Новости

Хъуэхъу псалъэ

Ныбжьэгъу лъап1эхэ!
Нобэ дунейм муслъымэну тетым зэдагъэлъап1э Къурмэн хьид махуэшхуэмк1э сынывохъуэхъу! Къабзагъэр, гущ1эгъур, гуапагъэр, гумащ1агъэр зи лъабжьэ махуэ лъап1эм ф1ыгъуэ къыфхудэк1уэну, 1ей фигу къэмык1ыу, ер зигу илъ ц1ыху фримыхьэл1эу ет1анэгъэ п1алъэ узыншэу фынэсыну сыфхуохъуахъуэ!

Махуэ лъап1эм ипэ къихуэу 1уэхушхуэ зэф1эдгъэк1ащ. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и X Конгрессыр къызэгъэпэщыным, егъэк1уэк1ыным ехьэл1ауэ дэ1эпыкъуэгъу къытхуэхъуа псоми, абы зи гуащ1э, зи псалъэ хилъхьэу къыткъуэувахэми ф1ыщ1э фхузощ1. Мы махуэхэм Налшык щы1ащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Германием, Голландием, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэхэм, нэгъуэщ1 щ1ып1эхэм къик1а ди къуэшхэр. ДАХ-м и Зэхуэсышхуэми ек1уу хэтри Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэри къыдда1этащ. Лъэпкъым и къэк1уэнур зыубзыхури абы и лъабжьэр зыгъэбыдэри апхуэдэ зэкъуэтыныгъэмрэ зэкъуэшыныгъэмрэщи, ди зэк1элъык1уэмрэ зэгуры1уэмрэ к1ыхь Тхьэм ищ1! Пэжщ, щы1эщ ди 1уэху еплъык1э щызэтемыхуи, апхуэдэхэм деж едгъэк1уэк1 зэпсэлъэныгъэхэрщ 1уэхум и хэк1ып1эр на1уэ къэзыщ1ыр, дызрик1уэ гъуэгум и гъуазэр дэзыгъэлъагъуфыр. Абы ипкъ итк1э, ДАХ-м хэт дэтхэнэ зыми, адыгэгу зи1э дэтхэнэ ди къуэшми и псалъэм ди дежк1э мыхьэнэшхуэ и1эщ. Дэ дызыхуэлажьэр псоми ди зэхуэдэ, къежьап1э тхуэхъуа ди лъэпкъыр егъэф1эк1уэнырщ, зегъэужьынырщи, Тхьэм къыдигъэхъул1э!
Я зэманым щымысхьу, гъуэгуанэр къемыхьэлъэк1ыу лъэпкъ зэхыхьэм хэту зи унагъуэ ек1уэл1эжа дэтхэнэ зыми я жьэгум берычэтыр дэмык1ыу, махуэ лъап1эм ф1ыгъуэ къахудэк1уэу псэуну сахуохъуахъуэ! Зэф1эдгъэк1а 1уэхум щхьэк1э — ф1ыщ1э тхылъхэр, къурмэн махуэ лъап1эм папщ1э хъуэхъу псалъэхэр къытхуезыгъэхь псоми фи гум илъ гуапагъэр т1ук1э гъэбэгъуауэ фи пащхьэ Тхьэм кърилъхьэж!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Related posts

Leave a Comment