Новости

Дунейпсо зэхуэс

Адыгэхэм щэнхабзэм щаубыд увып1эр

Накъыгъэм и 27-29 махуэхэм  Москва къалэ щек1уэк1ащ  Евразием хыхьэ лъэпкъхэм я ассамблеем и япэ зэхуэс. Абы кърагъэблэгъащ къэрал 92-м я л1ык1уэхэр, лэжьыгъэм хэтащ ц1ыху мини 3-м щ1игъу.

«Евразием хыхьэ лъэпкъхэм я ассамблее» дунейпсо зэщ1эхъееныгъэр къызэгъэпэщыным жэрдэмщ1ак1уэ хуэхъуар «Урысейм ис лъэпкъхэм я ассамблее» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэрщ. А зэхуэсым ипкъ итк1э, зэ1ущ1э, «ст1ол хъурей», семинар, гъэлъэгъуэныгъэ 30-м щ1игъу зэхэтащ. Абыхэм къыщыпсэлъащ Правительствэм ейуэ щымыт, мыкоммерческэ зэгухьэныгъэхэм, хьэрычэтыщ1э 1уэху зезыхуэ зэщ1эхъееныгъэхэм я л1ык1уэу Евразием хыхьэ къэралхэм къик1ахэр.

Евразием хыхьэ лъэпкъхэм я ассамблеем и япэ зэхуэсым хэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы зэрыжи1амк1э, Москва щызэхэта зэ1ущ1эшхуэр фейдэ къегъэщ1ыным пымыщ1а зэгухьэныгъэхэмрэ хьэрычэт 1уэхум пэрытхэмрэ мамырыгъэр егъэф1эк1уэным, лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным, зэрызэдэлажьэм зегъэужьыным, ассамблеем и мурадхэр гъащ1эм хэпща хъуным теухуауэ  я гупсысэк1э щызэдэгуашэ утыкушхуэт. Ар къызэгъэпэщыным хэл1ыф1ыхьащ УФ-м и Президентым деж Лъэпкъ зэхущытык1эхэмк1э щы1э советыр, УФ-м Хамэ къэрал 1уэхухэмк1э и министерствэр, Лъэпкъ 1уэхухэмк1э федеральнэ агентствэр, Россотрудничествэр, Москва и Правительствэр, УФ-м и Жылагъуэ палатэр.

«Евразием щыпсэу лъэпкъхэм я зэпыщ1эныгъэм л1акъуэ щэнхабзэр зэрыхэувэр» «ст1ол хъурейм» Сэхъурокъуэ Хьэутий щытепсэлъыхьащ лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъ мамырыгъэмрэ зэгуры1уэныгъэмрэ егъэф1эк1уэным адыгэ л1акъуэ щэнхабзэм щиубыд увып1эм.  Абы къыхигъэщащ унагъуэ, лъэпкъ хабзэхэр жылагъуэм куэд щ1ауэ къыдек1уэк1 1уэхугъуэу зэрыщытыр, ар къыдэк1уэтей щ1эблэм, къэунэху л1акъуэм ихъумэурэ, л1эщ1ыгъуэк1эрэ ц1ыхум къызэрыдэгъуэгурык1уэр, псоми зэдай щэнхабзэр а лъэпкъ хабзэхэмк1э зэрызэхэлъыр.

— Къызыхэк1а лъэпкъым, къызытехъук1а я адэжьхэм я пащхьэ щахь жэуаплыныгъэр сыт щыгъуи ягъэнэхъапэ адыгэхэм. Дызэрыпагэ «Адыгэ хабзэр»  зы ц1ыхум ехьэл1ауэ щыткъым, ат1э унагъуэр, лъэпкъыр, жылагъуэр къызэщ1еубыдэ, аращ ижь-ижьыж лъандэрэ я1эщ1эмыхуу, пщ1э хуащ1у къыщ1эгъуэгурык1уэр. Ди лъэпкъ хабзэхэм ящыщт гъунэгъу лъэпкъхэмрэ дэрэ зэгуры1уэныгъэрэ мамырыгъэрэ ди зэхуаку дэлъыным щ1эблэр щ1ап1ык1ыу зэрыщытар. Ик1и адыгэм и дуней тетык1эр зэф1эувэнымк1э мыхьэнэшхуэ и1ауэ жып1э хъунущ жылагъуэм къагупсыса хабзэхэм — хьэщ1эм, къаным, лъык1э къагуэмыхьэ благъэхэм  к1элъызэрахьэхэм.  Ахэр шэсып1э хуэхъурт зэгъунэгъу лъэпкъхэр нэхъ гъунэгъу зэхуэхъуным, — жи1ащ Сэхъурокъуэм.

Апхуэдэуи Хьэутий къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрми, Кавказ Ищхъэрэм и адрей хэгъуэгухэми лъэпкъ хабзэхэр къызэрыщыщ1эрэщ1эжыр, Лъэпкъхэм, Нэхъыжьхэм я зэгухьэныгъэхэр къызэрызэрагъэпэщыр, ахэр республикэм исхэр зэшэл1энымк1э, жылагъуэ-политикэ зэп1эзэрытыныгъэр хъумэнымк1э сэбэп зэрыхъур.

— Шэч хэмылъу, мамырыгъэмрэ зэгуры1уэныгъэмрэ хъума хъунымк1э, псэук1эм, лъэпкъым ехьэл1а зэныкъуэкъу къэмыгъэхъунымк1э мыхьэнэшхуэ и1эщ Дунейпсо Адыгэ Хасэми. Ди зэгухьэныгъэр къэрал властми, нэгъуэщ1 жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми быдэу япыщ1ауэ мэлажьэ. Ц1ыхубэ дипломатием и 1эмалхэр къэдгъэсэбэпурэ, ди къуэш адыгэхэр зэрыс къэралхэми УФ-м хиубыдэ зэкъуэш республикищми, лъэпкъ мамырыгъэр хъума зэрыщыхъуным иужь дит зэпытщ. Ар сэбэп мэхъу лъэпкъ зэмыл1эужьыгъуэхэм къыхэк1ахэр зэгуры1уэнымк1э, лъэпкъ хабзэхэмрэ щэнхабзэхэмрэ зэгъэц1ыхунымк1э, я1ыгъ диным, зыщыщ лъэпкъым емылъытауэ ц1ыхухэр ныбжьэгъу зэхуэхъунымк1э, — дыщ1игъуащ Сэхъурокъуэм.

Нэщ1эпыджэ Замирэ. 

Related posts

Leave a Comment