Новости

Самир Кардан выражает соболезнования в связи с кончиной Заура Налоева

                                                                                                                                                                                                   Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ

Ажахъуэ Къанщобий деж

          Егъэлеяуэ ди гуауэ хъуащ Нало Заур зэрымы1эжым и хъыбару къыт1эрыхьар. Абы и гъащ1эр адыгэ лъэпкъым хуэлэжьэным хуэунэт1ауэ щытащ. Дэнэ щ1ып1э щы1э адыгэми абы пщ1э къыхуащ1ырт ик1и абыхэм псоми хэщ1ыныгъэшхуэу къащыхъуащ Заур и л1эныгъэр.

         Алыхь талэм долъэ1ур дунейм ехыжам гущ1эгъу къыхуищ1ыну, и гуэныхьхэр къыхуигъэгъуну. Фэри, и 1ыхьлыхэми, и благъэхэми ар фщызыгъэгъупщэн Алыхьым фимыгъэлъагъу.

         Псоми Алыхьым и деж дгъэзэжынущ.

 

Иорданием щы1э Адыгэ Ф1ыщ1э Хасэм

и Тхьэмадэ Къардэн Самир

 

Related posts

Leave a Comment