Адыгэбзэ

Нобэми илъэсищ къэкIуэнуми теухуауэ

ЗэIущIэшхуэр, къэрал къулыкъущIэхэри, лIыкIуэхэри, хьэщIэхэри зыхэтар, щекIуэкIар Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэ­гъуа­пIэрщ. Абы кърихьэлIащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен (жиIар щхьэхуэу тыдодзэ), Тыркум, Сирием, Иорданием, Германием, США-м, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Абхъазым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Шапсыгъым я лIыкIуэ­хэр.

Фигу къэдгъэкIыжынщ. ДАХ-м и Зэхуэсыр илъэсищым зэ йокIуэкI. Абы къыщапщытэж я лэжьы­гъэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и президентыр, Советыр, Гъэ­зэщIакIуэ гупыр хах, адыгэ лъэпкъыр зыгъэпIейтей Iуэ­ху­гъуэхэм щытопсэлъыхь, илъэсищ пIалъэм ящIэн хуей­уэ зы­хуагъэувыж къалэнхэр яубзыху.

Дунейпсо Адыгэ­ Хасэм 2009 – 2012 гъэхэм хузэ­фIэ­кIам теухуауэ кIэщIу къэпсэлъащ а пIалъэм мы жылагъуэ организацэм и президенту щыта Ажахъуэ Къанщобий. ДАХ-м и Къэп­щы­такIуэ гупым и лэжьы­гъэр абы и унафэщIым и къуэдзэ МэшхуэфI Нэждэт къипщытэжащ. ИужькIэ тхьэмадэр, абы и япэ къуэдзэр, Гъэзэ­щIа­кIуэ гупым хэтхэр хахащ. Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 150-рэ зэрырикъум ещIэ­кIын хуей Iуэхугъуэхэм тепсэлъыхьащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Хьэ­фIыцIэ Мухьэмэд.

 Зэхуэсым и етIуанэ ма­хуэм лIыкIуэхэр хэплъащ ДАХ-м и Уставым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным, 2014 гъэм Со­чэ щекIуэкIыну Олимпиадэм, Адыгэ, Абхъаз хасэ- хэр зэдэгъэлэжьэным, ди лъэпкъ Iуэхухэм щIалэгъуалэр къыхэшэным епха жэрдэмхэм.

ДАХ-м и Тхьэмадэу хахащ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Зэхуэсым къыщащтащ ДАХ-м и IX Конгрессым  УФ-м и Президент Путин Владимир, ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ, Къэрал Думэм и Iэтащхьэ Нарышкин Сер­гей сымэ Зэрызыхуагъазэхэр, Сирием щыпсэу ди лъэп­къэгъухэр зауэм къыхэшыным, Олимпиадэ-2014-м и щэнхабзэ программэм адыгэхэм ехьэ­лIауэ къыхэщынум, нэ­­гъуэщIхэми ятеухуа до­ку­мент­­хэр.

 

 

 

ШИРДИЙ Маринэ.

Сурэтхэр Къарей Элина трихащ.

«Адыгэ псалъэ»

Related posts

Leave a Comment