Адыгэбзэ

ЕтІуанэ Дунейпсо Адыгэбзэ ЩІэнІуатэ

ЕтІуанэ Дунейпсо Адыгэбзэ ЩІэнІуатэ

фокІадэм и 27-29, 2013 гъэ.

Тыркум и адвокатпсо зэгухьэныгъэм и хьэщІэщу Литаи Хотел, Балгат-Анкара

 

Программэ

 

27 ФокIадэ 2013, Мэрем

12:00-13:30     Зыхегъэтхэн

13:30-13:45     ЩIэнIуатэм и къызэIух псалъэ

13:45-15:00     Протокол псалъэхэр

15:00-16:30     Панел 1: ХэкIуэдэну щыт бзэхэмрэ Адыгэбзэмрэ

16:30-17:00     Зыгъэпсэхугъуэ (шей-къэхьэуэ ефэгъуэ)

17:00-18:30     Панел 2. Адыгэбзэмрэ Адыгэ ЩIэнхабзэмрэ (Кулътурэмрэ)

18:30-20:00     Коктейл

28 ФокIадэ 2013, щэбэт

Бзэ щIэныгъэрылажьэхэм я зэIущIэ*

09:00-11:00     Зэхэсыгъуэ 1: Бзэ политикэхэмрэ Адыгэбзэмрэ

11:00-11:30     Зыгъэпсэхугъуэ (шей-къэхьэуэ ефэгъуэ)

11:30-13:00     Зэхэсыгъуэ 2 : Бзэ политикэхэмрэ Тхыбзэм теухуа лэжьыгъэхэмрэ

13:00-14:00     Шэджагъуэшхэ

14:00-15:30     Зэхэсыгъуэ 3: Адыгэбзэм зэрыхурагъаджэр: щIыкIэхэр, гъэунэхуныгъэхэр, гъэгъуазэ гупщысэхэр

15:30-16:00     Зыгъэпсэхугъуэ (шей-къэхьэуэ ефэгъуэ)

16:00-18:00     Зэхэсыгъуэ 4: Адыгэбзэм зэрыхурагъаджэр: щIыкIэхэр, гъэунэхуныгъэхэр, гъэгъуазэ гупщысэхэр

29 ФокIадэ 2013, Тхьэмахуэ

Бзэ щIэныгъэрылажьэхэм я зэIущIэ*

09:00-10:30     Зэхэсыгъуэ 5: Адыгэбзэм зегъэсэнымкIэ къыпщхьэпэну дэIэпыкъуэгъу Iэмэпсымэхэр

10:30-11:00     Зыгъэпсэхугъуэ (шей-къэхьэуэ ефэгъуэ)

11:10-12:30     Зэхэсыгъуэ 6: Адыгэбзэм зегъэсэнымкIэ къыпщхьэпэну дэIэпыкъуэгъу Iэмэпсымэхэр

12:30-14:00     Шэджагъуэшхэ

14:00-15:30     Зэхэсыгъуэ 7: Адыгэбзэр гъащIэм хэту къэгъэсэбэпыныр

15:30-16:30     Зэхэсыгъуэ 8: Лэжьэгъу гупхэр ухуэн

 * Бзэ щIэныгъэрылажьэхэм я зэIущIэгъухэм анэдэлъхубзэ щIэныгъэрылажьэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ хэтынущ. ЗэIущIэр АдыгэбзэкIэ екIуэкIыну гъэпсащ.

Related posts

Leave a Comment