Новости

ИлъэсыщIэ хъуэхъу

 

Ныбжьэгъу лъапIэхэ!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи гуапэу сывохъуэхъу

ИлъэсыщIэ къэблагъэмкIэ!

Узыншагъэ быдэ, гуфIэгъуэ куэд, ехъулIэныгъэ, гукъыдэж дахэхэр ИлъэсыщIэм

къыфхуздихьыну Тхьэм жиIэ!

 

                                              Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ

                                                   Сэхъурокъуэ Хьэутий

Related posts

Leave a Comment