Новости

Хъуэхъу

 

ПщIэ зыхуэтщI ветеранхэ,  ди хэкуэгъухэ!

Урысей Федерацэм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм нобэ ягъэлъапIэ Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 76-рэ зэрырикъур.

ТекIуэныгъэ Иным и Махуэр, шэч хэмылъу, ди къэралым и МахуэщI нэхъыщхьэ дыдэщ. Ди Хэкум щыпсэу дэтхэнэ зы лъэпкъми абы и фIыщIэ хэлъщ. Ди цIыху мелуан 27-м я гъащIэр щIатащ нобэрей ди  псэукIэ дахэм. Абыхэм яхэтщ адыгэхэри (шэрджэсхэри). Фронтым и дэнэ лъэныкъуи Iутащ ахэр, лIыгъэ яхэлъыр, я хахуагъыр щIыпIэ куэдым къыщагъэлъэгъуащ.

Дэ ноби ди нэхъыжьхэм Хэку зауэшхуэ зэманым зэрахьа лIыхъужьыгъэм и инагъыр зыхыдощIэ икIи зэи тщыгъупщэнукъым.

Къремыхъуж афIэкIа зы зауи,  быдэ ирехъу мамырыгъэр, къэралхэм я зэгъунэгъуфI зэхущытыкIэр, ирефIакIуэ лъэпкъхэм я зэныбжьэгъуныгъэр.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу Хэку зауэшхуэм и  ветеранхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми, дэнэ щыпсэу адыгэхэми (шэрджэсхэми)  ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ сынывохъуэхъу.

Узыншагъэ быдэ фиIэну, фи унагъуэхэм  мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ, ефIэкIуэныгъэ илъыну Тхьэм жиIэ!

ПщIэ къыфхуэзыщI,

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ

Сэхъурокъуэ Хьэутий

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment