Home » Archives by category » Новости (Page 3)
Хэкужьырщ зыщыгугъхэр

  Гъатхэпэм и 25-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ДАХ-м и Хасащхьэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ я зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм щыIэ Хасэхэм, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэхэм щылажьэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ. Апхуэдэу зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Администрацэм ЩIыналъэ [...]

Продолжить чтение …
Хасащхьэм и зэхуэс

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIушIэр щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм щыIэ хасэхэм,  Краснодар, Ставро­поль, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэхэм щылажьэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым  хэтхэмрэ. ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI [...]

Продолжить чтение …
Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр ефIэкIуэн папщIэ

Гъатхэпэм и 25-м Налшык къалэ щекIуэкIащ «Лъэпкъ, щэнхабзэ зэхущытыкIэхэр ефIэкIуэным теухуауэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я мыхьэнэр» етIуанэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщащ.  ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ ДАХ-м и президент Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, къулыкъущIэхэр, унафэщIхэр, Жылагъуэ палатэм, ЩIалэгъуалэ палатэм, КъБКъУ-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым [...]

Продолжить чтение …
НОБЭ АДЫГЭ ТХЫБЗЭМ И МАХУЭЩ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2003 гъэм къищта унафэм ипкъ итк1э, илъэс къэс гъатхэпэм и 14 -м а махуэр щагъэлъап1э  КъБР-м. Адыгэ щыпсэу ди къуэш хэгъуэгухэр къапщтэмэ, абыхэм я Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэхэм къащта унафэк1э,  Адыгэ Республикэм -2000 гъэ лъандэрэ, Къэрэшей-Шэрджэсым 2005 гъэ лъандэрэ я1эт Адыгэбзэм и махуэр. Лъэпкъыр дызэришэлIэжынущ   Дунейм лъэпкъ зэ­хуэ­мыдэ куэд тетщ. Телевиденэм къитым [...]

Продолжить чтение …
Ребята признались в любви к родине

Конкурс «Черкесский мир» проводится десятый год под эгидой Международной черкесской ассоциации. Более 500 ребят из всех уголков республики  приехали в минувшее воскресенье в Нальчик, чтобы признаться в любви к родине, культуре, языку, истории и литературе. В кабинетах, коридорах и  конференц-зале  Международной черкесской ассоциации было шумно и многолюдно. На столах,  мольбертах и  стенах красовались  произведения участников  [...]

Продолжить чтение …

Бзэр лъэпкъым и псэщ, жызыIар щыуакъым. Нэхъыщхьэ дыдэу лъэпкъым бгъэдэлъын хуейр бзэращ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, аращ ар къызэрацIыхур. ЦIыху-хэр иризэпсалъэу къэунэхуа а Iэмал гъуэзэджэр лIэужьыгъуэ куэду зэтепщIыкIащ. Къапщтэмэ, щIэныгъэлIхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, бзэхэм я бжыгъэр мини 6-м ноблагъэ.  Абыхэм яхэтщ дуней псор ирипсалъэу цIыхубэм къызэдащтахэри, гуп мащIэ дыдэ фIэкIа мыхъухэм ягъэшэрыуэхэри. Лъэпкъыр лъэпкъыу къэплъытэ щыхъунур абы езым [...]

Продолжить чтение …
Къалмыкъ Юрий щалъхуа лъахэм хиубыдэ къуажэ псоми абы и цIэр зезыхьэ уэрамхэр щыIэнущ

Къэрэшей — Шэрджэс Республикэм хыхьэ Хьэбэз районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Бэшорэ Беслъэн, абы и къуэдзэхэу       Сидакъ Азэмэтрэ Арэшыкъуэ Амиррэ иджыблагъэ щахуэзам, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Арэшыкъуэ Рауф къыхилъхьащ мы районым хиубыдэ дэтхэнэ жылагъуэми щыIэ уэрамхэм ящыщ зым Къалмыкъ Юрий и цIэр фIащыну. А цIыху гъуэзэджэр, псоми зэращIэжщи, СССР-м [...]

Продолжить чтение …
ЛIымыщокъуэ Рэмэзанщ Адыгэ Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм Хасэм и тхьэмадэр

Щэбэт кIуам Мейкъуапэ щекIуэкIащ Адыгэ Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм и ХIX къэпщытэныгъэ-хэхыныгъэ съездыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Хьэсанэ Мурат, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн, АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБР-м, КъШР-м, Краснодар крайм щыIэ хасэхэм я унафэщIхэу ХьэфIыцIэ [...]

Продолжить чтение …
Сэхъурокъуэ Хьэутий: ДАХ-м и Iуэху щыдэкIынур Урысейращ

  Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм унафэ къищтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэр къызэтригъэувыIэну. Абы и щхьэусыгъуэу къагъэлъэгъуар ДАХ-м хасэ къудамэхэр къызэригъэгугъахэр имыгъэзащIэу, адыгэ жылагъуэм я деж  жэуап  щимыхьу   къызэрилъытэрщ. Языныкъуэхэм зэрыжаIэмкIэ, абы иджыри зы щхьэусыгъуэ иIэщ-КАФФЕД-м и унафэщI Хьэгъундокъуэ  (Асланкая) Яшар Урысейм къихьэну хуимыту 2016 гъэм и фокIадэм зэрыхуагъэуварщ. Мы Iуэхум зэреплъыр «Сaucasus [...]

Продолжить чтение …

  Кавказ  Хасэхэм  я  Федерацэм  и  унафэщIымрэ   а  зэгухьэныгъэм  и Советым  хэтхэмрэ  яхуэгъэзауэ ПщIэ  зыхуэтщI  ди  лъэпкъэгъухэ! Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ, КъэпщытакIуэ гупхэм хэтхэм я жагъуэ хъуащ КАФФЕД-м къикIыу къытIэрыхьа хъыбарыр – фи тхьэмадэ Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар Урысей Федерацэм къихьэныр пIалъэкIэ къызэрызэтрагъэувыIам пыщIа гугъуехьхэр зэфIэкIыху, Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкужьым щригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм [...]

Продолжить чтение …