Новости

Къурмэн махуэшхуэмкIэ дынывохъуэхъу

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъапIэхэ!

Сэри, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупыми къыдбгъэдэкIыу  Къурмэн махуэ лъапIэмкIэ адыгэхэм псоми ди гуапэу дывохъуэхъу.

Узыншагъэ быдэ,  гугъапIэ,  насып фиIэну, фи унагъуэхэм мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ, ефIэкIуэныгъэ илъыну Тхьэм жиIэ! ЕтIэнэгъэ пIалъэ фIыгъуэкIэ нэсын  лъэпкъ Тхьэм дищI!

 

ПщIэ къыфхуэзыщI,

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ

Сэхъурокъуэ  Хьэутий

Related posts

Leave a Comment