Новости

ЯщIар мащIэкъым, нэхъыбэжщ къапэщылъыр

 

ФокIадэм и 19-м Налшык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгрессыр

 Зэхуэсышхуэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий,  КъШР-м и Правительствэм и УнафэщI Уэз Аслъэн, АР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хэхэсхэм запыщIэнымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр,  АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ, ДАХ-р къызэгъэпэщыныр къыхэзылъхьахэм ящыщ нэхъыжьыфI Хьэткъуэ Фатхьи сымэ, Адыгей, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрэджэс, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ-Алание хэгъуэгухэм, Тыркум, Сирием, Иорданием, Голландием, Израилым, Европэм, США-м, нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа лIыкIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий зэIущIэр къызэIуихыу, ар зэрекIуэкIыну щIыкIэр Iэ IэткIэ яубзыхуа нэужь, Конгрессыр иригъэкIуэкIыну хуит хуащIащ илъэсихкIэ ДАХ-м и тхьэмадэу щыта, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Нэхущ Заурбий.

Хамэ къэрал къикIа ди къуэшхэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. УФ-м и Президентым и Полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ Матовников Александр зэхуэсышхуэм хэтхэм зэрызахуигъазэм къеджащ Полномочнэ лIыкIуэм и Аппаратым и департаментым и унафэщI Глущенкэ Владимир. КъШР-м, АР-м я Iэтащхьэхэм къагъэхьа апхуэдэ зэрызыхуагъазэм къызэхуэсахэм я пащхьэм къралъхьащ Уэз Аслъэнрэ Щхьэлахъуэ Аскэррэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и къежьэкIар, абы лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр, дэнэ щыпсэу адыгэми и бзэмрэ щэнхабзэмрэ ихъумэжынымкIэ мы жылагъуэ зэгухьэныгъэр сэбэп зэрыхъур, нэгъуэщIхэми тепсэлъыхьащ нэхъыжьыфIхэу Хьэткъуэ Фатхьирэ МэшбащIэ Исхьэкърэ.

2015-2018 гъэхэм къриубыдэу ДАХ-м иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм тепсэлъыхьащ Сэхъурокъуэ Хьэутий икIи а пIалъэм къриубыдэу Iуэху нэхъыщхьэу зэфIагъэкIахэр къыхигъэщащ.

Тхьэмадэм и псалъэхэм къыпищэу Бырс Реджаи (Тырку Республикэ) къыщыпсалъэм къыхигъэщащ ДАХ-р зэманым къыхуигъэув Iуэхугъуэхэм елэжьурэ сыт щыгъуи къызэрыгъуэгурыкIуэр.

— БлэкIа пIалъэм лэжьахэм я иужьрей гуныкъуэгъуэу щытар адыгэбзэм и Iуэхуращ, — жиIащ Бырсым. — Абы и егъэджэныр хэкум зэрыщагъэмащIэм, дэ, хамэ къэралхэм щыпсэу адыгэхэри, хуабжьу дигъэпIейтеящ. ИкIи ГъэзэщIакIуэ гупыр дыщызэхыхьам, Зэрызыхуагъазэ дгъэхьэзырри, зыIэрыдгъэхьапхъэхэм яхуедгъэхьащ. Iуэхур и кIэм зэрынэмысар къэслъытэу, дяпэкIэ хахыну лэжьакIуэ гупыр абы иужь итыну сыхуейт. Псом япэрауэ, курыт школхэм адыгэбзэр щегъэджыныр Iэмал зимыIэщ, къищынэмыщIауэ псори зы бзэкIэ дыпсалъэрэ зы пэжырытхэ диIэтэмэ, нэхъ тыншу дызэгурыIуэнут. Мы Iуэхухэр къыддэхъумэ, хамэщI щызэбгрыпхъа адыгэхэр нэхъ зэпхыжа дыхъунут.

Европэм щыпсэу адыгэхэм я Щэнхабзэ федерацэм и тхьэмадэ ДыщэкI Эртан къыхигъэщащ ДАХ-м и гупсысэ нэхъыщхьэмрэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэмрэ езыхэми зэрыдаIыгъыр. Абы теухуауэ кърахьэжьэ псалъэмакъ мышухэм емыдаIуэу лъэпкъым ифIрэ и зыужьыныгъэрэ къызыпэкIуэн Iуэхугъуэхэр адэкIэи ягъэкIуэтэну зэрыхьэзырыр.

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд:

— ДАХ-м блэкIа пIалъэм къриубыдэу IуэхуфI куэд зэфIихащ. Абыхэм ящыщу къыхэзгъэщыну сыхуейщ лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэр — Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр — гъэувыныр къызэрыхилъхьар, ар КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий къыддиIыгъыу махуэшхуэу ди лъахэм зэрыщагъэувар. Сэ сыхуейт Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэхэм къикIа къулыкъущIэхэм я унафэщIхэм я деж нагъэсыжыну – мы махуэр адыгэ зэрыс адрей хэгъуэгухэми къыддащтэмэ, и мыхьэнэри и пщIэри куэдкIэ нэхъыбэ хъунущ. Абы къыдэкIуэу къыхэзгъэщыну сыхуейщ Адыгэшым и махуэри республикищми щагъэлъэпIэну зэрысфIэигъуэр. «Нарт» эпосым къызэрыхэщыжми фыщыгъуазэщ, адыгэм ижь-ижьыж лъандэрэ къыдекIуэкI псэущхьэу зэрыщытыр фощIэ, уеблэмэ, «адыгэшрэ адыгэлIрэ» жаIэу, адыгэлIыр лIы зыщIыжар адыгэшращ, — къыхигъэщащ Мухьэмэд.

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд зэхуэсышхуэм къыщыхилъхьахэм ящыщщ Абхъаз Республикэм и ТекIуэныгъэр илъэс 25-рэ зэрырикъур мы мазэм и 30-м зэрагъэлъапIэр икIи  абы ипкъ иткIэ ДАХ-м и зэрызыхуагъазэ тхыгъэ абхъаз лъэпкъым хуегъэхьын хуейуэ къызэрилъытэр. Балъкъэрхэм «Эльбрусоид» зыфIаща фонд зэраIэр щапхъэу къихьри, адыгэхэми  апхуэдэ фонд къызэригъэпэщын зэрыхуейр жиIащ. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм илъэс 20 хъуауэ «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэр, илъэсиплI хъуауэ «Адыгэ пщащэ» зэхьэзэхуэр зэрыригъэкIуэкIыр къызэхуэсахэм яжриIащ ХьэфIыцIэм икIи гъунэгъу республикэхэр къыхуриджащ а Iуэху дахэхэр къыдащтэну, бзэм, хабзэм, щэнхабзэм, адыгагъэм къыдэкIуэтей щIэблэр щIапIыкIынымкIэ ахэр сэбэпышхуэ зэрыхъур игъэбелджылащ.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ КъэпщытакIуэ комиссэм хэт Iэдэмокъуэ Альберт. Абы цIыхухэр щигъэгъуэзащ ДАХ-м къыIэрыхьа мылъкур къызыхэкIамрэ ар зытрагъэкIуэдамрэ.

Конгрессым и етIуанэ Iыхьэм хэхыныгъэхэр екIуэкIын хуейуэ арати, ари зэныкъуэкъу щымыIэу зэфIахащ. Делегат 68-м щыщу 55-р арэзыуэ, 13-р гуитI-щхьитIу Iэ яIэтащ.  2018-2021 гъэхэм ДАХ-м и тхьэмадэу щытыну хахыжащ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы иужькIэ лIыкIуэхэм хахащ ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэхэр, ДАХ-м и Советым хэтынухэр, ГъэзэщIакIуэ гупым щылэжьэнухэр. Апхуэдэуи ДАХ-м и Хасащхьэм Iэ IэткIэ хагъэхьащ  «Мэздэгу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ» лъэпкъ-щэнхабзэ обществэр,  Ставрополь щыIэ «Адыгэ щэнхабзэ центр» жылагъуэ зэгухьэныгъэр,  КъШР-м щылажьэ Адыгэ ЩIалэгъуалэ Хасэр, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ Адыгэ Хасэр.

Ещанэу ДАХ-м и тхьэмадэ къулыкъур зыхуагъэфэща Сэхъурокъуэ Хьэутий фIыщIэ яхуищIащ къыдэлэжьа псоми, икIи дяпэкIэ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хагъэхьахэм я гъусэу я пащхьэ къит къалэн псоми гурэ псэкIэ зэрелэжьынур жиIащ.

НэщIэпыджэ Замирэ.

Related posts

Leave a Comment