Новости

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым и Резолюцэ

2018 гъэм фокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессыр. Абы кърихьэлIащ Урысей Федерацэм (Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Осетие Ищхъэрэ – Алание Республикэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм) я адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, апхуэдэуи хамэ къэралхэм щылажьэ шэрджэс зэгухьэныгъэхэм: Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилымрэ Европэ Союзымрэ къикIахэр.

Дэ, ДАХ-м и ХII Конгрессым хэтхэм, жыдоIэ шэрджэс псоми я Iуэху дэгъэкIыным телажьэ, правительствэм и нэIэ щIэмыт дунейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэу щыт Дунейпсо Адыгэ Хасэм и мыхьэнэр нэхъ кIащхъэ зэрымыхъуар. Адэжь щIыналъэмрэ хамэ къэралхэмрэ щыпсэу адыгэхэр зэзыпх, правительствэм и нэIэм щIэмыт шэрджэс жылагъуэ зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэхэр зэкъуэзыгъэувэ IуэхущIапIэ закъуэу къонэж ДАХ-р.

Абы и зэфIэкIхэм яфIэгъэщIэгъуэну къызэрыкIэлъыплъым къегъэлъагъуэ шэрджэсхэм я сэбэп зыхэлъхэр адэжь щIыналъэми хамэ къэралхэми щыпхыгъэкIыным телажьэ а дунейпсо IуэхущIапIэм куэд къызэрыхуэныкъуэр.

Ди лэжьыгъэр теухуащ адыгэ лъэпкъым ифI къызыхэкIын Iуэху нэхъыщхьэхэр дэгъэкIыным, абы щыгъуэми къыдолъытэ ди хэкуэгъухэр щыпсэу къэралхэм, абыхэм лъэпкъ куэду зэхэт я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я сэбэп зыхэлъхэри. А къалэнхэр гъэзэщIэнырщ зытеухуауэ щытар ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупымрэ Хасащхьэмрэ блэкIа зэманхэм хэтахэм я лэжьыгъэр.

Дэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Конгрессым и делегатхэм:

— дэ зэпымыууэ къыхыдогъэщ шэрджэс лъэпкъыр адэжь щIыналъэм зы щыхъужыным, ди анэдэлъхубзэр, щэнхабзэр, къыддекIуэкI хабзэхэр хъумэным, абыхэм зегъэужьыным,  адыгэхэр щыпсэу къэралхэм ис лъэпкъ псоми я лIыкIуэхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэмрэ зэгъунэгъуфI зэхущытыкIэмрэ гъэбыдэным дызэрыхущIэкъур;

— ди гуапэщ шэрджэс лъэпкъым, абы и щэнхабзэм зегъэужьыным адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм щагъэзащIэ къалэным кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр;

— ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэралхэмрэ щIыналъэхэмрэ я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, къэрал, муниципальнэ властым и органхэм мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ хъумэным хуэгъэзауэ шэрджэс жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр жыджэру дадэлэжьэным дызэрителъхьэр жыдоIэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм нэхъапэми зыхуигъэувыжу щытащ иджыри зыхуегъэувыж мыпхуэдэ къалэнхэр:

Дунейпсо Адыгэ Хасэм зыхуигъэувыжу щытащ, иджыри зыхуегъэувыж мыпхуэдэ къалэн нэхъыщхьэхэр:

— ДАХ-м хэт шэрджэс жылагъуэ зэгухьэныгъэхэу адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэ, псэкупсэ къулеигъэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ, зихуэдэ щымыIэ и лъэпкъ щIыкIэр хъумэным, адыгэхэм ди тхыдэр джыным пыщIа лэжьыгъэхэр адэкIи егъэкIуэкIыным елэжьхэр а Iуэхухэм хузэщIэгъэуIуэнымрэ абыхэм я къалэнхэр ягъэзэщIэнымкIэ защIэгъэкъуэнымрэ;

— хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм хэкужьым къыхуаIэ пыщIэныгъэхэм зегъэубгъун папщIэ зыхуей-зыхуэфIхэр къахузэгъэпэщыным щIэгъэкъуэн хуэхъуныр;

— ди лъэпкъэгъухэр адэжь хэкум къэIэпхъуэжыным пыщIа Iуэхухэр нэхъ тыншу зэфIэкIыным хуэгъэпса Iэмалхэр Урысей Федерацэм  щызэхэлъхьэныр;

— мамырыгъэр, лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным хуэлэжьэныр, апхуэдэуи социальнэ, лъэпкъ, нэгъуэщI зэныкъуэкъухэр къэмыгъэхъуныр;

—  цIыхум и хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэхэмрэ хуэгъэзауэ дуней псом щызекIуэ хабзэхэр я тегъэщIапIэу, адыгэхэм я политикэ, щэнхабзэ, бзэ хуитыныгъэхэр я адэжь щIыналъэми хамэ къэралхэми къащыхузэгъэпэщыныр.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и унафэщIхэу щIэуэ хахахэм къалэн ящыщIын:

— ДАХ-м и лэжьыгъэм хэлъ ныкъусаныгъэхэу къагъэлъэгъуахэр гъэзэкIуэжыным хуэгъэза Iуэхухэр зэхалъхьэну, Конгрессым хэтхэм къыхалъхьа чэнджэщхэр ягъэзэщIэну;

— адыгэ щIалэгъуалэм я адэжьхэм я тхыдэр яджыным хуэунэтIауэ екIуэкI лэжьыгъэм сэбэп хуэхъуну;

— ди адэжь хэкум щекIуэкI IуэхуфIхэм я хъыбархэр езыхэр щыпсэу къэралхэм хэIущIыIу щыщIыным хуэунэтIа лэжьыгъэм хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр нэхъ жыджэру къыхашэну, адыгэхэм я щэнхабзэ, щIэныгъэ, экономикэ ефIэкIыныгъэхэр адэжь хэкум и сэбэп хэлъу къагъэсэбэпыну;

— сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я анэдэлъхубзэр зрагъэщIэным дегъэхьыным хуэлэжьэну методикэ щхьэхуэ зэхалъхьэну;

— адыгэ лъэпкъым и бзэр, щэнхабзэр, къыдекIуэкI зэхэтыкIэ дахэр хъумэнымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ хуэунэтIауэ къыхалъхьэ жэрдэмхэр  гъэзэщIэным нэхъ жану хэтыну;

— КъБР-м, АР-м, КъШР-м я щIыналъэхэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм хамэ къэрал щыщ ди хэкуэгъухэм я бынхэм щIэныгъэ щызрагъэгъуэтыным хуэунэтIауэ зэтраухуа лэжьыгъэм адэкIи зрагъэужьыну;

— къэзыгъэзэжхэр пIалъэкIэ щыпсэуну, е илъэс бжыгъэкIэ щыIэну хуит зыщI дэфтэрхэр, е Урысей Федерацэм и цIыхуу зэрыщытым щыхьэт техъуэ тхылъхэр къыдэхыным пыщIа Iуэхухэр нэхъ тыншу яхузэфIэгъэкIыным хуэгъэза лэжьыгъэм адэкIи пащэну;

— дуней псом шэрджэсу щыпсэур зэкъуэгъэувэжыным, ди щэнхабзэ щIэинхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ хъумэнымрэ, ди хабзэхэр, бзэр хъумэжыным, дунейм адыгэу щыпсэум я сэбэп зыхэлъхэр хъумэнымрэ абыхэм къащхьэщыжынымрэ, адыгэхэр адэжь Хэкум къэIэпхъуэжыным Iэмалу щыIэ псори къахуэгъэсэбэпауэ а Iуэхухэм хэлIыфIыхьыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэм пащэну.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым  хэтхэм  къыхыдогъэщ  КъБР-м щыIэ Гундэлэн къуажэм деж къыщыхъуа лъэпкъ зэныкъуэкъум икъукIэ дызэригъэпIейтеяр. Дэ тегъэщIапIэ дощI законым ткIийуэ тетын,  лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ хуэгъэзауэ щыIэ хабзэхэр хъумэн зэрыхуейр. ЗэпэщIэува лъэныкъуэхэр зэкIужу, а зэныкъуэкъур зэтрауIэфIэжыным дрителъхьэщ. Къаугъэм хэша хъуа щIалэгъуалэм залымыгъэ кIэлъызэрамыхьэнми дрителъхьэу дыкъоув. Шэч къытетхьэркъым а зэгурымыIуэныгъэр КъБР-м и къэрал властымрэ жылагъуэмрэ зэдегугъуурэ къызэрызэранэкIынум.

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым

хэтахэм къызэдащтащ.

2018 гъэм фокIадэм и 19-м, КъБР, Налшык къалэ

Related posts

Leave a Comment