Новости

ПщIэ  зыхуэсщI  си лъэпкъэгъухэ!

Март  мазэм и 15-17 махуэхэм ди къэралым   мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ щекIуэкIынущ.  Ар  – Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэрщ.

Дэтхэнэ зыри а хэхыныгъэм дыхэтыныр ди хуитыныгъэ къудейкъым, атIэ, ди къалэну  къызолъытэ.   А Iуэхугъуэм елъытащ къэкIуэну илъэсихым  ди къэралым и зыужьыкIэ хъунур, къапщтэмэ, дэтхэнэ зыми ди къэкIуэнур, ди щIэблэм я пщэдерей гъащIэр.

Къыхэзгъэщыну сыхуейщ  лъэпкъ куэду зэхэс Урысей Федерацэм   сыт зэмани зэгурыIуэныгъэмрэ мамырыгъэмрэ  зэрыщытепщэр.  И къару нэхъыщхьэри цIыхубэм Хэкум хуаIэ лъэгъуныгъэрщ.

Апхуэдэу щыщыткIэ, нобикI  зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым ди  къэралым и къэкIуэнур, и зыужьыныгъэ хъунур, и къарур  дэтхэнэ зыми  къызэрыдэлъытар.

Ди ныбжьэгъу лъапIэхэ! Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэм фыхэтыну  икIи къэралым и къэкIуэнур пщэрылъ зыхуэфщIыну зыхуэфащэр къыхэфхыну фыкъыхузоджэ.

  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ

    Сэхъурокъуэ Хьэутий

Related posts

Leave a Comment