Новости

Ц1ык1ухэр ягъаф1э

Тхьэмахуэ к1уам Дунейпсо Адыгэ Хасэм илъэсыщ1эпежьэ пшыхь дахэ къызэригъэпэщащ. ДАХ-м и Гэзэщ1ак1уэ гупым э Сэхъурокъуэ Хьэутий я пашэу «Трек» шхап1эм къригъэблэгъащ Сирием къик1ыжауэ КъБР-м щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щ1эблэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ. Ц1ыху 60-м щ1игъу зыхэта пшыхьыр ц1ык1ухэм щ1эщыгъуэ ик1и гукъинэж ящыхъуащ. Уэс Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ сыт щыгъуи хуэдэу гуапэрэ ф1эраф1эу ц1ык1ухэм къыхыхьэри ягъэгушхуащ, уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ зэблэк1ыу ягъэджэгуащ. 1эф1ык1эмрэ пхъэщхьэмыщхьэк1э къэузэда 1энэхэм гупсэхуу пэрысащ ДАХ-м и хьэщ1э ц1ык1ухэри балигъхэри.

ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий ц1ык1ухэм защыхуигъазэм жи1ащ дэнэ къэрал къыщалъхуа адыгэри ди хэку зэрыщыбысымыр, абыхэм я адэжь лъахэм къагъэзэжауэ зэрыщыпсэум зэрыщыгуф1ык1ыр, гугъуехь къызылъыкъуэк1хэм зыщ1агъэкъуэну сыт щыгъуи зэрыхьэзырыр. Дызытехьэну илъэсыщ1эм гуф1эгъуэрэ насыпрэ къахудэк1уэну, я мурад псори къайхъул1эну хъуэхъуащ тхьэмадэр. Апхуэдэу хьэщ1эхэм псалъэ гуапэк1э зыхуагъэзащ ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ Бырсекъуэ Арфан,  гъэзэщ1ак1уэ гупым щылажьэ Къущхьэ Нэдим, Нэхъыжьхэм я советым хэт  Къуэдзокъуэ Анатолэ сымэ.

Илъэсыщ1эм ехьэл1а гуф1эгъуэ дауэдапщэр сыт щыгъуи удэзыхьэхкъэ?! Ныбжьыщ1эхэр зэбгрык1ыжыну хуейтэкъым къафэмрэ джэгумрэ апхуэдизк1э дихьэхати, Уэс Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ ягу дыхьати. Гурыф1ыгъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ я нэгу кърихыу, илъэсыщ1э саугъэтхэм щыгуф1ык1ыу я унэ ек1уэл1эжащ Сирием къик1ыжа ди щ1эблэр.

Нэщ1эпыджэ Замирэ.  

Related posts

Leave a Comment