Home » Archives by category » Адыгэбзэ
Тхыдэм и дерсхэмрэ къэкIуэнум и нэхумрэ

Тхыдэм и дерсхэмрэ къэкIуэнум и нэхумрэ

              Хабзэ зэрыхъуам тету, Адыгэхэм я Щыгъуэ-щIэж        махуэм – накъыгъэм и 21-м – ипэ къихуэу, накъыгъэм       и 20-м и пщыхьэщхьэм цIыхухэр щызэхуос Урыс-Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж. Мы гъэми ГъащIэ жыгым деж Iуэху дахэ щекIуэкIащ. Лъэпкъым и щхьэ       кърикIуа мыгъуагъэм теухуауэ хэхэс, хэкурыс усакIуэ-хэм зэхалъхьа усэхэм къеджащ щIалэгъуалэри нэхъыжьыIуэхэри, уэрэджыIакIуэхэм гъыбзэхэмрэ уэрэдыжьхэмрэ жаIащ. [...]

ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ

Лъэпкъым нэхъ Iей дыдэу къыщыщIынкIэ хъунур зэкъуэхунрати, ди адыгэхэм а шынагъуэр къалъэIэсри, дуней псом щикъухьа хъуащ. Ауэ а псори зэзышэлIэж, къызыхэкIар ящызымыгъэгъупщэ зы къару щыIэщ – ар ди адыгэбзэращ. Бзэм зрагъэужьын, къыдэкIуэтей щIэблэм ар яIурылъу къагъэтэджын мурадкIэ къызэрагъэпэщащ мы тхыгъэр зытеухуа, Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм зи презентацэр иджыблагъэ щекIуэкIа «СИ БЗЭ» жыхуиIэ проектыр.   Зэхуэсым кърихьэлIат [...]

Продолжить чтение …

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Х Конгрессым и л1ык1уэхэм  Урысей Федерацэм ис адыгэхэм, хамэ къэралхэм  щыпсэу ди лъэпкъэгъу псоми   ЗЭРЫЗАХУАГЪАЗЭР Лъэпкъ, бзэ, тхыдэ – зыр япэ ибгъэщ мыхъуну мы Iуэхугъуищыр зэкIэщIэхыпIэ ямыIэу зэпхащ. Тхыдэ зимыIэ лъэпкъ щыIэкъым, бзэр зимыIэж лъэпкъыр зэрыкIуэдыжым ещхьу. Абы къыхэкIкIэ дэтхэнэ зы адыгэми Iурылъыжын хуейщ къыдалъхуа бзэр — тхыдэ кIыхь зиIэ [...]

Продолжить чтение …

Дунейпсо Адыгэ Хасэм иджыри зы пIалъэ къызэринэкIащ  и къалэн нэхъыщхьэхэр зэфIихрэ и Iэмалхэм хигъахъуэу. 2012-2015 илъэсхэм къриубыдэу ДАХ-р къэрал къулыкъущIапIэхэм, лъэпкъ щэнхабзэ центрхэм, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм ядэлажьэкIэрэ адыгэ Iуэхур игъэкIуэтащ, абы къыпэкIуа хъерри гъунэжщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, ДАХ-м и Уставым ипкъ иткIэ, нэхъыщхьэу зиужь дитыпхъэхэм ящыщщ адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ди къарухэр зэдгъэуIуу лъэпкъым и псэкупсэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм зегъэужьыныр, [...]

Продолжить чтение …
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и X Конгресс

Щэбэт к1уам Налшык къалэ щек1уэк1ащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и X Конгрессыр. Лъэпкъым и къэк1уэнум иригузавэ, ДАХ-м и 1уэхущ1афэхэм к1элъыплъ ц1ыху куэд щызэхуэсат Щоджэнц1ык1у Алий и ц1эр зезыхьэ къэбэрдей драмэ театрым. Зэхуэсышхуэм кърихьэл1ащ КъБР-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий,  КъШР-м и Правительствэм и Унафэщ1 Къэзанокъуэ Руслан, АР-м Лъэпкъ 1уэхухэмк1э, хэхэсхэм запыщ1энымрэ хъыбарегъащ1э 1энат1эхэмк1э и къэрал комитетым и [...]

Продолжить чтение …

Щ1ышылэ  - январь Мазае — февраль Гъатхэпэ — март Мэлыжьыхь — апрель Накъыгъэ — май Мэкъуауэгъуэ — июнь Бадзэуэгъуэ — июль Шыщхьэу1у — август Фок1адэ — сентябрь Жэпуэгъуэ — октябрь Щэк1уэгъуэ — ноябрь Дыгъэгъазэ — декабрь  

Продолжить чтение …
Бзэмрэ хабзэмрэ зы чысэ илъщ

Адыгэбзэм и махуэр гъатхэпэм и 14-м дахэу ягъэлъэпlащ Тырку къэралыгъуэм щыпсэу адыгэ-хэм.   «Сэ сыадыгэщ» жызыlэ дэтхэнэми зы лъэбакъуэ езым зыхуичыжащ а махуэм – псэкlэ нэхъ хуит хъуащ. Мазэм щlигъуауэ цlыкlуи ини – адыгэу зызыбжыж псоми – Iуэхум зыхуагъэхьэзырырт, я нэгум щlэкlыну телъыджэм пэплъэу. Абыхэм я гуфlэкlэр ебгъэщхь хъунут хъыджэбз гъэфlам къыщалъхуа махуэм зэрызигъэщlэращlэм. Анэдэлъхубзэр зымыщlэхэри, [...]

Продолжить чтение …
Зыми емыщхь Адыгэ махуэгъэпс– щIэнгъуазэ

Мы махуэхэм дунейм къытехьащ 2015 гъэм и Адыгэпсо махуэгъэпс-щIэнгъуазэр. Илъэс къэси хуэдэу, ар нэхъ щIэщыгъуэ, хъыбархэмкIэ нэхъ бей хъуащ. ЦIыхухэм гу зэрылъатащи, мыбы илъэсым и махуэ бжыгъэм  урикIэлъыплъым и закъуэкъым, атIэ ди лъэпкъым ехьэлIа хабзэхэр, нэщэнэхэр, псалъэ шэрыуэхэр, чэнджэщхэр, псалъэжьхэр щызэхуэхьэсащ. Апхуэдэуи уи къаухьым зезыгъэужь, щIэныгъэм хэзыгъахъуэ хъыбар гъэщIэгъуэн куэд итщ гъуазджэм, литературэм, медицинэм, экономикэм, [...]

Продолжить чтение …

  А сигу, зы1эжьэ, а си жьэ, зубыд. Абдж щыкъуейм лъапц1эу ухэмыувэ. Абы бгым зыщидзыжмэ, уэ вийк1э увэну?  («Умыфыгъуэ, умыижэ» жыхуи1эщ). Адыгэ и хьэщ1э быдап1э исщ. Адыгэ мыгъуэ шыгъурэ п1астэрэ. Адыгэм и ныбэ егъэныкъуэри и шым и ныбэ ирегъэкъу. Адыгэм и хьэщ1э и щ1асэщ. Адыгэм я нэхъ тхьэмыщк1эри бысымщ. Адыгэр нэмысщ, урысыр насыпщ. Адрыщ1ым ущ1эдэумэ, [...]

Продолжить чтение …
Адыгэм и щхьэр лъагэу щIилъагъужхэмрэ и зэфIэкI къимыхьхэмрэ

Фырэ Руслан, Сэхъурокъуэ Хьэутий, Жаным Руслан ДАХ-м и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэр Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и къэрал къулыкъущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, жыла­гъуэ лэжьакIуэхэр, хамэ къэралхэм, гъунэгъу хэгъуэгухэм щыщ ди лъэп­къэгъухэр. Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэза нэужь, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий кърихьэлIахэр зэригъэцIыхуащ. АдэкIэ Хасащхьэм хэтхэр щызэхуэмыза пIалъэм къриубыдэу [...]

Продолжить чтение …