Новости

ИлъэсыщIэм папщIэ дывохъуэхъу!

ИлъэсыщIэ къэсым

папщIэ дывохъуэхъу!

ГуфIэгъуэ куэд, узыншагъэ ин, ехъулIэныгъэ,

гукъыдэж дахэхэр ИлъэсыщIэм къыфхуздихьыну

Тхьэм жиIэ!

 

Related posts

One Thought to “ИлъэсыщIэм папщIэ дывохъуэхъу!”

  1. ЛУНА

    Тхьэм фи хъуэхъур къэбыл ищ1.

    Фэри Тхьэм фи мурадхэр къывигъэхъул1э, фи унагъуэхэм бэрычэтрэ псэхуныгъэрэ фи1эну.

Leave a Comment