КАФ-ФЕД-м и VIII-нэ зэхуэс

2017 гъэм щэкIуэгъуэ (ноябрым) и 26-м Тыркум и къалащхьэ Анкара щекІуэкІащ  Кавказ  хасэхэм я зэгухьэныгъэ КАФ-ФЕД-м и VIII Конгресс.

Абы кърихьэлІахэщ КАФ-ФЕД-м хэт хасэхэм я лIыкIуэхэр,  Тыркум щытет партым, нэгъуэщI партхэми я лІыкІуэхэр, къалащхьэхэм я унафэщIхэр.

Апхуэдэу Зэхуэсым хэтахэщ  Абхъазием демографиемкІэ и IуэщIапIэм и тхьэмадэ Дбар Беслъэн, Адыгэ Республикэм щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ЛIымыщIэкъуэ Рэмэзан, Дунейпсо Адыгэ Хасэм  щыщ ЦIыкІушэ Аслъэн, Краснодар щIыналъэм  щылажьэ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэ Сэхъут Аскэр, Абхъазым щылажьэ  Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ  АфІэунэ МуІэед, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я Федерацэм и тхьэмадэ Догташ Эртан, Иорданием щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Зухьди Жанбек сымэ, нэгъуэщIхэри.

Илъэс блэкIахэм яхузэфIэкIахэм, зыхуэза гугъуехьхэм, абыхэм хэкIыпIэ яхуэхъуну къалъытэхэм  щытепсэлъыхьащ зэхуэсым.

Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар  псоми я зэгурыІуэкІэ аргуэру КАФ-ФЕД-м и тхьэмадэу хахыжащ.

ПщIэ зыхуэтщI Яшар!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи гуапэу сынохъуэхъу Тыркум щызэхэт Кавказ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я федерацэм и тхьэмадэу узэрыхахам папщIэ!

Кавказ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я федерацэми  Дунейпсо Адыгэ Хасэми я лэжьыгьэм жыджэру ухэтщ. ДяпэкIи адыгэбзэр, хабзэр, лъэпкъ культурэр Тыркум щыхъумэным, хэкурысхэмрэ хэхэсхэмрэ зэпыщIэным  хэплъхьэ гуащIэдэкIыр нэхъ ин хъуну, ехъулIэныгъэшхуэхэр уиIэну, уи лэжьыгъэм и хъер плъагъуну Тхьэм жиIэ!

ПщIэ къыпхуэзыщI,                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ                                                                                                                                                                                                                                            Сэхъурокъуэ Хьэутий

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>