Новости

Щыгъуэ псалъэ

Гъатхэпэм и 15-м Новэ Зеландием  къыщыхъуа  гузэвэгъуэм цIыху  куэд хэкIуэдащ. Илъэс зыбжанэ ипэ Сирием къыщыхъея зауэм и зэранкIэ и унагъуэр игъусэу Новэ Зеландием Iэпхъуа  ди  лъэпкъэгъу щIалэ -Халед Мустэфарэ (илъэс 44-рэ) абы и къуэ Хьэмзарэ (илъэс 28-рэ)  мэжджытым къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдащ. Мустэфа и щIалэ нэхъыщIэ-Заид (илъэс 13) уIэгъэ хьэлъэ хъуауэ сымаджэщым щIэлъщ.
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм, ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр дунейм ехыжахэм я благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ яхуогузавэ.

Related posts

Leave a Comment