Адыгэбзэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Зэрызыхуагъазэр

 

ПщIэ зыхуэтщI Владимир Владимир и къуэ!

 

Сирие Хьэрып Республикэм илъэсым щIигъуауэ политикэ зэпэщIэувэ­ны­гъэр щызэщIоплъэ. Правительствэм и дзэмрэ оппозицэ зэщIэузэдамрэ я зэныкъуэкъум хокIуадэ Урысейм и хэкуэгъуу Сирием щыпсэухэм ящыщ куэд, абыхэм яхэтщ адыгэхэри.

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и лIыкIуэ гуп Сирием щыIащ щытыкIэр зрагъэ­лъа­гъун, УФ-м и хэкуэгъухэмрэ ди лъэп­къэгъухэмрэ яхуэзэн папщIэ. Абыхэм яхэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм, правительствэм емыпха зэгу­хьэ­­ныгъэхэми я лIыкIуэхэр. СХьР-м ще­кIуэкIыр зи нэкIэ зылъэгъуа лIыщ­хьэхэм жаIауэ щытащ Урысейм и хэкуэгъухэри ди лъэпкъэгъухэри щы­ты­кIэ гугъу къызэрихутар, абыхэм ящыщ куэдым Урысей Федерацэм къэIэпхъуэжыну гупыж зэраIэр.

СХьР-м щыщ ди лъэпкъэгъухэр  зэрыхуа щытыкIэр зыхуэдэми ахэр адэжь щIыналъэм къэкIуэжыну зэрыхуейми УФ-м и Жылагъуэ палатэм щытепсэлъыхьауэ щытащ. Абы къы­щагъэлъэгъуа чэнджэщхэр хуа­гъэхьащ УФ-м и Президентми, щIы­на­лъэ властхэм я органхэми.

Зи ныбжь хэкIуэта, бзылъхугъэ, сабий куэд нобэ гугъу щохь Си­рием. Лажьэ лъэпкъ зимыIэ цIыхухэр хо­кIуадэ, мин бжыгъэм лей къатохьэ. ЗэщIэузэда къарухэм я зэпэщIэу­вэ­­ныгъэхэм я зэранкIэ, ди хэкуэгъухэр а къэралым къикIыжу Урысейм къа­гъэзэжыну Iэмал ягъуэтыркъым.

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ цIыхубэмрэ я жэрдэмкIэ ди лъэпкъэгъухэм зэрызащIэдгъэкъуэн Iэмалхэр къызэдгъэпэщри, языны­къуэхэм хэкум къагъэзэжащ. Ауэ, зауэр щызэщIэплъэ къэралым ди хэ­куэ­гъухэр дяпэкIи къитшыжын пап­щIэ къэрал дэIэпыкъуныгъэ дызэрыхуейр нэрылъагъущ.

ПщIэ зыхуэтщI Владимир Владимир и къуэ!

 Урысей Федерацэм ис цIыхубэм щыщ лъэпкъхэр къызэрыпщыгу­гъым и кууагъымрэ жэуаплыны­гъэмрэ зыхэтщIэу, дынолъэIу, Сирием щыхэхэс ди лъэпкъэгъухэр къе­гъэ­лыным, адэжь лъахэм къэшэжыным пыщIа Iуэхухэм я хэ­кIы­пIэ­хэр бубзыхуну.

Ажахъуэ Къэнщобий,                                                                                                                                                                                                                                                            ДАХ-м и тхьэмадэ

Источник: газета «Адыгэ псалъэ»

Related posts

Leave a Comment