Новости

ЕВРОПЕЙ АДЫГЭ (ЩЭРДЖЭС) ЩЭНХАБЗЭ ХАСЭХЭМ Я ФЕДЕРАЦЭ КЪЫБГЪЭДЭКӀЫУ

Пщӏэ зыхуэтщӀ КАФФЕД-м  и унафэщӀ гуп.
КАФФЕД-м и къудамэ Адыгэ хасэхэм и унафэщӏ гуп.Дунейпсо Адыгэ Хасэм теухуауэ мы иужьрей махуэхэм къекӀуэкӀ псалъэмакъхэр ди жагъуэ мэхъу. КАФФЕД-р диаспорэм и нэхъ ин дыдэу диӀэ Хасащхьэращ. Дэ мы Ӏуэхум дызэреплъыр: КАФФЕД-р Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъусэу, лъэпкъым хуэлажьэу, Хэкум хуэлажьэу къыдолъытэ. Дэ Хэкумрэ диаспорамрэ дызэпищӀэу диӀэр Дунейпсо Адыгэ Хасэм и закъуэщ, дэ дуней  щӀыщӀыӀум щӀыналъэу диӏэр Хэкуращ, официалу Урысей Федерацэм  хэту диӀэ республикищращи, дывгъэхъумэ дакъуэвгъэт, дэ дыкъыфщогугъ, дызэгъусэну, дызэдэлэжьэну, унафэ захуэ къэфщтэну.
ПӀЩӀЭ КЪЫФЭХУЗЫЩӀ,
ЕВРОПЕЙ АДЫГЭ (ЩЭРДЖЭС) ЩЭНХАБЗЭ ХАСЭХЭМ Я ФЕДЕРАЦЭ
Değerli Kaffed federasyonu yöneticileri ve Kaffed üye dernek yöneticileri.
Son zamanlarda duymuş olduğumuz DÇB yle ilgili dedikodulardan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kaffedi Diyaspora da en büyük federasyonumuz olarak biliyoruz. Bizim konulara bakışımız, Kaffed Dünya Çerkes birliği içerisinde, halkımız için ve anavatanımız için çalışan bir federasyon olarak görüyoruz. Diyaspora ile anavatanı birbirine bağlayan çatı örgütümüz DÇB dir. Bizim dünya üzerinde tek yerimiz anavatan topraklarıdır. Bizim dünyada resmi olarak, Rusya federasyonu içerisinde olan üç Cumhuriyetlerimizdir. Koruyalım ve destekleyelim. Sizlere güveniyoruz, beraber olacağımıza, birlikte çalışacağımıza, doğru kararlar alacağınıza. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.AVRUPA ÇERKES KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU.

Related posts

Leave a Comment