Новости

Хъуэхъу псалъэ

Ныбжьэгъу лъапIэхэ!

 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи гуапэу сывохъуэхъу ИлъэсыщIэ къэсым папщIэ! 

ГуфIэгъуэ куэд,  узыншагъэ ин, ехъулIэныгъэ, гукъыдэж дахэхэр ИлъэсыщIэм къыфхуздихьыну Тхьэм жиIэ! 

Дэ дызыхуэлажьэр псоми ди зэхуэдэ, къежьапIэ тхуэхъуа ди лъэпкъыр егъэфIэкIуэнырщ, зегъэужьынырщи, Тхьэм къыдигъэхъулIэ!

 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ

       Сэхъурокъуэ Хьэутий

Related posts

Leave a Comment