Новости

Тыркум щызэхэт КАФФЕД-м и тхьэмадэщ Хьэгъундокъуэ Яшар

Щэк1уэгьуэм (ноябрым) и 24-м Анкара къалэм щек1уэк1ащ Тыркум щы1э Адыгэ Хасэхэм (КАФФЕД) я зэхуэсышхуэ. Абы хэтащ Тыркум щы1э адыгэ зэгухьэныгъэ 56-м къыбгъэдэк1ыу ц1ыху 250, апхуэдэу ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу нэгъуэщ1 къэралхэм я л1ык1уэхэр.

Зэхуэсыр махуитк1э ек1уэк1ащ. Япэ махуэм илъэс блэк1ахэм я лэжьыгъар, къехъул1ахэм,  зы1ууа гугъуехьхэм, абыхэм хэк1ып1э яхуэхъуну къалъытэхэм зэпкърыхауэ щытепсэлъыхьащ зэхуэсым. Апхуэдэу зэ1ущ1эм щытепсэлъыхьащ  Сирием щыпсэу адыгэхэр зэрыхуа щытык1эмрэ ахэм ядэ1эпыкъуным пыщ1а 1уэхухэмрэ.

Зэхуэсым къыщыпсэлъахэщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм я ц1эк1э Хьэф1ыц1э Мухьэмэд, Абхъазым и л1ык1уэ, нэгъуэщ1 къэрал 1уэхухэмк1э министерствэм Тыркумрэ Къуэк1ып1э Гъунэгъумк1э и департаментым и унафэщ1 Асабуа Алмас.

 

КАФФЕД-м и унафэщ1у илъэсит1э лэжьэну хахащ хьэрычэтыщ1э Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар. Япэм  Яшар Анкара щызэхэт Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу щытащ, куэдым пщ1э зыхуащ1 ц1ыху щыпкъэщ. Конгрессым апхуэдэу щыхахащ гъэзэщ1ак1уэ гуп ц1ыху 15 хэту, нэхъыжьхэм я совет, щаубзыхуащ щ1алэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьэк1энур.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и хэщ1ап1эм и лэжьак1уэхэм къабгъэдэк1ыу Хьэгъундокъуэ Яшар дохъуэхъу Кавказ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я федерацэм и  тхьэмадэу зэрыхахам папщ1э.

Адыгэбзэр, хабзэр, лъэпкъ культурэр Тыркум щыхъумэным, хэкурысхэмрэ хэхэсхэмрэ зэпыщIэным  хилъхьэ гуащIэдэкIыр нэхъ ин хъуну Тхьэм жи1э.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment