Лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр щIэзыгъэбыдэхэр

Лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэр щIэзыгъэбыдэхэр Ставрополь крайм щыпсэу мэздэгу адыгэхэм илъэс еханэ хъуауэ лъэпкъ щэнхабзэр, тхыдэр, гъуазджэр, хабзэр и лъабжьэу къыщызэрагъэпэщ фестивалыр щэкIуэгъуэм и 3-м…

Нарты Шапсугии

Нарты Шапсугии ОТСТУПАТЬ НЕКУДА – ВПЕРЕДИ МОСКВА! Еще один уверенный шаг вперед: детский хореографический ансамбль «Нарты Шапсугии» из аула Большой Кичмай стал…