Адыгэбзэ

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд: Урысейм и жэрдэмым Сирие къэралым гугъапIэ ирет

Сирием щыпсэу адыгэхэм даIыгъ а къэралым щыIэ щытыкIэр гъэтэмэмыжыным теухуауэ Урысейм къыхилъхьа жэрдэмхэр, жиIащ КъБР-м и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд фокIадэм и 13-м журналистхэм щаIущIам.

«Сэ нобэ сепсэлъащ Сирием и Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Гугу Акрам икIи абы къызжиIащ Урысейм къыхилъхьа жэрдэмым зауэр ягъэувыIэну Сирием и цIыхухэр зэрыщигъэгугъыр»,- къыхигъэщащ абы.

ХьэфIыцIэ Мухьэмэд апхуэдэу къигъэлъэгъуащ нобэм ирихьэлIэу Сирием адыгэу мини 100 зэрисыр. Абыхэм я нэхъыбапIэм къэрал, дзэ къулыкъухэр ирахьэкI икIи нэгъуэщI щIыпIэ Iэпхъуэну иджыпсту я мурадкъым.

 Адыгэ Хасэм и унафэщIым зэрыжиIамкIэ, зауэр къызэрыхъейрэ Сириер ябгынащ адыгэу мин 20 хуэдизым. Абыхэм ящыщу мини 5-м нэблагъэр Иорданием,      1500-р Тыркум щыIэщ, куэд Европэм и къэралхэм,           США-м, Канадэм Iэпхъуащ.

 КъБР-м и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм къыхигъэщ­хьэ­ху­кIащ Сирием щыщ адыгэу Тыркум щы­Iэ­хэм ахэр Урысейм къэкIуэну «Каффед» адыгэ зэгухьэ­ны­гъэм чэн-джэщ зэраритыр. «Адэжь щIыналъэм, Кавказым фы­кIуэжи нэхъыфIщ, жраIэ абыхэм», – къигъэлъэгъуащ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

 ХьэфIыцIэм и псалъэм тепщIыхьмэ, Сирием къи­кIыжа ди лъэпкъэгъуу Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыпсту 700-м щIигъу щыIащ. Абыхэм ящыщу 111-м Урысейм и гражданствэ, 652-м Сирием и гражданствэ яIэщ. ЦIыху 248-м пIалъэкIэ ди къэралым щыпсэуну хуитыныгъэ иратащ. Мы гъэм, ХьэфIыцIэм зэрыжиIамкIэ, хьэщIапIэ къэкIуэну къызэрырагъэблагъэ тхылъу Сирием 813-рэ ягъэхьащ.

Сирием щыщу щтапIэ ихьэжауэ КъБР-м къэкIуахэм сабийуэ 100-м щIигъу яхэтщ. Абыхэм папщIэ пщIэншэу урысыбзэр мази 9-кIэ щрагъэджыну курсхэр къызэра­гъэ­пэщащ. Абы щеджэхэм ящыщу 9-нэ классхэр къэзыуххэр, хуейуэ щытмэ, IэщIагъэ щрагъэгъуэт курыт еджапIэхэм щIагъэтIысхьэнущ, жиIащ КъБР-м Егъэ-джэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Ныбэжь Таисие.

Гъэ еджэгъуэ кIуам Сирием щыщ сабийуэ курыт еджапIэхэр къэзыухахэм урысыбзэр тэмэму зэрамыщIэм къыхэкIыу къэрал экзамен зэгуэтхэр ирагъэтакъым. «Министерствэм и IэщIагъэлIхэм къалъытащ сабийхэм урысыбзэр нэсу зрагъэщIэнымкIэ Iэмалхэр къахузэгъэпэщыпхъэу, абы папщIэ мази 9-кIэ лэжьэну курсхэр къызэIухын хуейуэ. ИтIанэ абыхэми къэрал экзамен зэгуэтхэр дызыхуэкIуэ гъэм яту еджапiэ нэхъыщхьэхэм щIэтIыс­хьэ­фы­нущ»,- пищащ Ныбэжь Таисие.

Урысеймрэ Америкэмрэ я дипломат IуэхущIапIэхэм я Iэ­тащхьэхэу Лавров Сергей, Керри Джон сымэ ма­хуищ­кIэ зэпсэлъа нэужь фокIадэм и 14-м зэгурыIуащ Сирием и химическэ Iэщэр зэрагъэкIуэдыну щIыкIэмкIэ. Ауэ, «Газета. ру» газетым фокIадэм и 14-м интернетым къызэрыщигъэлъэгъуамкIэ, Сирием удын едзыным теухуа мурадыр США-м зэкIэ къигъэнакъым.

 

Уэрэзей Луизэ,

«Кавказский узел» интернет-порталым и корреспондент

Related posts

Leave a Comment