководителем региона Муратом Кумпиловым, Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Также присутствовали  сенаторы от Республики Адыгея Мурат Хапсироков и Олег Селезнёв, депутат Государственной Думы от Республики Адыгея Мурат Хасанов, представители общественных организаций Хаути Сохроков и Ким Дзыбов.

Дальше
Новости

12 золотых звезд и три золотые стрелы на зеленом полотне

Сегодня, 25 апреля,  День адыгского (черкесского) флага торжественно  отмечается  в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и в  странах компактного проживания адыгской  диаспоры. Кабардино-Балкарская Республика В г. Нальчике на пешеходной части улицы Кабардинской состоялся  праздничный концерт с участием творческих коллективов республики,  адыгские танцы. С музыкальными поздравлениями  на сцену вышли известные  исполнители и творческие коллективы.  Также была развернута  выставка народных промыслов, где  были представлены  образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного оружия, конской упряжи, а также ювелирные изделия. Продолжился  праздник на пл. Абхазии массовым Адыгэ джэгу. Апофеозом стало зажжение свечей в виде черкесского флага.          …

Дальше
Новости

Тхуэмахуэн ирехъу

                            Си лъэпкъэгъу  лъапIэхэ! Мэлыжьыхьым и 25-м догъэлъапIэ адыгэ — шэрджэс  псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэр — ди Ныпым и махуэр. ЛIэщIыгъуэ куэдым къыпхыкIа ди ныпым и пщIэр нэхъри тIэту, абы и жьауэм дыщIэту, ди Iуэхухэр дэкI зэпыту дыпсэуну Тхьэм жиIэ. Нобэ адыгэхэр-шэрджэсхэр къэрал куэдым щопсэу икIи лъэпкъым и щэнхабзэр, бзэр, хабзэр хуэсакъыу зэрахъумэр дэни щагъэлъагъуэ, зэрыс щIыналъэхэм зегъэужьыным,  ахэр егъэфIэкIуэным я зэфIэкI халъхьэ. Си гуапэу сынывохъуэхъу ди махуэ лъапIэмкIэ. Ирехъу Адыгэ ныпым и махуэр тхуэугъурлын. Мамырыгъэ, фIыгъуэ, насып, ефIэкIуэныгъэ  дэтхэнэ адыгэ унагъуэми мы махуэ лъапIэм Тхьэм къытхудигъакIуэ!  Дунейпсо Адыгэ Хасэм…

Дальше
Новости

25 апреля – День адыгского (черкесского) флага

Во всём адыгском мире стало доброй традицией ежегодно отмечать  25 апреля День адыгского-черкесского флага. В этот день в местах компактного проживания адыгов — черкесов будет организована разнообразная  программа:  праздничные шествия, адыгские танцы, спортивные состязания, зажжение свечей. Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, ул.Кабардинская, пешеходная зона (от ул.Кешокова до ул.Ногмова): 12:00 час. Выставка мастеров народных промыслов 13:00 час. Старинные игрища 14:00 час. Народные игры 16:30 час. Песенный вечер Площадь Абхазии 17:30 час. Адыгэ джэгу, зажжение свечей  Республика Адыгея В г. Майкопе состоятся торжества, посвященные Дню Государственного флага Республики Адыгея. В торжествах примут участие…

Дальше
Новости

25 апреля – День адыгского (черкесского) флага

Популярное среди адыгов знамя с изображением 12 пятиконечных звезд и трех перекрещенных стрел принято выводить из исторической ситуации XIX в. Для того, чтобы узнать, как встречалось знамя адыгами, следует обратиться к воспоминаниям англичанина Эдмунда Спенсера «Путешествие в Черкессию», которое вышло отдельной книгой в Лондоне в 1839 г. На первой странице книги есть цветная иллюстрация черкесского знамени. Автор пишет: «…После ружейных залпов, которые обычно возвещают приезд вождя, тысячи великолепных, красивых, статных воинов поскакали навстречу, и через несколько секунд мы были окружены сотнями славных патриотов Черкесии. Некоторые из них были одеты в…

Дальше