Новости

Бабыгу Эргун

Егъэлеяуэ ди гуауэ хъуащ Бабыгу Эргун зэрыщымыIэжым и хъыбару къытIэрыхьар.

Бабыгу Эргун жылагъуэ зэгухьэныгъэм илъэс куэдкIэ хэлэжьыхьащ, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым КАФФЕД-м и лIыкIуэу жыджэру хэтащ.

И псэ емыблэжу,  къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэр, и щэнхабзэр ихъумэу, хэкурысхэмрэ  хэхэсхэмрэ зэпыщIэным хилъхьа гуащIэдэкIыр  инщ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм, ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр дунейм ехыжа Бабыгу Эргун  и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ дахуогузавэ.

Алыхь талэм долъэIур дунейм ехыжам гущIэгъу къыхуищIыну, и гуэныхьхэр къыхуигъэгъуну.

 

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ

Сэхъурокъуэ Хьэутий

 

 

Related posts

Leave a Comment