Новости

Лъэпощхьэпо щы1энукъым

Бэрбэч Хьэт1ут1э и ц1эр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым дыгъуасэ щек1уэк1ащ еджап1э нэхъыщхьэм и унафэщ1хэмрэ  Тырку Республикэм къик1ауэ ди щ1ып1эм щ1эныгъэрэ 1эщ1агъэрэ  щызэзыгъэгъуэт щ1алэгъуалэмрэ я зэ1ущ1э. Ар теухуат  Тыркумрэ Урысей Федерацэмрэ яку дэлъ зэпыщ1эныгъэхэм иужьрей лъэхъэнэм зэхъуэк1ыныгъэхэр зэригъуэтам.

КъБКъУ-м и унафэщ1хэм  а  къэралым   щыщ студентхэм гурагъэ1уащ  ахэр  адэк1и ди щ1ып1эм  щеджэнум хуитыныгъэ зэра1эр ик1и а 1уэхум лъэпощхьэпо лъэпкъ къызэрыхэмык1ынур.  Университетым  щ1эныгъэ-къэхутэныгъэмрэ хамэ къэрал зэпыщ1эныгъэхэмк1э  и проректор Савинцев Алексей  студентхэм захуигъэзащ: «Фи дежк1э иджыпсту нэхъыщхьэр щ1эныгъэф1  зэвгъэгъуэтыныращи, дэ абык1э дэ1эпыкъуэгъу  дыфхуэхъунущ.  Фытемыхьэулеик1,  нэхъ жыджэрыжу феджэ».

Тырку Республикэм щыщ студентхэм жа1ащ къэралит1ым яку къыдэхъуа щытык1эм  зэрырип1ейтейр, апхуэдэу щытми,  еджэным КъБКъУ-м  щыпащэмэ нэхъ къызэращтэнур.

Студентхэм я гур зымыгъэк1уэд псалъэ яжри1ащ КъБКъУ-м и 1уэхур зегъэк1уэнымрэ хамэ къэрал зэпыщ1эныгъэхэмк1э и управленэм  и унафэщ1 Тату Талин. «Университетым и администрацэм лъэк1 псори ищ1энущ, фэ щ1эныгъэ тэмэм зэвгъэгъуэтын, ди еджап1э нэхъыщхьэм и дипломыр ф1эщ1элъу гъащ1э гъуэгум фытехьэн  папщ1э, — къыхигъэщащ абы. – Фэ фи къалэныращи – ф1ыуэ феджэ».

Зэ1ущ1эм къек1уэл1а студентхэр апхуэдэуи иригузавэрт къэралит1ым я  ц1ыхухэр зэк1элъык1уэн папщ1э,  визэ я1эн хуей зэрыхъужам. Савинцевым зэрыжи1амк1э, Тыкум къик1ауэ ди  деж щ1эныгъэ щызэзыгъэгъуэт  студент псоми армырами зэреджэ визэ я1эщ, абы къыхэк1ыуи абык1э гугъуехь лей яшэчынукъым.

Университетым хамэ къэрал къик1а студентхэм ядэлэжьэнымк1э    и факультетым и декан  Бэгъэтыр Алим щ1алэгъуалэр къыхуриджащ  ахэр Интернетым «щиск1э»,  абы щатхымрэ щыжа1эмрэ хуэсакъыну,  политикэ и лъэныкъуэк1э ирагъэк1уэк1 псалъэмакъхэм нэхъ набдзэгубдзаплъэу хущытыну.

Къыхэдгъэщынщи, УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмк1э и министерствэм щэк1уэгъуэм и к1эм хъыбар къыдигъэщ1ащ  хамэ къэралхэм къик1ауэ ди   еджап1э нэхъыщхьэхэм щ1эс  студентхэм  щ1эныгъэ зэгъэгъуэтын и лъэныкъуэк1э лъэпощхьэпо лъэпкъ  зэрамы1энумк1э.

 ЖЫЛАСЭ  Маритэ.

Related posts

Leave a Comment