Адыгэбзэ

Сочэ егъэщIылIа адыгэ къуажэхэм заужь

Сочэ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Пахомов Ана­толий зэрыжиIэмкIэ, 2014 гъэм екIуэкIыну ЩIы­махуэ Олимп Джэгу­хэм, Урысей Федерацэм дуней псом щиIэ пщIэм зэрыхигъахъуэм, спортым и унэтIыныгъэ­щIэ­хэм къэралым зэрызыщри­гъэужьым къи­щы­нэ­мы­щIауэ, а Iуэхугъуэм мы щIы­пIэм исхэми я псэу­кIэр нэхъри иригъэ­фIэ­­кIуэнущ.

«Фыкъеблагъэ Шапсыгъ хэкум!»«Сочэ и гуэдзэн» фIэкIа зы­­къы­зыщымыхъужу екIуэ­кIа Лазаревск куейми дэIэ­пы­къуныгъэ нэрылъагъухэр иджы къыхуокIуэ: олимпиадэм хухаха «дэлэным» къы­гуа­упщIыкIауэ, сом мелуанищэ бжыгъэ къыIэрыхьащ. Ап­хуэдэ «щIэгъэкъуэным» ифI тенджыз Iуфэм Iус жылагъуэхэм я мызакъуэу, бгы­лъэ-мэ­зы­лъэхэм щызэбгрыпхъа къуа­жэхэми заре­кIы­нум шэч хэлъкъым. Абы и щы­хьэтщ Къалэжь къуажэм къы­щыхъу зэхъуэкIыныгъэхэри. ЗэфIэгъэкIын хуейуэ къанэр мымащIэми, иужьрей илъэс зытIущым къриу­бы­дэу мы жылэм я Iуэхур куэд­кIэ нэхъ ефIэкIуащ. Пса­лъэм папщIэ, цIыхухэм я Iэпкъ­лъэпкъым зегъэу­жьы­ным­кIэ къалэн куэд зыгъэзащIэ «спорт утыку» 2009 гъэм къызэIуахащ. КъыкIэ­лъы­кIуэ илъэсым и кум щIы­уэ­псым и теплъэ гъуэзэджэу, зы­гъэ­псэхуакIуэхэм ягу ирихьу мы щIыпIэм щыIэ Псыдахэ, Шапсыгъ псыкъелъэхэм екIуалIэ гъуэгум асфальт тралъхьащ. 2011 гъэм Хьэджыкъуэ, Къалэжь, Лы­гъуэтх къуажищыр федеральнэ гъуэгум пызыщIэ Iы­хьэр щIэрыщIэу зэра­гъэ­пэ­щы­жащ. Нэгъабэ япэ дыдэу жып телефонхэр Ашэ псы­хъуэми къыщиубыд хъуащ. Иджы къалэжьдэсхэми уепсэлъэн папщIэ гугъу ущIе­хьы­жын щыIэкъым.

ЦIыхухэр хуабжьу зыщы­гу­фIыкIа Iуэхугъуэшхуэу къы­­щIэ­кIащ мы гъэм и пэ­щIэдзэ дыдэм Къалэжь къуа­жэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр къызэ­ры­­зэ­Iуахыжари. Ухуэныгъэр  и фIыщIэщ тенджыз Iуфэм Iус шапсыгъ адыгэхэм я Хасэмрэ Краснодар крайм и администрацэмрэ зэгъусэу ягъэхьэзыра программэр гъэ­зэщIа зэрыхъум.

 КлубыщIэр къызэIухы­жы­ным иращIэкIа гуфIэгъуэ зэ­х­ы­хьэм цIыху куэд къекIуэ­лIащ. Пщэдджыжьым ще­гъэ­жьауэ мыбдежым щызэхуэс къуажэдэсхэм, «Зыуэ щыт социальнэ щхьэгъубжэ» Iуэху­­гъуэм ипкъ иткIэ, зэпыу ямыIэу щепсэлъащ егъэджэ­ны­гъэм, щэнхабзэм, узыншагъэр хъумэным, архитектурэм, транспортым, пощтым, нэгъуэщI IэнатIэхэми я лIыкIуэхэр. Зэхыхьэм къри­хьэ­лIа цIыхухэм я нэгу зра­гъэу­жьащ Лазаревск дэт Адыгэ щэнха­бзэм­кIэ центрым щылажьэ творчествэ гупхэм. Абыхэм ягъэ­зэщIа уэрэдхэмрэ утыкур зэра­гъэ­бжьыфIа къафэхэмрэ къызэ­хуэ­сахэм ягу ирихьащ.

Сочэ и администрацэм и Iэта­щхьэ Пахомов Анатолий Къа­лэжь къуажэм къэкIуэн и пэ къихуэу, ПсыфIыпс тIуа­щIэм дэс Тхьэгъэпщ адыгэ жылэми щыIащ, а къуажэми щIэ­ры­щIэу щаухуа клу­быщIэмрэ гъатхэ жьапщэм  иужькIэ зэрагъэпэщыжа псэуалъэхэмрэ къиплъыхьащ, Хьэджыкъуэ жылэм щыIащ.

— Лазаревск куейм къы­Iэ­ры­­хьэр муниципальнэ, край Iуэху­щIапIэхэм къабгъэдэкI мылъкум и закъуэкъым, – и гуа­пэу жеIэ мэрым. – Апхуэдэу иджы дыдэ хьэры­чэ­ты­щIэ цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм и Президенту щыта Щэу­мэн Хьэзрэт езым къызэ­ри­гъэпэщыжа фондым щы­щу сом мелуани 10, жьапщэм зи зэран екIа Киров, Лыгъуэтх, Тхьэ­гъэпщ къуажищым яритащ. Сом мелуани 3-р Тхьэ­гъэпщ къуа­жэдэсхэр зэфэ псыр зрикIуэ бжьамийхэр къэгъэщIэрэ­щIэ­­жы­ным­рэ Ныгъыш псы цIыкIум и Iуфэхэр гъэбыдэнымрэ хухахынущ.

2012 гъэм Хьэджыкъуэ къуажэм къыщешха уэшхышхуэм зэхикъутауэ щытащ Асэрэтх, Мэзмей уэрамхэмрэ жылэм дэж псы цIыкIу­хэм я лъэмы­жи­тIымрэ. Ахэр зэгъэпэ­щы­жы­ным­кIи дэIэ­пы­къуэгъу хъуа­уэ щытар Щэумэнырщ.

Къалэжь жылэм къыщIы­кIуам щыгъуэ, Пахомов Анатолий абы дэс нэхъы­жьыфI­­хэмрэ щIалэгъуа­лэмрэ яхуэзащ. Ар тепсэ­лъыхьащ Олим­пиадэм и пэ къихуэу, Сочэ къалэ и экономикэм зэрызиужь щIыкIэм, социаль­нэ и лъэныкъуэкIэ щыIэ про­граммэщIэхэм, щIы­уэ­псыр хъумэным пыщIа Iуэху­гъуэ­хэм, нэгъуэщI­хэми.

Къалэ администрацэм и уна­фэщIым Ашэ псыхъуэм дэсхэр къигъэгугъащ къуажэхэр зэпызыщIэ гъуэгухэр  зэгъэпэщыжыным, псы Iуфэхэр гъэбыдэным, бын куэд зыпI унагъуэхэм щIы Iыхьэ яхухэхыным, курыт еджа­пIэхэмрэ сабий садхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным, нэ­гъуэщI­хэми программэ яубзыхуам тету, дяпэкIэ нэхъ егугъуу елэжьыну.

НЫБЭ Анзор

@ «Адыгэ псалъэ»

 

Related posts

Leave a Comment