Культура

ЦIыхубэ Iущыгъэ

              

 • Адэм и Iэщэр къуэм и щэнщ.
 • Адэм и IэщIагъэр къуэм и уагъэщ.
 • Адэ мыгъасэм и къуэри мэсэхъу.
 • Адэ мылъку бынгъэкIуэдщ.
 • Адэ уиIэ щIыкIэ, уи лъэпкъыр зэгъэцIыху.
 • Адэ ухъухункIэ адэр зыхуэдэр пщIэкъым.
 • Адэ щIэинкIэ псэуа щыIэкъым.
 • Адэм къыхуэна сабийр ибафэщ.
 • Адэм хуэмыгъасэр анэм хуэумыскъым.
 • Адэр псэухукIэ къуэр щIалэщ.
 • Ажэми жьакIэ тетщ.
 • Анэ-адэм бын зэхадзкъым.
 • Анэ-адэм шэч яхуумыщIыж.
 • Анэ-адэм уэ ебгъэлъагъур бынхэм уэ уагъэ­лъагъужынщ.
 • Анэ-адэм я хьэкъ къызытенэм быным ире­гъэп­шыныж.
 • Анэ-адэфI быныфI яхуэщщ.
 • Анэ бгъафэр сабийм и жэнэтщ.
 • Анэ быдзышэм щIакхъуэри кхъуейри хэлъщ.
 • Анэ гыбзэр быдз зэхуакум дэкIкъым.
 • Анэгур гуауэ пхъуантэщ.
 • Анэгур мыгъуэщи, бын мыгъуэр IэфIщ.
 • Анэ гущIэр лъащIэншэщ.
 • АнэдэкIуэрэ лIы дэкIуасэрэ емыкIу хэлъкъым.
 • Анэ здэщыIэм сабии щыIэщ.
 • Анэ зиIэм дунейр иIэщ.
 • Анэ зиIэм и Iэр быдэщ.
 • Анэ зимыIэм гуIэр и махуэщ.
 • Анэ къалэным нэхъ гугъу щыIэкъым.
 • Анэ щабэр бынгъэкIуэдщ.
 • Анэм быныр и зэхуэдэщ.
 • Анэм и бгъафэр фом нэхърэ нэхъ IэфIщ.
 • Анэм и бгъафэр хъурыфэ джэдыгущ.
 • Анэм и бын гуауэр зэи жьы хъуркъым.
 • Анэм и быным хуищIэр фIэмащIэщ.
 • Анэм и гуапэр дыгъэм нэхърэ нэхъ хуабэщ.
 • Анэм и гуэныхьыр пхуэпшыныжкъым, уи Iэгу джэдыкIэ хуибгъэжьыхьми.
 • Анэм и губжьыр уэсым хуэдэщ – куэду къес­ми, щIэхыу мэткIуж.
 • Анэм игукIэ сеужьи, фызым игукIэ сы­къэу­кIуэж.
 • Анэм игу пцIанэр бын псоми я зэхуэдэщ.
 • Анэм и губжьыр жьым хуэдэщ – ину къепщэми, щIэх тоуж.
 • Анэм и гур быным хуосри, дыгызэм и кIэ­дахъуэр мэс
 • Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
 • Анэм и гъуапэр пхъум и щыдэжынщ.
 • Анэм и дэлъхур адэ пэлъытэщ.
 • Анэм и куэщIыр сабийм и гущэщ.
 • Анэм и псэм дэкIыр и фэм къеIуатэ.
 • Анэм и удыныр узкъым.
 • Анэм къыуипэсыр гъэгунэс.
 • Анэм къыуитыр IэфIщ.
 • Анэм лъэгущIэтын зыхуэщI.
 • Анэм и щIыхуэр зыми хуэпшынакъым.
 • Анэм и Iэр ину иIэтми, цIыкIуу тохуэ.
 • АнэнэпIэсым хуэпщIэр фIэмащIэщ, къып­хуищIэр фIэкуэдщ.
 • АнэнэпIэсыр уэсым нэхърэ нэхъ щIыIэщ, зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ.
 • Анэм псибл Iутщ.
 • Анэншэ гъащIэр гу щIыIэгъуэщ.
 • Анэншэм мыгъуэр и махуэщ.
 • Анэншэр зеиншэщ.
 • Анэпсэр фоупсым хуэдэщ.
 • Анэр зыгъэзеиншэр лIэмэ хьэдагъэншэщ.
 • Анэр зыфIэIейми ар ихъуэжыфкъым.
 • Анэр зыщытхъур и бынщи, быныр зыгъэдахэр гъэсэныгъэщ.
 • Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ.
 • Анэр хабзэ ублапIэщ.
 • Анэшыпхъу анэ пэлъытщ.
 • Анэ иIэмэ, сабийр ибэкъым.
 • АнэIэкIэ къыгуэхи, анэгукIэ къызэт.
 • Благъэжь хыфIумыдзэ, гъуэгужь умыбгынэ.
 • Быныр гъэсамэ, зыпIар епIыж.
 • Бын зыщIэмыхъуэр и щхьэ щIотIахъуэ.
 • Дадэм щIыгъур нанэщи, нанэм щIыгъур дадэщ.
 • Дахэм дахэ къелъхури, Iейм Iей къелъху.
 • Ди адэхэр зэмышми, ди анэхэр зэшы­пхъущ.
 • Дыгъэм и хуабагъэмрэ анэм и гуапагъэмрэ зэхуэдэщ.
 • Дыгъэр хуабагъэщ, анэр гуапагъэщ.
 • Дыгъэ нэпс нэхърэ – анэ бгъафэ.
 • Зэлхэр зэпэIэщIэмэ, я щIэщыгъуэу зэлъохьэ.
 • Зи адэ зымыгъэфIам фIыкIэ ущымыгугъ.
 • Зи адэ лIар ибэ ныкъуэщи, зи анэ лIар ибэ хъурейщ.
 • Зи анэ зыхъуэжым имыхъуэжын щыIэ­къым.
 • Зи анэ хуэмыщыпкъэм и хэкумкIи щыпкъагъэ хэлъкъым.
 • Зи къуэш мащэ хуэзытIым зэраукIыну сэр къеулъэпхъэщ.
 • Зипхъу къэт анэр и кIэ тетIысхьэжкъым.
 • И адэ еплъи, и къуэр къуэдзэ щIы.
 • И анэ гупсэщ, и адэ псэущ.
 • Къэзылъхуа зымыцIыхужыр къилъхуахэми яцIыхужынукъым.
 • Къомыщэжынур уи анэмрэ уи нитIым- рэщ.
 • Къуэ делэ зиIэм и анэр гуIэ хигъэкIкъым.
 • Къуэ закъуэрэ нэ закъуэрэ.
 • КъуэфIым адэ щIэин ухуэмылъыхъуэ.
 • КъуэфI и анэ гуфIэ щигъащIэкъым.
 • Къуэш зимыIэу щIэлIэм башым IэплIэ хуещI.
 • Къуэш лей щыIэкъым.
 • Къуэшыншэ щIэупщIакIуэншэщ.
 • ЛъыкIэ зэш нэхърэ – гукIэ зэш.
 • Мыгъуэр зи мыгъуар анэрщ.
 • Нанэ хьэлыващIэ, дадэ кIэрыщIэн.
 • Уи адэ къошхыдэкIэ, зумыгъэгусэ, уи анэ къыпщытхъукIэ, зумыгъэсэхъу.
 • Уи адэм и щIапIэр гъэдахи, уи анэм дахэу епсалъэ.
 • Уи анэ зэрымысым дыщасэ умыкIуэ.
 • Уи анэ зэрымысым зыщыгъэпсэхуи къи­кIыж.
 • Уи анэ къимылъхуа уи къуэшкъым, уи къуэш­ къимыша уи нысэкъым.
 • Уи анэ и Iэгу илъым еплъи, уи Iэ илъым едза­къэ.
 • Уи анэ къыбжиIэм едаIуэ, уи адэ къыб­жиIэр гъэзащIэ.
 • Уи анэрэ уи нитIрэ.
 • Уи анэр фIыуэ плъагъумэ, нэгъуэщIым анэкIэ уемыхъуэн.
 • Уи анэ Iейми, нэхъыфI бгъуэтынукъым.
 • Уи анэр уиIэхукIэ ущIалэщ.
 • Укъэзылъхуахэм яхуэщIыпхъэ цIыхугъэр зэи пасэ хъуркъым.
 • ЩIэблэ зыщIэмыхъуэр лъэпкъ хъуркъым.
 • Iыхьлы зимыIэм и жыгым IэплIэ ирешэкI.

 

Зыгъэхьэзырар  Шэрджэс Алийщ.

 

Related posts

Leave a Comment