Народная дипломатия: миссия - укрепление единства нации и патриотизма

БЗЭ ЗИМЫIЭР ЛЪЭПКЪЫНШЭЩ

ХамэщIым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ящыщу адэжь лъахэм ­къихьэжа адыгэ щIалэгъуалэм ядэлэжьэныр, абыхэм я Iуэху зытетым зыщыгъэгъуэзэныр, я еджэныгъэр зэрекIуэкIым кIэ­лъыплъыныр, я лэжьыгъэр зэрызэтеувэм и нэIэ тегъэтыныр Дунейпсо Адыгэ Хасэм зыхуигъэувыж къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ. А пщэрылъхэр гъэзэщIа хъун папщIэ, ДАХ-м лэжьыгъэ ­зыбжанэ ирегъэкIуэкI. Абыхэм хеубыдэ КъБР-м Лъэпкъ Iуэху­хэмрэ жылагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ и министерствэмрэ КъБКъУ-м ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ и Адыгэ щэнхабзэ центрымрэ ящIыгъуу иригъэкIуэкI жэрдэм щхьэпэхэр.

 Адыгэ ныпым и махуэм и жьауэм щIэту зэхашами, зэIущIэм адыгэбзэм, адыгэ щэнхабзэм, лъэпкъ хабзэхэм ехьэлIа Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн куэд къыщаIэтащ. Абы къыхыхьа адыгэ студентхэм гупитIу загуэшри, тхыдэмрэ IуэрыIуатэмкIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэмкIэ зэныкъуэкъуу хьэрхуэр гуимыхуж ирахьэкIащ. Къищы­нэмыщIауэ, щIалэгъуалэр адыгэ усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм ящыщ пычыгъуэхэм гукIэ къеджащ, къэфэкIэм зэрыхуэIэзэр ягъэ­лъэгъуащ, лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм пшыналъэ зэ­мы­лIэужьыгъуэхэр кърагъэ­кIащ.
«КъызыхэкIыр гурыIуэгъуэми, хамэ щIыналъэм къикIыу къытхуэкIуэж ди лъэпкъэгъу щIалэгъуалэм ящыщу адыгэбзэр зыщIэр мащIэ дыдэщ. ­Ауэ ар зэзыгъэщIэну хуэмейуэ ­зы цIыху закъуи яхэткъым. Дэ ­едгъэкIуэкI курсхэм къагъэ­лъэгъуащ бзэр абыхэм щIэхыу къызэрапхъуатэр, уеблэмэ, ­игъуэ щихуэкIэ, къагъэсэбэпыну зэрыхущIэкъур», — жиIащ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм гуа­пэу хэплъэж, хамэщI къикIа ныбжьыщIэхэм адыгэбзэмкIэ ядэлажьэ Щомахуэ Алёнэ.
КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэм и унафэщI, профессор ТIымыжь Хьэмыщэ фIыщIэ яхуищIащ зи къуэпсхэр къэзыхутэжыну, зы­щыщ лъэпкъым лъэ быдэкIэ яхэувэжыну хуей щIалэгъуа­лэм. «Зи къежьапIэр зымыщIэ, зи бзэр зыфIэкIуэд цIыхур лъэп­­къым щыщу къып­хуэ­лъы­тэнукъым. Апхуэдэхэм еплъытмэ, фэ фи зэфIэкIыр жыжьэ нэсащ, фи гуащIэ фемыблэжу бзэр зэгъэщIэным иужь фитмэ, къывэмыхъулIэн щыIэкъым. ФефIакIуэ, зывузэщI!», — захуигъэзащ нэхъыжьым адыгэ щIалэгъуалэм.
КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ и ­министерствэм IэщIагъэлI Дза­сэжь Андзор студентхэм утыку кърахьа лэжьыгъэм щыгуфIыкIащ, зыIэрагъэ­хьа ехъу­лIэныгъэхэм зэ­ры­ри­гушхуэри къыхигъэщащ.  «Си япэкIэ къэп­­сэлъахэм жаIар ядызоIыгъ — бзэр умыщIэмэ, лъэпкъым ущыщыжкъым. ­ЕдгъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм мы­хьэ­нэ зэраIэр, абыхэм къапэкIуэ фIыгъуэм уи лъэр жан зэрищIыр мы зэпеуэм нэры­лъагъу ищIащ. Хэкум къихьэжам абы и акъужьыр къызэ­ры­телъэщIыхьам и щыхьэт наIуэ хъунущ и анэдэлъхубзэр зри­гъащIэмэ, и лъэпкъ хабзэхэм куууэ защигъэгъуазэмэ. Фэ ар къалэн зыщыфщIыжащ икIи зэвгъэхъулIащ. Тхьэм фригъэфIакIуэ!» — жиIащ Дзасэжь Андзор.
Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыхилъхьэ жэрдэм зэмылIэу­жьыгъуэхэм я гугъу щищIым, ДАХ-м и хэщIапIэм и Iуэхузехьэ Нанэ Лерэ къыхигъэщащ абы­хэм я нэхъыбэр студент щIалэгъуалэм я лъэпкъ гурыщIэр къы­зэщыгъэуным, адэжьхэм къащIэна щэнхабзэ щIэиным я гур хуэгъэушыным, лъэпкъ ­хабзэхэм я щIэжьыуэр дэнэ щIыпIэ щымыпсэуми, абы щагъэIуным зэрыхуэгъэпсар. ­«Гуапэщ зым къыхилъхьэ жэрдэмым адрейхэр къыпыувэурэ лъэпкъыр хъумэным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэр зэфIэха зэрыхъур», — жиIащ  Лерэ.
Зэпеуэм хэтахэм ДАХ-мрэ ­КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ ­жы­лагъуэ пэхуэщIэхэмкIэ и ­ми­нистерствэмрэ къабгъэ­дэкIыу фIыщIэ тхылъхэр ира­­тащ, тыгъэ зэмылIэужьы­гъуэ­хэмкIэ ягъэгушхуащ. Къыхэгъэщын хуейщ жэрдэм щIагъуэр жылагъуэ зэхэ­тыкIэмрэ гупсысэкIэмрэ зе­гъэу­жьыным хуэунэтIа Президент грантхэм я фондым къы­хэкIа мылъкумкIэ къызэрызэрагъэпэщар.

Related posts

Leave a Comment