Сэхъурокъуэ Хьэутий: ДАХ-м и Iуэху щыдэкIынур Урысейращ

Сэхъурокъуэ Хьэутий: ДАХ-м и Iуэху щыдэкIынур Урысейращ   Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм унафэ къищтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэр къызэтригъэувыIэну. Абы и щхьэусыгъуэу къагъэлъэгъуар ДАХ-м…

Лъэпкъым и къэкIуэнум девгъэгупсыс

  Кавказ  Хасэхэм  я  Федерацэм  и  унафэщIымрэ   а  зэгухьэныгъэм  и Советым  хэтхэмрэ  яхуэгъэзауэ ПщIэ  зыхуэтщI  ди  лъэпкъэгъухэ! Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу…

Иорданым щызэхэт Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и деж

  ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъап1эхэ! Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи ину фIыщIэ  худощIыр  Къардэн Самир,…