Новости

ДАХ-м коронавирусым зэрызиубгъум теухуауэ цIыхухэм зэрызахуигъазэр

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!

Нобэ цIыхубэр хэтщ лъэхъэнэ къызэрымыкIуэ, абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар коронавирус узым дунейм зэрызыщиубгъуарщ. НаIуэ хъуащ ар дэтхэнэ зыми къылъэIэсынкIэ зэрыхъунур — жьыми щIэми. Ди жа­гъуэ зэрыхъунщи, дэ хъыбар гуауэ къытлъэIэсащ — дунейм ехыжащ ди лъэпкъэгъу, медицина лэжьакIуэ щIалэхэр. Ахэр Гер­манием щыщ дохутыр Сейф Аль-Шаркасирэ Тыркум щыщ медсестра Дилекрэщ. Ди гум къыбгъэдэкIыу дахуогузавэ абыхэм я Iыхьлыхэм.

Эпидемием цIыхухэр щыхъумэным теухуа Iуэхухэр къыщызэрагъэпэщ дунейм и къэрал псоми. Апхуэдэу щытми, дэ тщыщ дэтхэнэми зыхищIэн хуейщ езым и гъащIэм и мызакъуэу, и Iыхьлыхэми, зыхэтхэми я гъащIэхэмкIи жэуап зэрихьыр.

Дэ Алыхьым долъэIу сымаджэхэр игъэхъужыну, дуней псом эпидемиер щигъэужьыхыжыну. Псори къыхудоджэ зэпIэзэрыту щытыну, зыр адрейм хуэгумащIэу зэхущытыну, зэхуэсакъыну.

Дыхуейщ псори узыншэну, мамыру, сыткIи зыхуей хуэзэу псэуну, гузэвэгъуэм къытпикIухьыну. Дызэгъусэу дэ гугъуехьхэм дапэлъэщынщ икIи мыгувэу дызэкIэлъыкIуэуи дыхъужынщ.

Фи щхьэри фи благъэхэри фхъумэж!

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым къабгъэдэкIыу СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий.

 

 

Related posts

Leave a Comment