Новости

Гъатхэпэм и 14-р Адыгэ тхыбзэм и махуэщ

ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2003 гъэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмым ипкъ иткIэ гъатхэпэм и 14-р лъэпкъ махуэгъэпсым Адыгэ тхыбзэм и махуэу щагъэнэхуащ, абы лъандэрэ зэрыадыгэ дунейуэ ар ягъэмэхуэщI икIи Iуэхугъуэ купщIафIэхэмкIэ зэдаIэт.

Лъэпкъым зиужьыныр быдэу пыщIащ и бзэм. Аращ дунейм лъэпкъыу тетыр и анэдэлъхубзэм щIыхуэсакъыр, ар ихъумэну, иригъэфIэкIуэну щIыхэтыр. А зыужьыныгъэм и лъабжьэщ тхыбзэр.

1853 гъэм мартым и 14-м Берсей Умар и «Адыгэбзэ букварыр» Тифлис къыщыдэкIащ, абы къигъэсэбэпат хьэрып тхыбзэм и хабзэхэр.

Тхылъыр дунейм къыщытехьа а махуэрщ нобэ дгъэлъапIэ махуэшхуэм къежьапIэ хуэхъуар.

Берсейм и лэжьыгъэр адэкIэ ягъэкIуэтащ абы иригъэджахэу ХьэтIохъущокъуэ Къазийрэ КIашэ Адэлджэрийрэ.

Лъэпкъ педагогикэ щIэныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ХьэтIохъущокъуэ Къазий «Къэбэрдей алыфбейр» 1865 гъэм Тифлис щытригъэдзащ. Нобэ дызытет тхыбзэм ар щапхъэ хуэхъуащ.

 Нэхъыщхьэращи, лъэпкъ сабийр Iэмал имыIэу и бзэмкIэ егъэджэн хуейщ гупсысэрщ зытетар ХьэтIохъущокъуэр.

Нобэ едгъэкIуэкI Iуэхугъуэ дахэхэри аращ зыхуэунэтIар. Апхуэдэу хамэ хэкухэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я сабийхэр адыгэбзэ щрагъаджэ курсхэр къызыдогъэпэщ. Интернетым и Iэмалхэри къагъэсэбэпурэ ди егъэджакIуэхэр ядолажьэ тхэкIэрэ еджэкIэрэ зэзыгъэщIэжыну хуей ди хэкуэгъухэми. А Iэмалыр къагъэсэбэпу Дунейпсо Адыгэ диктантым  къыхыхьахэщ Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдым, Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм, Америкэм щыпсэу цIыху куэд. Абы хэтащ ди еджагъэшхуэхэри, лэжьакIуэхэри, еджакIуэхэри, къэрал, щIыпIэ властхэм, щIэныгъэ IэнатIэхэм, жылагъуэ, лъэпкъ, творческэ зэгухьэныгъэхэм я IэщIагъэлIхэр.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу нобэрей МахуэшхуэмкIэ си гуапэу сывохъуэхъу си лъэпкъэгъу псоми! Ину фIыщIэ яхузощI адыгэбзэр хъумэным зи къару, зэфIэкI, щIэныгъэ езыхьэлIэ дэтхэнэми.

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий,
Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ

Related posts

Leave a Comment