Адыгэбзэ

Къанокъуэ Арсен хамэ къэралхэм щыщ ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэм яхуозэ

 

УФ-м и Президентым и Унафэм тету, хамэ къэралхэм щыщу политикэ, жылагъуэ, щIэныгъэ IэнатIэхэм пэрыт IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм ­иджырей Урысейм и Iуэху зы­Iутыр зрагъэлъагъун пап­щIэ къы­зэрырагъэблагъэ программэм ипкъ иткIэ, Тыркум, Сирием, Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я лIы­кIуэ­хэр (ныбжьыщIэ 20 мэхъу) шыщхьэIум и 18-м Москва къэлъэтащ. Урысейм щагъэ­кIуэ­ну махуипщIым хагъэхьащ политик, хьэрычэтыщIэ, жылагъуэ лэжьакIуэ ныбжьы­щIэхэм я адэжь лъахэм – Къэбэрдей-Балъкъэрым – и щыIэ­кIэ-псэукIэр зрагъэлъагъуныр, я лъэпкъэгъухэм яхуэзэныр.

КъБР-м и Iэтащхьэ Къано­къуэ Арсен хамэ къэрал къикIа щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ вэсэмахуэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм иригъэблэгъащ.

 Абы кърихьэлIащ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэ Вербицкий Александр, КъБР-м Жыла­гъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я IуэхухэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Пащты Борис, «Россотрудничество»-м Правительствэм хэмыт зэгухьэныгъэхэмрэ ди хэкуэгъухэмрэ ядэлэжьэнымкIэ и Iуэху­щIа­пIэм и унафэщIым и къуэ­дзэ Ежов Леонид сымэ.

 ЗэIущIэр къыщызэIуихым КъБР-м и Iэтащхьэм жиIащ Тыркум, Сирием, Иорданием щыпсэу ди къуэшхэмрэ ди шыпхъухэмрэ я щIэблэр лъахэм щилъагъуну зэригуапэр икIи КъБР-м и властыр нобэ зи ужь ит Iуэхухэм, псэукIэр ирагъэ­фIэкIуэн папщIэ зэ­фIа­гъэкI­­хэм кIэщIу яхутепсэлъыхьащ.

— Псом япэу къыхэзгъэщыну сызыхуейр хамэ къэрал щикъухьа ди лъэпкъэгъухэм пыщIэныгъэ быдэ яхудиIэн папщIэ лъабжьэфI зэрызэд­гъэпэщарщ, – жиIащ Къано­къуэм. – Хэкум къэзыгъэзэжхэр ди гъащIэм хэсыхьыжынымкIэ центр щхьэхуэ духуащ, лэжьыгъэ IэнатIэ, псэупIэ къа­гъуэтынымкIэ дадоIэпыкъу. ЕтIуанэрауэ, федеральнэ ­властхэм дагурыIуауэ, ди лъэп­къэ­гъухэм ехьэлIа Iуэху щхьэпэхэр идогъэкIуэкI. Ещанэу сыкъызытеувыIэну сызы­хуейр бзэр, хабзэр, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр хъумэным, зегъэужьыным, хамэ щIы­пIэхэм щыIэ ди лъэпкъэ­гъу­хэм анэдэлъхубзэр ягъэшэрыуэным теухуауэ едгъэкIуэкI лэжьыгъэрщ. Къапщтэмэ, мы илъэсым къриубыдэу, Тыркум, Сирием, Иорданием, ди гъунэгъу хэгъуэгум – Ставрополь крайм – щыщ сабий, ныбжьыщIэ 400-м Налшык зыщагъэпсэхуащ, я узынша­гъэм щыкIэлъагъэплъащ. Къи­щынэмыщIауэ, абыхэм адыгэбзэр ирагъащIэ, хэкум и щIы­пIэ дахэхэр ирагъэлъагъу, къуажэхэм щагъэхьэщIэ. Апхуэдэу къыхэзгъэщыну сы­хуейщ хамэ къэралхэм щыщ студент 200-м нэблагъэ ди еджапIэ нэхъыщхьэхэм зэры­щIэсыр, къэзыуха языны­къуэ­хэр республикэм къа­нэурэ зэрыщылажьэр, уна­гъуэ зэрыщаухуэр.

 Дэ нэхъыбэу дызэрызэпы­щIар жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэрщ. Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэр япыщIащ дэнэ къэрали щыхэхэс адыгэхэм, жыджэру ядолажьэ, я Iуэху зытеткIэ зэрощIэ. Си фIэщ мэхъу иджырей зэIущIэр гукъи­нэж хъум и мызакъуэу, куп­щIа­фIэу зэрыщытынур. Къэбэрдей-Балъкъэрым хуэдэу Урысей Федерацэри фIыуэ зэв­гъэцIыхунущ, я цIыхухэр зэрыпсэум, щалэжь Iуэхухэм нэрылъагъуу зыщывгъэгъуэ­зэ­фынущ. Си гугъэмкIэ, мып­хуэдэ зэIущIэхэр хуабжьу щхьэ­­пэщ, сыт щхьэкIэ жы­пIэ­мэ, фэ фхуэдэ щIалэгъуалэр нэ­хъыбэу къакIуэмэ, дыдейхэр накIуэмэ, хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэмрэ дэрэ ди зэпы­щIэ­ны­гъэм къаруущIэ къыхилъ­хьэ­нущ.

Сирием щыщ Къэбэрдей Мухьэмэд КъБР-м и Iэтащхьэ Къа­нокъуэ Арсен фIыщIэ хуищIащ зэман яхухихыу къа­зэ­ры­Iу­щIам папщIэ. Апхуэдэуи гупыр зи нэIэ щIэт «Россотрудничество»-м и унафэщIхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ адэжь лъахэр ирагъэцIыхун щхьэкIэ Налшык къэкIуэныр программэм зэрыхагъэхьам щхьэкIэ. Визэ къыдэхынымкIэ, Урысейм щыпсэунымкIэ я Iуэхур нэхъ тынш щыхъуныр дапщэщми Мухьэмэд щыщIэупщIэм, абы и жэуапу Пащты Борис жиIащ зи гугъу ящI Iуэхур къэралым иубзыхуа хабзэм тету зэре­кIуэкIыр.

 — УФ-м иIэщ и хэкуэгъухэм ятеухуа унафэ щхьэхуэ. Абы къы­зэ­ригъэувым хуэдэу зэфIэтхыу аращ Iуэхур, – жиIащ Пащ­тым. – Ауэ абы и программэ щхьэхуэ ди деж щолажьэ, дэф­тэрхэм епха лъэпощхьэпохэр нэхъ тынш щIыным ехьэ­лIауэ. Абы ипкъ иткIэ, къэкIуэну хуейхэм гугъуехь пымылъу визэ къыдахыф, мыбдеж къэса нэужь, псоми дадоIэпыкъу.

Къанокъуэ Арсен абы теухуауэ жиIащ визэ, дэфтэр Iуэху­хэр хабзэ щхьэхуэм зэрытетыр. «Ауэ дунейм зэрызиужьым теп­щIыхьмэ, илъэс 20 хуэдэ дэкIмэ, гугъуехь лъэпкъ хэмылъу дызэкIэлъыкIуэу, къэралитIми я гражданствэ хуейхэм яIэу, хэкум къитIысхьэжыну зи мурадхэм я Iуэху псын­щIэу дэкIыу зэрыхъунум шэч къытесхьэркъым. Илъэс 20-30-кIэ фызэплъэкIыжыт. Хэт и гугъэнт мыпхуэдэу дызэ­кIэ­лъыкIуэу дыхъуну»? – жиIащ республикэм и Iэтащхьэм.

Къардэн Самер и упщIэхэр зытеухуауэ щытар КъБР-м студент нэхъыбэ къакIуэурэ щеджэу зэтраублэным, Налшык – Амман авиарейс къызэрагъэпэщыным пыщIахэрт.

        — Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэхэм ящыщу хэкум къакIуэу щеджэну хуейхэм ар япэдубыдкъым, – жиIащ Къанокъуэм. – Нэгъабэ, къапщтэмэ, цIыху 90-м щIигъу КъБР-м щеджэну къэкIуащ. И чэзум хъыбар къы­да­гъа­щIэмэ, я тхылъхэр зыхуей хуагъазэмэ, абы гугъуехь гуэ­ри къыхэкIыну си гугъэкъым. Кхъухьлъатэм теухуауэ Иорданием я лIыкIуэхэм депсэлъауэ щытащ, дяпэкIи а лэжьы­гъэм пытщэну къыщIэкIынщ. Ар Налшык е Минеральные Во­ды телъэтыкIынущ. Амман и мызакъуэу, Дамаски кIуэ кхъухьлъатэ тедгъэувэну ди гугъэщ. Тыркум кIуэ рейсхэр зэтеублауэ щытщ.

 АдэкIэ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр щIэупщIащ Сирием къи­кIыж­хэмрэ дяпэкIэ къэкIуэжыну зи мурадхэмрэ зыщыгугъ хъунум, КъБКъУ-м щеджэну, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэуну хуейхэм я Iуэхум Iэтащхьэр зэреплъым, нэгъуэщIхэми.

Ежов Леонид къыщыпсалъэм къыхигъэщащ «Россотруд­ни­­чество»-м и программэм Iуэхугъуэ куэд къызэрызэ­щIиу­быдэр.

      — Пэжыр жысIэнщи, иджы япэу къызэдгъэпэщауэ аращ щIа­лэгъуалэр мыпхуэдэу республикэм и Iэтащхьэм IущIэныр. Абы­кIэ фIыщIэ ин хуэфащэщ КъБР-м и Iэтащхьэм. Нобэ гъуэгу къытехьахэр хьэщIапIэ къэкIуа къудейуэ аракъым, атIэ щэнхабзэ, политикэ, щIэныгъэ зэпыщIэныгъэхэр ягъэ­бы­дэнымкIэ IэмалыфI яIэ хъуащ.

 КъБР-м и Iэтащхьэм хьэщIэхэм яритащ республикэм теухуа, сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэр зэрыт тхылъышхуэр. Абы жи­Iащ гугъуехь зыхалъагъуэ псори, нобэ зи гугъу ящIыну хунэ­мысахэри хъыбару къыIэрагъэхьэмэ, зэрыхузэфIэкIкIэ зэрадэIэпыкъунур. «Абы щхьэкIэ илъэсым зэ мыпхуэдэу дызэIущIэн хуейуэ аракъым. АтIэ КъБР-м и ЩIалэгъуалэ Пар­ла­ментым, Правительствэм хэтхэм фахуэзэнущи, фызэ­ры­цIыху, фызэпсалъэ, ар лъэмыж тхуэхъунщ», – къыхигъэщащ Къанокъуэ Арсен.

 НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэ

http://adyghepsale. ru

Related posts

Leave a Comment