Новости

Ди хэкуэгъу лъапIэхэ! Махуэ лъапIэмкIэ дывохъуэхъу!

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъапIэхэ!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и цIэкIэ,  си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу НэщIикIыж махуэ лъапIэмкIэ  си гуапэу дывохъуэхъу.

Узыншагъэ быдэ фиIэу, гуфIэгъуэр фи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ фи Iэпэгъуу, фызыпэрыт лэжьыгъэм и хъер флъагъуу, къефхьэжьэ сыт хуэдэ Iуэху­ми ехъулIэныгъэ фыщиIэу,  фи мурадхэр къывэ­хъу­лIэу Тхьэм фигъэпсэу.

 

ПщIэ къыфхуэзыщI,

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ

Сэхъурокъуэ Хьэутий

 

Related posts

Leave a Comment