Home » Archives by category » Диаспора

Израиль Адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр. Израилым ит адыгэ къуажит1ым яз Кфар-Камэ къыщызэрагъэпэщ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалыр мы гъэми дахэу ек1уэк1ащ. Нэгъабэ абы щы1ат «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблымрэ (КъБР) «Ислъэмей» уэрэджы1ак1уэ гупымрэ (АР). Мы гъэм Кфар-Камэ и утыкур зыгъэбжьыф1ар Анкара (Тырку Республикэ) щыщ, къэрал куэдым концерт щызыта «1уащхьэмахуэ» къэфак1уэ гупырщ. Къыдэк1уэтей щ1эблэм анэдэлъхубзэр 1урылъхьэным, адыгэ [...]

ХэткIэ щхьэпэ?

  Ди щхьэм зыгуэр кърикІуамэ е къэхъукъащІэ гуэр щыІэу щытмэ, зыкІи гурыщхъуэ фымыщІ: абы и гъуэгур зэІузыхар Iуэхум зи фІагъ хэлъыр аращ. Тыркум щыIэ Адыгэ Хасэхэм я КАФФЕД зэгухьэныгъэм иджыблагъэ унафэ къищтащ ДАХ-м дэлэжьэныр пIалъэкэ къызэтригъэувыІэну.  АтIэ адэжь щІыналъэмрэ хамэ къэралхэмрэ щыпсэу адыгэхэм ди зэпыщІэныгъэр къэтIасхъэмэ е пхузэмыгъэпэщыжыну лъэлъэжыпэмэ, хэт абы зи фейдэ хэлъыр? Апхуэдэ [...]

Продолжить чтение …
Хьэткъуэ Умарщ (Омер Сейфеддин) дунейпсо литературэм увыпIэ хэха щеубыд

Хьэткъуэ Умар и тхылъхэр къэрал куэдым къыщыдэкIащ. УрысыбзэкIэ зэрадзэкIауэ абы и новеллэхэр 1920 гъэхэм и кIэм къыщыщIэдзауэ урыс журналхэм къытохуэ. Ахэр ягу зэрырихьым къыхэкIыу, адыгэ щIалэм и тхылъ щхьэхуэхэр Мэзкуу, Ленинград 1957, 1975, 1987, 1994 гъэхэм къыщыдокI. ТхылъиплIми ит новеллэхэр, повестхэр урысыбзэкIэ зэрадзэкIащ Печенев Игорь, Яковлевэ Нелли, Кормушин Иван сымэ. Си цIыхугъэфI Печеневыр илъэс куэдкIэ [...]

Продолжить чтение …
Гур зыхуеIэм Iэр лъоIэс

«Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIащ Израилым щыIэ Кфар-Камэ адыгэ жылэм илъэситху хъуауэ щыпсэу Iэпщэ Рустамрэ и унагъуэмрэ. Ди газетым и зы тхыгъэм къызэрыщыхэдгъэщащи, Кфар-Камэ къуажэм и уэрамхэм адыгэбзэкIэ фIэщыгъэ зырыз иратыжащ. Ар хъуэпсэгъуэкъэ-тIэ: Iуащхьэмахуэ, Адыгэ, Сосрыкъуэ, Къэбэрдей, Хьэтыкъуей, Налшык, Натыхъуей, Шапсыгъ, Бжьэдыгъу нэгъуэщI адыгэцIэхэри уи уэрамхэм тету плъагъуну!   — Уэрамхэм адыгэцIэ етыныр зигу къэкIыу [...]

Продолжить чтение …
Бзэмрэ хабзэмрэ зы чысэ илъщ

Адыгэбзэм и махуэр гъатхэпэм и 14-м дахэу ягъэлъэпlащ Тырку къэралыгъуэм щыпсэу адыгэ-хэм.   «Сэ сыадыгэщ» жызыlэ дэтхэнэми зы лъэбакъуэ езым зыхуичыжащ а махуэм – псэкlэ нэхъ хуит хъуащ. Мазэм щlигъуауэ цlыкlуи ини – адыгэу зызыбжыж псоми – Iуэхум зыхуагъэхьэзырырт, я нэгум щlэкlыну телъыджэм пэплъэу. Абыхэм я гуфlэкlэр ебгъэщхь хъунут хъыджэбз гъэфlам къыщалъхуа махуэм зэрызигъэщlэращlэм. Анэдэлъхубзэр зымыщlэхэри, [...]

Продолжить чтение …

Черкесское благотворительное общество в  Сирии  оказывает помощь около 5000 семьям. 650 семей из них – неполные, а 2 тыс. семей принимают у себя беженцев. Общество подписало соглашения с рядом международных организаций, которые осуществляют гуманитарную деятельность на территории Сирии. Адыгэ Хасэ одна из 40 сирийских организаций, активно сотрудничающих с международными организациями. Благодаря сотрудничеству с МККК (Организация [...]

Продолжить чтение …
Жизнь черкесской диаспоры в Иордании

Черкесское благотворительное общество в Иордании  Ведущую роль в жизни черкесской диаспоры в Иордании играет Черкесское благотворительное общество в Иордании  (ЧБО, председатель  - Самир Кардан). За годы деятельности ЧБО неукоснительно выполняет  свою благородную миссию, направленную на оказание разносторонней помощи и поддержки черкесов. Деятельность ЧБО осуществляется по следующим основным направлениям:  благотворительность;  оказание материальной и социальной помощи малоимущим [...]

Продолжить чтение …
Тумэ Рэхьми: «Сыадыгэщ» жызыIэр куэдщ, ауэ бзэр зыщIэр мащIэщ

Тенджыз  ФIыцIэм и адрыщI лъэныкъуэмкIэ къыщыс адыгэхэмрэ хэкурысхэмрэ зэпызыщIэ лъэмыжщ адэжь щIыналъэм щIэх-щIэхыурэ къакIуэ, адыгэ Iуэхум телажьэ, зи хэкур зрагъэбгына  ди адэшхуэхэм я фэеплъым хуэпэж цIыхухэр. Тыркум къыщалъхуауэ щыпсэу, зи IэщIагъэкIэ адвокат, адыгэм и тхыдэм, и псэукIэм, и натIэ хъуам теухуауэ тхылъ зыбжанэ зи Iэдакъэ къыщIэкIа Тумэ Рэхьми Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжати «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым [...]

Продолжить чтение …

ПщыхьэщIэ Симэ: Бзэр ямыщIэж щхьэкIэ, адыгэн къанэркъым Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ дэрэ нэхъ гъунэгъу дызэхуэзыщIхэм ящыщщ хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ зэрызэкIэлъыкIуэр. Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжауэ щохьэщIэ Джэрмэншык щыщ ПщыхьэщIэ Симэ. Ар Иорданием щыпсэу Ансыкъуэхэ я щIалэ илъэс 22-рэ и пэкIэ дэкIуауэ Амман щопсэу. Зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ яIэщ. Ахьмэд курыт школыр къиухауэ университетым щоджэ, Симазэ мы [...]

Продолжить чтение …
Шэрджэс щэнхабзэм и махуэхэр

 «Шэрджэс щэнхабзэм и махуэхэр» зэхыхьэм и еханэрей зэIущIэшхуэр 2014 гъэм мэлыжьыхьым и 19 – 21 махуэхэм Германием и къалащхьэ Берлин дэт «Тайкио» «Teikyo» хьэщIэщым щекIуэкIащ. Мыгъэрей зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэу щытар Европэм щыIэ Шэрджэс Щэнхабзэ Хасэхэм я федерацэм хыхьэ Берлин Адыгэ Хасэрат. Зэхуэсым кърихьэлIащ Германием, Голландием, Швейцарием, Италием, Тыркум, Израилым, Канадэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей республикэхэм къикIа цIыху [...]

Продолжить чтение …