Новости

Псоми ди зэхуэдэ къалэнышхуэ

Адыгэ тхыбзэм и махуэр ди лъэпкъ махуэшхуэхэм ящыщ зы зэрыхъурэ илъэс 11 ирикъуащ. Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2003 гъэм къищта унафэ щхьэхуэм ипкъ иткIэ, ­илъэс къэс гъатхэпэм и 14-м ар зэдыдогъэлъапIэ ЩIы хъурейм адыгэу тет псоми. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 1853 гъэм гъат­хэпэм (мартым) и 14-м дунейм къытехьауэ щытащ лъэпкъ щIэныгъэлI Бырсей Умар и къалэмыпэм къыпы­кIа, адыгэбзэкIэ тха япэ тхылъыр – «Адыгэбзэ псалъа­лъэр».

 Анэбзэр хъумэн къалэнышхуэм илъэс куэд лъандэрэ  хуэлажьэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо зэпеуэр. КъБР-м Егъэджэны­гъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ «Адыгэ псалъэ» газетымрэ къыхалъхьауэ щыта а зэпеуэм и проектыр 1998 гъэм къащтауэ щытащ. Япэ зэхьэзэхуэхэр къызэрагъэпэщащ 1999 гъэм. Адыгэ­бзэкIэ ежьа зэхьэзэхуэм зиубгъуащ. Школ, сабий сад зэмылIэу­жьыгъуэу 15 – 20, егъэджакIуэу 100-м щIигъу, еджакIуэу 1000 – 1500-рэ илъэс къэс зэхэзышэ зэпеуэр иджы балъкъэрыбзэкIи, урысыбзэкIи йокIуэкI. Къищынэ­мы­щIауэ, абы зыщиубгъуащ Адыгейми, Къэрэшей-Шэр­джэсми, Шапсыгъми. Адыгэхэр зэрыс щIыналъэхэр я лIы­кIуэхэмкIэ зохъуажэ, зэпеуэр зэрегъэкIуэкIыпхъэ Iэмал­хэмкIэ зэдогуашэ. Ди гугъэщ проектым адэкIи зедгъэужьу, дуней­псо мардэм нэдгъэсыну, Тыркум, Иорданием, Израилым щылажьэ адыгэ школхэри абы къыхэтшэну.

Фестиваль жыпхъэр зыгъуэта, щIэныгъэ-къэхутакIуэ лэжьыгъэм хуэкIуа зэпеуэм унэтIыныгъэщIэхэр егъуэт. Апхуэдэу абы зэрешалIэ лъэпкъым и къэкIуэнум, ди анэ­дэлъху­бзэм папщIэ зигурэ зилрэ уз цIыху куэд, я ны­б­жьымрэ яIыгъ къулыкъумрэ емылъытауэ. «Си бзэ – си псэ, си дуней» зэпеуэр, зэрынэрылъагъущи, школ Iуэху къу­дей мыхъуу, къуажэпсо, щIыналъэпсо мыхьэнэ зиIэ зэхыхьэм хуокIуэ. Абы и щыхьэтщ щIыпIэ администрацэхэм я уна­фэщIхэр, къуажэдэсхэр, адэ-анэхэр абы жы­джэру зэрыхэтыр, лъэпкъ Iуэхур еджапIэхэми егъэджа­кIуэхэми даIыгъыу.

Зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыжу дунейм тет дэтхэнэ
       ­лъэпкъри хущIэкъун хуейщ и анэдэлъхубзэм и даха­гъыр, къабзагъыр, абы и зэфIэкIыр зэригъэлъэгъуэным, ар зэри­хъумэным. Апхуэдэхэм, шэч хэмылъу, дащыщщ адыгэхэр. Абы къыхэкIыуи бзэр егъэфIэкIуэным, къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъумэным пыщIа Iуэхугъуэ псори лъэп­къым и цIыху дэтхэнэми я зэхуэдэ къалэнщ: унафэщIхэми, адэ-анэхэми, егъэджакIуэхэми, бзэм елэжь щIэны­гъэлIхэми, тхакIуэхэми, газетым, радиом, телевиде­нэм я лэжьакIуэхэми.

Анэдэлъхубзэр хъумэным, абы адэкIи зиужьыным сыт хуэдэ жылагъуэ гулъытэ игъуэтми, абы и къарур щIэзыгъэбыдэр къэрал унафэщIхэм а Iуэхум хуаIэ щыты­кIэрщ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ехьэлIауэ жыпIэмэ, псом япэ а махуэшхуэр 2000 гъэм къыщащтащ Адыгэ Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсым – Хасэм. Апхуэдэ къэрал мыхьэнэ а махуэшхуэм 2005 гъэм щратащ Къэрэшей-Шэрджэсым и ЦIыхубэ Зэхуэсми (Парламентми). Адыгэ тхыбзэм и махуэр ди щIыналъэми махуэшхуэу щыгъэувыным ехьэлIа проект КъБР-м и Парламентым щIэлъщ 2007 гъэ лъандэрэ. АрщхьэкIэ абы иджыри къэс къэрал унафэ игъуэтакъым. Республикэм и унафэщIхэм дащогугъ зэман благъэм къриубыдэу лъэпкъпсо мыхьэнэ зиIэ а Iуэхум гулъытэ хэха хуащIыну, унафэ щхьэхуи тращIыхьыну.

Адыгэбзэр мыкIуэдыжыным, зегъэужьыным псори дыхуэлэжьэн хуейщ, ди республикэм, къэралым, дуней псом абыкIэ щызекIуэ хабзэхэр тегъэщIапIэ тщIыуэ.

 

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд,

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ.

 

Related posts

Leave a Comment