Адыгэбзэ Новости

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и X Конгресс

Щэбэт к1уам Налшык къалэ щек1уэк1ащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и X Конгрессыр. Лъэпкъым и къэк1уэнум иригузавэ, ДАХ-м и 1уэхущ1афэхэм к1элъыплъ ц1ыху куэд щызэхуэсат Щоджэнц1ык1у Алий и ц1эр зезыхьэ къэбэрдей драмэ театрым.

Зэхуэсышхуэм кърихьэл1ащ КъБР-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий,  КъШР-м и Правительствэм и Унафэщ1 Къэзанокъуэ Руслан, АР-м Лъэпкъ 1уэхухэмк1э, хэхэсхэм запыщ1энымрэ хъыбарегъащ1э 1энат1эхэмк1э и къэрал комитетым и унафэщ1 Щхьэлахъуэ Аскэр, Краснодар крайм и вице-губернатор К1эрмыт Мухьдин, экономикэ щ1эныгъэхэм я доктор, профессор, Москва щы1э адыгэ-абхъаз зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Агырбэ Юрий, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я ц1ыхубэ тхак1уэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Мэшбащ1э Исхьэкъ,  адыгэ щыпсэу гъунэгъу хэгъуэгухэм, Тыркум, Сирием, Иорданием, Голландием, Израилым, Европэм, нэгъуэщ1 щ1ып1эхэм къик1а хьэщ1эхэмрэ л1ык1уэхэмрэ.

Сэхъурокъуэ Хьэутий зэ1ущ1эр къызэ1уихыу, ар зэрек1уэк1ыну щ1ык1эр 1э 1этк1э яубзыхуа нэужь, псалъэ иратащ КъБР-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий. КъШР-м, АР-м я 1этащхьэхэм Конгрессым хэтхэм зэрызыхуагъазэм къеджащ Къэзанокъуэ Русланрэ Щхьэлахъуэ Аскэррэ, Краснодар крайм къик1 ф1эхъус псалъэ жи1ащ К1эрмыт Мухьдин.

2012-2015 гъэхэм къриубыдэу ДАХ-м иригъэк1уэк1а лэжьыгъэм убгъуауэ тепсэлъыхьыжащ Сэхъурокъуэ Хьэутий, видеохэмрэ сурэтхэмрэ къызэхуэсахэм ирагъэлъагъуурэ. А п1алъэм къриубыдэу 1уэху нэхъыщхьэу я1ахэр къыхигъэщащ тхьэмадэм – ар Сирием щек1уэк1 зауэм кърихужьэжа ди къуэшхэм защ1эгъэкъуэнырт, Кавказ зауэр илъэси 150-рэ зэрырикъум ехьэл1а дауэдапщэхэр хэкуми хамэ къэралхэми къыщызэгъэпэщынырт, Сочэ щек1уэк1а щ1ымахуэ Олимп Джэгухэм я щэнхабзэ 1ыхьэм ек1уу хэтынырт. Куэд мэхъу тхьэмадэр зытепсэлъыхьар, лъэпкъ 1уэхур гъэк1уэтэным, абы папщ1э зызыпыщ1апхъэ унафэщ1хэм ядэлэжьэным, нэгъуэщ1хэми ятеухуауэ.

Зэ1ущ1эм кърихьэл1ахэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ Къэпщытак1уэ комиссэм и унафэщ1 Къуэдзокъуэ Анатолэ. Абы ц1ыхухэр щигъэгъуэзащ ДАХ-м къы1эрыхьа мылъкур къызыхэк1амрэ ар зытрагъэк1уэдамрэ.

Конгрессым и ет1уанэ 1ыхьэр зыхухэхар хэхыныгъэхэрати, ари зэныкъуэкъу щымы1эу, бзыщ1а хэмылъу ирагъэк1уэк1ащ. 2015-2018 п1алъэм ДАХ-м и тхьэмадэу щытыну хахыжащ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы щхьэк1э 1э я1этащ ц1ыху 73-м щыщу 62-м. Мыарэзыхэми я еплъык1эр къагъэлъэгъуащ, Сэхъурокъуэми зыхунэмысу къэнауэ къилъытэхэмрэ дяпэк1э щ1апхъэхэмрэ къызэрыгуры1уэр, хузэф1эк1 къимыгъанэу адыгэм зэрыхуэлэжьэнур къыхигъэщащ.

Абы иужьк1э л1ык1уэхэм 1э 1этк1э хахащ ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэхэр, ДАХ-м и Советым хэтынухэр, Гъэзэщ1ак1уэ гупым щылэжьэнухэр.

Ещанэ 1ыхьэр зыхухэхауэ щытар адыгэ лъэпкъым нобэк1э къыпэщылъ гугъуехьхэмрэ ахэр зэф1эха зэрыхъунумрэ зэпкърыхыныр арати, абыхэм ятеухуауэ къэпсэлъащ 1эщ1агъэл1хэр, Хасэм хэтхэр, хьэщ1эхэр.

Нэщ1эпыджэ Замирэ. 

Related posts

Leave a Comment