Новости

Мамырыгъэм и нэщэнэ нып

Адыгэ  ныпым  и махуэр    мэлыжьыхьым и 25-м Къэбэрдей-Балъкъэр,  Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, адыгэр щыпсэу  щ1ып1э псоми  щагъэлъэп1ащ. Лъэпкъым и дамыгъэ  нэхъыщхьэм к1уэ  пэтми  нэхъ утыку  игъуэтыжу жып1э хъунущ, абы и щыхьэтщ  ныпыр лъэпкъым и  гуф1эгъуи гузэвэгъуи къыда1эт зэрыхъуар.  Уи гуапэ мыхъуу къанэркъым зы илъэсым нэхърэ адрейм  абы   къызэщ1игъэтаджэ щ1алэгъуалэм къазэрыхэхъуэр.

Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъум и щ1ыхьк1э  щы1э утыкум  адыгэ ныпыр хуарзэу  я1ыгъыу   адыгэ щ1алэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ гуп дахэ щызэрыгъэхъури,   Къэрал концерт  гъэлъэгъуап1эм     нэсыху  ек1уу ирик1уащ.   Абдеж щек1уэк1а пэк1ум     защыхуигъэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.  Къызыхэк1ам хуэфащэ, абы иригушхуэ,  лъэпкъым папщ1э лъэбакъуэ лей зыч дэтхэнэми   ф1ыщ1э яхуищ1ащ абы.

—  Ныпым  и пщ1эр дымыгъэлъахъшэу, нобэ  дрипагэу къызэрытщхьэщытым хуэдэу, адыгэр псэуху лъэпкъым  и жьауэм дыщ1этыну,  сохъуахъуэ! Ныпыр адыгэм къызэрыдэгъуэгурык1уэрэ  абы  ди лъэпкъыр   хуэфащэу къек1уэк1ащ, а 1уэхум щ1эблэм къыпыфщэну сыфщогугъ, – жи1ащ Сэхъурокъуэм ныбжьыщ1эхэм захуигъазэу.

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ  Хьэф1ыц1э Мухьэмэд      къызэхуэсахэм  Ныпым  и махуэ  лъап1эмк1э ехъуэхъуащ. Адыгэ псоми я дамыгъэм    лъэпкъыр хуэфащэу къызэрек1уэк1ар, и напэм ипэ и псэр иригъэщу   къызэрыгъуэгурык1уар, нобэрей щ1эблэм ар ящ1эжу, пщ1э хуащ1у  къэгъэхъуным  тепсэлъыхьащ Хьэф1ыц1э Мухьэмэд.

Адэжь хэкум къэзыгъэзэжа, Гуманитар къэхутэныгъэхэмк1э Къэбэрдей-Балъкъэр институтым  и лэжьак1уэ  Хъуажь Фахъри  и псалъи зэхрагъэхащ ныбжьыщ1эхэм.

КъБР-м и къэфак1уэ гупхэмрэ артист пажэхэмрэ хэту Адыгэ ныпым  и махуэм иращ1эк1а    концертыр джэгук1э  яухащ.

 Пшапэр зэхэуа иужь, шэху  уэздыгъэм къыхэщ1ык1а   адыгэ бэракъыр  лыдыжу  пагъэнащ.

Адыгэл1ым и шалъэм  шабзищ ф1эк1 имылъу зек1уэ ежьэмэ, абы  и гум   мамырыгъэ зэрилъыр къигъэлъагъуэу щытауэ я1уэтэж.   Щ1эблэм зэманым зыдрагъэк1уу  я теплъэк1э, 1эщ1агъэк1э     захъуэжами, лъэпкъым и шабзалъэм  иджыри а шабзищырщ илъыр…

Щомахуэ Залинэ.

Сурэтхэр  Къарей Элинэ трихащ.

Related posts

Leave a Comment