Новости

ДАХ-м и Хасащхьэм и лэжьыгъэр къепщытэж

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ ще­кIуэкIащ. Абы хэтащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Осетие Ищхъэрэ — Ала­нием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ­КъримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм я хасэхэм я тхьэмадэхэр. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, КъБР-м жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэ­лэжьэнымрэ лъэпкъ Iуэху­хэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэм и чэнджэщэгъу Гъудэ Залым, ДАХ-м и къэп­щытакIуэ гупым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий зэIущIэр къыщызэIуихым, дунейр зэщIэзыщта узыфэм и зэранкIэ псори зэхуэсын ялъэмыкIами, интернет Iэмалхэм ­хъарзынэу зэрызэлъигъэIэсыр, псын­щIэу зэрыщIэну Iэмал къызэратыр къыхигъэщащ, дяпэкIи дунейр зэIубз хъууэ зэхыхьэфыну зэрыщыгугъри жиIащ. БлэкIа илъэсым лъэпкъым хэщIыныгъэ куэд зэригъуэтар ягу ­къыщигъэкIыжым, къызэхуэсахэр дунейм ехыжахэм яхуэщыгъуащ.
Урысейм щыIэ хасэхэмрэ хамэ къэ­ралхэм щыIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я зэпыщIэныгъэхэр гъэбы­дэным, ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр егъэ­фIэкIуэным и IуэхукIэ Сэхъуро­къуэ Хьэутий къыщыпсалъэм, ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэр арэзы ирихъуащ ар щIалэгъуалэм деж къыщегъэжьэн зэрыхуейм. Апхуэдэу хамэщI щыпсэу адыгэхэм къахэкIа ныбжьыщIэхэм ди еджапIэм нэхъыщхьэхэм зэрыщIэ­тIыс­хьэну щIыкIэхэм, хабзэу зэтеувам ипкъ иткIэ, сабийхэр гъэмахуэм зы­гъэп­сэхуакIуэ Хэкум къэша зэрыхъунум, адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ щы­зэ­ра­гъащIэ хъуну онлайн-курсхэр къы­зэрызэгъэпэщын хуейм шэщIауэ ири­псэлъащ.

ДАХ-м и Тхьэмадэм адэкIэ и псалъэр Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд триу­хуащ. Абы къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ лъэпкъылIым и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъур зэригъэлъэпIэнур. Сэхъурокъуэм и псалъэм къыхигъэщащ ХьэфIыцIэм и гуащIэри и зэ­фIэкIри адыгэхэм зэрыхуигъэпсар, лъэпкъ щэнхабзэмрэ журналистикэмрэ заужьыным псэемыблэжу зэ­ры­хуэлэжьар. ДАХ-м и Тхьэмадэр ХьэфIыцIэм ехъуэхъуащ и ­къарур мыкIуэщIу, лъэпкъым хуищIэм ­нэхъри хигъахъуэу, узыншэу илъэс IэджэкIэ псэуну.
Псалъэр зрата ХьэфIыцIэ Мухьэ­мэд ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэм фIы­щIэ яхуи­щIа нэужь, илъэс Iэджэ лъандэрэ щы­лажьэ газетым иджыпсту зэрихьэ фIэ­щыгъэ дахэр — «Адыгэ псалъэ» цIэр — зэри­гъуэтрэ илъэс 30 зэ­рыри­къуми теп­сэлъыхьащ. Зэрагъэхь щIагъуэ щымыIэу «Черкес хэку», «Адыгэ макъ» газетхэм я цIэр апхуэдэ дыдэу зэрагъуэтам, лъэпкъ газетищым къа­кIуа гъуэгуанэм кIэщIу тепсэлъыхьащ КъАХ-м и Тхьэмадэр.
АдэкIэ псалъэмакъым къыпищащ ГъэзэщIакIуэ гупым хэт, ДАХ-м и Тхьэмадэм и къуэдзэ Щоджэн Iэминат. Ар тепсэлъыхьащ адыгэбзэр

зэ­раджын тхылъхэр зэхэгъэувэным теухуауэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрымрэ Къэрэшей-Шэр­джэсымрэ щызэфIагъэкI­хэм, хамэщI щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ДАХ-мрэ ­КъБР-м жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэ­лэ­жьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ я ­жэрдэмкIэ драгъэкIуэкIа онлайн-еджэ­ныгъэхэм.
Адыгэбзэр хъумэным, зегъэу­жьыным елэжь гупым а Iуэхур зэригъэкIуэтэным щытепсэлъыхьым, абы теухуауэ гуны­къуэгъуэ щыIэхэм я гугъу ищIащ Табыщ Мурат. Абыхэм ящыщщ зыуэ щыт адыгэ тхыбзэ диIэным Адыгэ Республикэми ­КъБР-ми блэкIа илъэсищым куэдрэ зэрыщытепсэ­лъыхьар, ауэ иджыри къыздэсым пыухыкIауэ зы унафэ гуэр абы зэримыгъуэтар. А Iуэхур зэрыщытым хуэ­дэу къагъэнэнрэ абы унафэ пыухыкIа иIэным ДАХ-р телэжьэнымрэ гъэнэ­Iуа­тэмэ, зэрынэхъыфIыр къыхигъэщащ ­къэ­псалъэм.
Хасащхьэм и зэIущIэр и кIэм щы­нэсым, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ЩIыхь тхылъхэр Сэхъурокъуэм яхуигъэфэщащ псэе­мы­б­лэжу лъэпкъым хуэлажьэхэм. Апхуэдэу зи цIэ дахэкIэ къраIуахэм ящыщщ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и япэ ­къуэдзэ ЖьэкIэмыхъу Маринэ, Адыгэ Республикэм и жыггъэкI IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бэлокъуэ Аслъэнджэрий, Адыгэ Республикэм и Нэхъыжьхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, тхакIуэ Гъу­кIэлI Нурбий сымэ.
Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу екIуэкIа Дунейпсо диктантым къыщы­хэжаныкIахэри ДАХ-м игъэфIащ а ­махуэм.
ЗэIущIэм и кIэухым Сэхъурокъуэ Хьэутий абы хэтахэм узыншагъэ быдэ яIэну ехъуэхъуащ, дунейм къыще­кIуэкI узыфэм Iэмал зэриIэкIэ зыщахъумэну, санитар мардэхэм тетыну къыхуриджащ.
ДАХ-м и Хасащхьэм и зэIущIэм ­теухуа тхыгъэ ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм я зым фыкъыщеджэ.

ШУРДЫМ Динэ.

Related posts

Leave a Comment