Новости

Аслъэн Алий  дыхуогузавэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэр Шэрджэс Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ,  ДАХ-м и тхьэмадэм и  къуэдзэ   Аслъэнхэ Алий  хуогузавэ абы и анэ  Аслъэн (ПэтI)  Iэбидэт Ибрэхьим и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.
Алыхьым долъэIур дунейм ехыжам гущIэгъу къыхуищIыну, и гуэныхьхэр къыхуигъэгъуну.

 

Related posts

Leave a Comment