Новости

ПЭӀУ ТХЫГЪЭ

Хамэ къэралхэм къикӀыу Тыркум и еджапӀэ нэхъыщхьэхэм щеджэну хуейхэм, университетхэр къаухауэ магистр, кандидат программэхэмкӀэ зи щӀэныгъэм хэзыгъэхъуэну хущӀэкъухэм Ӏэмал яӀэщ мы дызэрыт илъэсым и мазае мазэм и 10-м щегъэжьауэ и 20 пщӀондэ тхылъхэр зэхуахьэсу къыхаха еджапӀэм щӀалъхьэну. Тыркум и еджапӀэ нэхъыщхьэхэм щӀэтӀысхьэну гупыж зыщӀхэм сыт хуэдэ программэ къыхамыхми, стипендиекӀэ къызэрагъэпэщынущ. Нэхъ куууэ зыщызыгъэгъуэзэну хуейхэр мы линкхэм фытеӀунщӀэрэ къызэӀукӀыну напэкӀуэцӀхэм фыхыхьэу программэмрэ унэтӀыныгъэ щыӀэхэмрэ зыхуэдэм феплъ хъунущ.

https://turkiyeburslari.gov.tr/tr/duyuru/turkiye-burslari-2021-basvurulari

https://turkiyeburslari.gov.tr /tr/tanitimmateryalleri

Related posts

Leave a Comment