Новости

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгресс

ФокIадэм и 19-м  Налшык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгрессыр. Лъэпкъым и къэкIуэнум иригузавэ, ДАХ-м и IуэхущIафэхэм кIэлъыплъ цIыху куэд щызэхуэсащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей драмэ театрым.

Зэхуэсышхуэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий,  КъШР-м и Правительствэм и УнафэщI Уэзы Аслъэн, Москва  къикIа хьэщIэ УФ-м и Президентым ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм  и чэнджэщэгъу нэхъыщхьэ Мартынов Вадимрэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и аппаратым щылажьэ  Владимир Глущенкэрэ, АР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хэхэсхэм запыщIэнымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ,  адыгэ щыпсэу гъунэгъу хэгъуэгухэм, Тыркум, Сирием, Иорданием, Голландием, Израилым, Европэм, нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа хьэщIэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ.

Сэхъурокъуэ Хьэутий зэIущIэр къызэIуихыу, ар зэрекIуэкIыну щIыкIэр Iэ IэткIэ яубзыхуа нэужь, псалъэ иратащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. КъШР-м, АР-м я Iэтащхьэхэм Конгрессым хэтхэм зэрызыхуагъазэм къеджащ Уэзы Аслъэнрэ Щхьэлахъуэ Аскэррэ.

2015-2018 гъэхэм къриубыдэу ДАХ-м иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм убгъуауэ тепсэлъыхьыжащ Сэхъурокъуэ Хьэутий, видеохэмрэ сурэтхэмрэ къызэхуэсахэм ирагъэлъагъуурэ. А пIалъэм къриубыдэу Iуэху нэхъыщхьэу яIахэр къыхигъэщащ тхьэмадэм – ар Сирием щекIуэкI зауэм кърихужьэжа ди къуэшхэм защIэгъэкъуэнырт, хэхэс сабийхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэгъэпсэхуныр,  Кавказ зауэр илъэси 154-рэ зэрырикъум ехьэлIа дауэдапщэхэр хэкуми хамэ къэралхэми къыщызэгъэпэщынырт. Куэд мэхъу тхьэмадэр зытепсэлъыхьар, лъэпкъ Iуэхур гъэкIуэтэным, абы папщIэ зызыпыщIапхъэ унафэщIхэм ядэлэжьэным, нэгъуэщIхэми ятеухуауэ.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэм я пащхьэ къыщыпсэлъащ КъэпщытакIуэ гупым хэт Iэдэмокъуэ Альберт. Абы цIыхухэр щигъэгъуэзащ ДАХ-м къыIэрыхьа мылъкур къызыхэкIамрэ ар зытрагъэкIуэдамрэ.

Конгрессым и етIуанэ Iыхьэр зыхухэхар хэхыныгъэхэрати, ари зэныкъуэкъу щымыIэу, бзыщIа хэмылъу ирагъэкIуэкIащ. 2018-2021 пIалъэм ДАХ-м и тхьэмадэу щытыну хахыжащ Сэхъурокъуэ Хьэутий. Абы щхьэкIэ Iэ яIэтащ цIыху 68-м щыщу 55-м. Сэхъурокъуэ Хьэутий зыхунэмысу къэнауэ къилъытэхэмрэ дяпэкIэ щIапхъэхэмрэ къызэрыгурыIуэр, хузэфIэкI къимыгъанэу адыгэм зэрыхуэлэжьэнур къыхигъэщащ.

Абы иужькIэ лIыкIуэхэм Iэ IэткIэ хахащ ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэхэр, ДАХ-м  и  ГъэзэщIакIуэ гупым щылэжьэнухэр, ДАХ-м и къэпщытакIуэ гупыр.

Апхуэдэуи зэIущIэм унафэ къыщащтащ ДАХ-м хагъэхьэну адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэщIэхэм теухуауэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым и лIыкIуэхэм  Урысей Федерацэм ис адыгэхэм, хамэ къэралхэм  щыпсэу ди лъэпкъэгъу псоми  зэрызахуагъазэ  тхылъ къащтащ.

ЗэIущIэшхуэр  зэрекIуэкIам теухуа тхыгъэ убгъуа иужкIэ сайтым итынущ

 

Related posts

Leave a Comment