Новости

Нобэ Адыгэ (шэрджэс) фащэм и дунейпсо махуэщ

 

Ди лъэпкъэгъу лъэпIэхэ!

Адыгэу дунейм тетым нобэ, фокIадэм и 28-м, зэдыдогъэлъапIэ Адыгэ (шэрджэс) фащэм и дунейпсо махуэр.

Адыгэ (шэрджэс) фащэр лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм и дамыгъэщ. Ар адыгэхэм я IэдакъэщIэкI щхьэкIэ, дунейпсом щыцIэрыIуэщ, Кавказым щыпсэу лъэпкъ псоми я фащэу къызэдащтащ. Лъагэу адыгэ фащэм и пщIэр яIэтащ цIыху цIэрыIуэ куэдым, лъэпкъым къыхэкIа адыгэ усакIуэхэм. Дэ дрогушхуэ икIи дропагэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа фащэм.

Адыгэхэр (шэрджэсхэр) дэнэ щIыпIэ щымыпсэуми, езыхэм я хэкуу адэжьхэм я щIыналъэр къалъытэ. Абы къыхэкIыу ди лъэпкъыр, ди бзэр, ди фащэр хъумэныр псоми ди зэхуэдэ къалэн нэхъыщхьэщ. Дызэкъуэтмэ, дызыпэмылъэщын Iуэху щыIэкъым.

Нобэрей махуэ дахэм папщIэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм къабгъэдэкIыуи си щхьэкIи гурэ псэкIэ сохъуэхъу си хэкуэгъу псоми. Узыншагъэ быдэ, насып, ехъулIэныгъэ, гъуэгуанэ дахэ ин фиIэну си гуапэщ.

Лъэпкъ узыншэ Тхьэм дищI!

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий,

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ

 

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment