Новости

Шэрджэс лъэпкъым и щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэ

 Цейм и художественнэ ухуэкIэ нэхъыщхьэхэр, Iэщэхэр шэрджэс (адыгэ) хабзэм тету къагупсысащ. Цейм тхыгъэ куэд траухуащ хамэ къэрал, урыс къэхутакIуэ цIэрыIуэхэм. Абыхэм ящыщ зыбжанэм щыгъуазэ фытщIынут. Апхуэдэхэщ Жан-Шарль де Бесс   и «Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и Константинополь в 1823 и 1830 гг.»: «Кавказым ис лъэпкъ псоми щатIэгъа адыгэ фащэр зэпэщщ икIи шы тесыным, зекIуэ кIуэным хуэщIащ… Сыт и лъэныкъуэкIи фащэ тыншыр, зэкIужыр адыгэхэм я гъащIэм лъэныкъуэ куэдкIэ хуэщIат, Шэрджэсым къищынэмыщIа, нэгъуэщI щIыналъэ куэдми абы зыщиубгъуат».
Зиссерман А. «Двадцать пять лет на Кавказе» тхыгъэм щыжеIэ: «Кавказ Ищхъэрэм Къэбэрдейр щапхъэ зытрахыу къыщалъытэрт. Адыгэхэр кавказ франджыуэ къалъытэрт, персхэр ­Кавказым исхэм зэрырагъэщхьым хуэдэу: арат бостейхэр, Iэщэхэр хэIущIыIу щыхъуар».
Студенецкая Еленэ и «Одежда народов Северного Кавказа XVIII-XX вв.» жыхуиIэм дыкъыщоджэ: «Черкеска» фIэщыгъэр а фэилъхьэгъуэм езытар а щыгъыны­гъуэр адыгэхэм япэу зэрахьэу зылъэгъуа урысхэрщ… Кавказ Ищхъэрэм и бгы­рыс лъэпкъ псоми, иужькIэ къэзакъхэм (псыжь, тэрч) Къэбэрдейм фэ­илъхьэгъуэхэр, Iэщэ­хэр, шы шэсыкIэр, нэгъуэщIхэри ирахащ, нэгъуэщIу жып­Iэмэ набдзэгуб­дзаплъэу кIэлъыплъырт къэбэрдей зыхуэпэкIэ хэп­лъыхьам къыщыхъу ­зэхъуэ­кIы­ныгъэхэм. Адыгэ фащэм, Кавказ Ищхъэрэм и мызакъуэу, нэ­гъуэщI щIыпIэхэми зыщиубгъуащ. Къыхэгъэщыпхъэщ, адыгэ­хэм я гъу­нэгъу лъэпкъхэм (къэрэшей-балъ­къэр­хэм, осетинхэм, ингушхэм) я адыгэ цIыхубз фащэхэри иужьрейхэм куэдкIэ зэрещхьым гу зэрылъыптэр».
Студенецкая Еленэ «Быт и культура кабардинского народа (XVIII-XIX вв.)» тхыгъэм­ адэкIэ щыжеIэ: «Ахэр жылагъуэ и лъэ­ныкъуэкIэ нэхъ зызыужьа лъэпкът икIи псэукIэкIэ, хабзэкIэ, хьэл-щэнкIэ, фэ­илъ­хьэгъуэкIэ щапхъэ зытрахт. Абы и лъэныкъуэкIэ гурыIуэгъуэщ адыгэ ­фа­щэм Кавказ Ищхъэрэм и мыза­къуэу, нэгъуэщI щIы­налъэхэми ап­хуэ­дэу куууэ зыщIыщиужьар… Къэбэрдейхэм я щэнхабзэм-рэ псэукIэмрэ адыгэхэм я гъунэгъу урысхэм, украинхэм, къэзакъхэм ­щапхъэ зэрахуэхъур наIуэщ — ар хы­болъагъуэ иужьрейхэм я зыхуэпэкIэм, Iэщэм, шы Iэпслъэпсхэм, хабзэхэм, макъамэмрэ ­къафэхэмрэ, Iуэры­Iуатэм».
Брокгауз Ф., Ефрон И. сымэ я «Энциклопедический словарь»-м и XIII томым итщ: «Къэбэрдейр нэхъапэми щытащ, иджыри къонэж дуней тетыкIэ, хьэл-щэн дахэм бгырысхэр щыхура­гъаджэ щIыпIэу. Кавказ Ищхъэрэм и бгырыс лъэпкъхэм, иужькIэ къэзакъ­хэм Къэбэрдейм щызэрахьэ фэилъ­хьэ­гъуэхэм, Iэщэхэм, шы тесыкIэм, нэгъуэщI-къинэмыщIхэм щапхъэ трахащ».
Флориан Антуан Жиль и «Письма о Кавказе и Крыме» тхыгъэм дыщы­хегъэ­гъуа­зэ: «НэхъапэIуэкIэ лъэп­къыш­хуэу щыта адыгэхэр къы­зэ­ры­мыкIуэу шууей къарууфIэхэщ. Я хабзэр, Iэщэр, зэрызэщIэузэда щIыкIэр шэрджэсхэм я мы­закъуэу, Кавказым ис бгырыс лъэпкъ псоми я щапхъэт, къыдэкIуэу, зауэм щыIухьэкIэ адыгэ­хэм я фащэхэмрэ Iэщэхэмрэ къащ­тэным нэхъыфI къызыхуэмыгупсыса къэзакъхэри абыхэм яхэтт.
Ноби, Къэбэрдейр зэрыщыту къа­зэуами, иджыри Кавказ псом ахэр модэм щитетщ, абы и лъэныкъуэкIэ Париж Европэм зэрыщитетым хуэдэу; икIи адыгэхэм я лъэпкъ Iэщэ-фащэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр халъхьамэ, ар бгырысхэми ди къэзакъхэми занщIэу къапхъуатэ. ЩIакIуэ нэхъыфI дыдэхэр, щынэм и фэм къыхэщIыкIа упщIэ пыIэ дэгъуэхэр адыгэхэрщ зи IэрыкIыр».
«Кавказ и Кавказская война. Публичные лекции, читанные в зале Пассажа в 1860 году Генерального штаба полковником Романовским» лэжьыгъэм дыкъыщоджэ: «Шэрджэсхэр я теплъэ дахэхэмкIэ, IущагъымкIэ, ха­хуа­гъэмкIэ нэгъуэщIхэм къахощ. Нобэ адыгэхэр… нэхъ къулейхэщ, адрей лъэпкъ­хэм я щапхъэгъэлъагъуэщ. Ады­гэх­эр, къапщтэмэ, бгырысхэм я дежкIэ фэилъхьэгъуэхэм я щапхъэгъэлъагъуэщ».

Мэлбахъуэ Борис, искусствоведенэм и доктор, Строганов С. Г. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал художественно-промышленнэ академием и профессор.

Related posts

Leave a Comment