Новости

Юнал Улучай  КАФФЕД-ым и унафэщIу хахащ

Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм и ХI зэхыхьэшхуэр  щэкIуэгъуэм и 19-м екIуэкIащ.

Юнал Улучай  КАФФЕД-м и унафэщIу хахащ.

ПщIэ зыхуэтщI Юнал Улучай!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи гуапэу сынохъуэхъу Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Хасащхьэм и унафэщIу узэрыхахам папщIэ.

КъикIуа гъуэгуанэм КАФФЕД-р  мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ куэдым пхыкIащ. Абы зэрыхузэфIэкIкIэ къелъыхъуэ адыгэ щэнхабзэр, бзэр хъумэным я Iэмалхэр,  толэжьыхь Хэкумрэ хамэ къэралхэмрэ я зэхуакум лъэмыж быдэу зэрыдэтыным. Апхуэдэуи КАФФЕД-р ДАХ-м и къудамэ нэхъ инщ, абы и лIыкIуэхэм я псалъэм сыт щыгъуи пщIэ иIэщ.

Дэ фIыщIэ  ин  яхудощIыр уи япэ КАФФЕД-м и тхьэмадэу щытахэм, абы и гъуса Хасащхьэ гупхэм IуэхуфIыу зэрахьам папщIэ.

Къэрал куэдым щикъухьа адыгэхэр зэрыщIэнымкIэ, лъэпкъым и Iуэху дэкIынымкIэ ДАХ-м къызэрыунэхурэ IуэхуфI куэд ирегъэкIуэкI. Абы я лэжьыгъэшхуэ хэлъщ ДАХ-м къызэщIиубыдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм.

Юнал, дяпэкIи дыпщогугъ ди зэпыщІэныгъэр нэхъ быдэ хъун папщIэ, адыгэбзэр, лъэпкъ щIэнхабзэр фызыхэс къэралым щыхъумэным, щефІэкІуэным тхузэфIэкI псори къэдгъэсэбэпу дызэгъусэу дытелэжьыхьыну.

Дынохъуэхъу КАФФЕД зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр нэхъри ебгъэфIакIуэу,  узыншагъэ быдэ уиIэу куэдрэ IэнатIэр ехъулIэныгъэкIэ епхьэкIыну.

Тыркум щыпсэу ди къуэш, ди шыпхъухэм узыншагъэ, мамырыгъэ,  ехъулIэныгъэ Тхьэм къывит.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий

 

Related posts

Leave a Comment