Новости

НОБЭ АДЫГЭ ТХЫБЗЭМ И МАХУЭЩ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2003 гъэм къищта унафэм ипкъ итк1э, илъэс къэс гъатхэпэм и 14 -м а махуэр щагъэлъап1э  КъБР-м. Адыгэ щыпсэу ди къуэш хэгъуэгухэр къапщтэмэ, абыхэм я Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэхэм къащта унафэк1э,  Адыгэ Республикэм -2000 гъэ лъандэрэ, Къэрэшей-Шэрджэсым 2005 гъэ лъандэрэ я1эт Адыгэбзэм и махуэр. Лъэпкъыр дызэришэлIэжынущ   Дунейм лъэпкъ зэ­хуэ­мыдэ куэд тетщ. Телевиденэм къитым ущы­щIэ­дэIукIэ, газетым къытехуэм ущеджэкIэ, къыбгуроIуэ: нобэрей зэманым лъэпкъхэр зытегузэвыхь Iуэхугъуэ нэхъыщхьэр зэ­ры­захъумэжынращ. Ди лъэпкъымкIэ зы­къы­­зогъэзэжри, ярэби, дэри апхуэдэу дытегузэ­выхьу пIэрэ ди лъэпкъыр хъу­мэным, бзэр къызэтегъэ­нэным, жысIэу согупсыс. Языныкъуэхэм дежи согужьей, лъэпкъ Iуэхум иригузавэр мащIэу щыслъа­гъу­кIэ.…

Дальше
Новости

Ребята признались в любви к родине

Конкурс «Черкесский мир» проводится десятый год под эгидой Международной черкесской ассоциации. Более 500 ребят из всех уголков республики  приехали в минувшее воскресенье в Нальчик, чтобы признаться в любви к родине, культуре, языку, истории и литературе. В кабинетах, коридорах и  конференц-зале  Международной черкесской ассоциации было шумно и многолюдно. На столах,  мольбертах и  стенах красовались  произведения участников  конкурса в номинации  «декоративно-прикладное творчество». Юные художники представили работы в различных техниках. Здесь были графика, куклы, предметы из глины, роспись и резьба по дереву, живопись и многое другое. Руководители делегаций с гордостью знакомили со своими…

Дальше
Новости

Дэтхэнэ лъэпкъми и псэ

Бзэр лъэпкъым и псэщ, жызыIар щыуакъым. Нэхъыщхьэ дыдэу лъэпкъым бгъэдэлъын хуейр бзэращ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, аращ ар къызэрацIыхур. ЦIыху-хэр иризэпсалъэу къэунэхуа а Iэмал гъуэзэджэр лIэужьыгъуэ куэду зэтепщIыкIащ. Къапщтэмэ, щIэныгъэлIхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, бзэхэм я бжыгъэр мини 6-м ноблагъэ.  Абыхэм яхэтщ дуней псор ирипсалъэу цIыхубэм къызэдащтахэри, гуп мащIэ дыдэ фIэкIа мыхъухэм ягъэшэрыуэхэри. Лъэпкъыр лъэпкъыу къэплъытэ щыхъунур абы езым и анэдэлъхубзэ Iурылъыжмэщ, итIанэщ тхыдэр хъума щыхъунур, щэнхабзэм зыщебгъэужьыфынур, цIыхур цIыхуу къыщызэтенэнур. Апхуэдэ щхьэусыгъуэхэм къыхахри, 1999 гъэм анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэунэтIа унафэ щхьэхуэ къищтащ ЮНЕСКО-м. Ар траухуауэ щытащ мазаем и 21-м – 1962 гъэм и апхуэдэ…

Дальше
Новости

Къалмыкъ Юрий щалъхуа лъахэм хиубыдэ къуажэ псоми абы и цIэр зезыхьэ уэрамхэр щыIэнущ

Къэрэшей — Шэрджэс Республикэм хыхьэ Хьэбэз районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Бэшорэ Беслъэн, абы и къуэдзэхэу       Сидакъ Азэмэтрэ Арэшыкъуэ Амиррэ иджыблагъэ щахуэзам, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Арэшыкъуэ Рауф къыхилъхьащ мы районым хиубыдэ дэтхэнэ жылагъуэми щыIэ уэрамхэм ящыщ зым Къалмыкъ Юрий и цIэр фIащыну. А цIыху гъуэзэджэр, псоми зэращIэжщи, СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и цIыхубэ депутату, иужькIэ УФ-м юстицэмкIэ и министру щытащ икIи къэралым и закон зыбжанэ зыгъэхьэзырахэм ящыщщ. Къалмыкъ Юрий Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ тхьэмадэу щытащ.  Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм ис дэтхэнэри щыгъуазэщ Къалмыкъ Юрий…

Дальше
Новости

ЛIымыщокъуэ Рэмэзанщ Адыгэ Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм Хасэм и тхьэмадэр

Щэбэт кIуам Мейкъуапэ щекIуэкIащ Адыгэ Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм и ХIX къэпщытэныгъэ-хэхыныгъэ съездыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Хьэсанэ Мурат, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн, АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБР-м, КъШР-м, Краснодар крайм щыIэ хасэхэм я унафэщIхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Аслъэн Алий, КIэкIыхъу Мэжид сымэ, республикэм щызэхэт жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, къулыкъущIапIэхэм я лIыкIуэхэр. Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат жиIащ Хасэм хэтхэмрэ къэрал властым- рэ купщIафIэу зэрызэдэлажьэм сэбэпынагъ куэд къызэрыпэкIуар, мыхьэнэшхуэ зиIэ…

Дальше
Диаспора

ХэткIэ щхьэпэ?

  Ди щхьэм зыгуэр кърикІуамэ е къэхъукъащІэ гуэр щыІэу щытмэ, зыкІи гурыщхъуэ фымыщІ: абы и гъуэгур зэІузыхар Iуэхум зи фІагъ хэлъыр аращ. Тыркум щыIэ Адыгэ Хасэхэм я КАФФЕД зэгухьэныгъэм иджыблагъэ унафэ къищтащ ДАХ-м дэлэжьэныр пIалъэкэ къызэтригъэувыІэну.  АтIэ адэжь щІыналъэмрэ хамэ къэралхэмрэ щыпсэу адыгэхэм ди зэпыщІэныгъэр къэтIасхъэмэ е пхузэмыгъэпэщыжыну лъэлъэжыпэмэ, хэт абы зи фейдэ хэлъыр? Апхуэдэ къэхъукъащIэм зыкІи имыгъэгузавэхэрщ, зи щІакхъуэ Іыхьэр Урысейм ебииным къыхэзыххэрщ, и гъащIэри, и гупсысэри, и IуэхущIафэхэри абы тезыухуахэрщ, КАФФЕД-р адэжь лъахэм зэрыпыщІа къуэпсхэр зэпызычыну хэтхэрщ, Хэкужьым щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр къарууншэ хъуныр нэхъ къэзыщтэ нэгъуэщІ лъэпкъхэрщ, н.къ.…

Дальше
Новости

Сэхъурокъуэ Хьэутий: ДАХ-м и Iуэху щыдэкIынур Урысейращ

  Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм унафэ къищтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэр къызэтригъэувыIэну. Абы и щхьэусыгъуэу къагъэлъэгъуар ДАХ-м хасэ къудамэхэр къызэригъэгугъахэр имыгъэзащIэу, адыгэ жылагъуэм я деж  жэуап  щимыхьу   къызэрилъытэрщ. Языныкъуэхэм зэрыжаIэмкIэ, абы иджыри зы щхьэусыгъуэ иIэщ-КАФФЕД-м и унафэщI Хьэгъундокъуэ  (Асланкая) Яшар Урысейм къихьэну хуимыту 2016 гъэм и фокIадэм зэрыхуагъэуварщ. Мы Iуэхум зэреплъыр «Сaucasus times.com» сайтым и журналистым хуиIуэтащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. — Хьэутий, уэри узэрыщыгъуазэщи, КАФФЕД-м и унафэщI Хьэгъундокъуэ Яшар иджыблагъэ Урысейм ирагъэкIыжащ. Сыт абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар? — Япэрауэ, ар ирагъэкIыжакъым икIи ирахужакъым. 2016 гъэм фокIадэм…

Дальше
Новости

Лъэпкъым и къэкIуэнум девгъэгупсыс

  Кавказ  Хасэхэм  я  Федерацэм  и  унафэщIымрэ   а  зэгухьэныгъэм  и Советым  хэтхэмрэ  яхуэгъэзауэ ПщIэ  зыхуэтщI  ди  лъэпкъэгъухэ! Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ, КъэпщытакIуэ гупхэм хэтхэм я жагъуэ хъуащ КАФФЕД-м къикIыу къытIэрыхьа хъыбарыр – фи тхьэмадэ Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар Урысей Федерацэм къихьэныр пIалъэкIэ къызэрызэтрагъэувыIам пыщIа гугъуехьхэр зэфIэкIыху, Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкужьым щригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм – пIалъэкIэ фыкъыхэмыхьэну унафэ къызэрыфщтар. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм сэбэпынагъ пымылъу икIи фIыуэ фемыгупсысауэ къыдолъытэ. Дэ псом ди дежкIи гуапэкъым хамэ кърал щыпсэу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ нэхъ ин дыдэм и тхьэмадэр, ДАХ-м хэтыр, ди къэралым пIалъэкIэ…

Дальше
Новости

Иорданым щызэхэт Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и деж

  ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъап1эхэ! Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи ину фIыщIэ  худощIыр  Къардэн Самир,  абы и гъуса  Хасащхьэ гупым Иорданием щызэхэт Адыгэ ФIыщIэ Хасэми Дунейпсо Адыгэ Хасэми я лэжьыгьэм илъэс куэд лъандэрэ жыджэру зэрыхэтам папщIэ. Къардэн Самир и псэ емыблэжу,  адыгэ лъэпкъым и щIыхьыр зыIэт Iуэху дахэ куэд илэжьащ икIи ноби елэжь. Самир Иордание къэралыгъуэм и пащхьэм щиIэщ фIыщIэ, лъэпкъхэм яку дэлъ ныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымкIэ  лэжьыгъэшхуэ иригъэкIуэкIащ. ДяпэкIи фыщыпсэу къэралым и пщIэр иIыгъыну, фыкъызыхэкIа лъэпкъым и хабзэр, и щэнхабзэр ихъумэну, хэкурысхэмрэ  хэхэсхэмрэ зэпыщIэным хилъхьэ гуащIэдэкIыр…

Дальше
Новости

Гармонизация межэтнических отношений – на первом плане

Роль гражданского общества в гармонизации межэтничеких и межкультурных отношений обсудили на большой научно-практической конференции, организатором которой выступила Международная черкесская ассоциация при поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР. География участников конференции была обширной: в ней приняли участие гости из Голландии, Иордании, Сирии, Турции, Респуб-лики Адыгея, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краёв, города Моздока, специалисты по межэтническим и межконфессио-нальным взаимоотношениям  научно-исследовательских институтов и вузов республики, студенты Кабардино-Балкарского государственного университета. Конференция началась с приятной миссии. За большой вклад в развитие адыгской национальной культуры  Хаути Сохроков вручил высшую награду…

Дальше
Новости

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмрэ жылагъуэ Iуэхухэмрэ

Щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ «Лъэпкъхэм, щэнхабзэхэм яку дэлъ зэхущытыкIэхэр гъэбыдэнымкIэ граждан жылагъуэм иIэ мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.  ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм и Iэтащхьэ Къуэжей Артём, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI КIурашын Анзор, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Нэхущ Заурбий, ДАХ-м дэлажьэ Нэхъыжьхэм я советым и тхьэмадэ, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, ДАХ-м и Советым хэт, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм…

Дальше
Новости

На благо межнационального мира и согласия

  17 декабря 2016 года в г. Нальчике прошла научно-практическая конференция на тему: «Роль гражданского общества в гармонизации межэтнических и межкультурных  отношений», организованная   Международной Черкесской Ассоциацией при поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.  В работе конференции приняли участие Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики Кодзоков Мухамед Мартынович, начальник управления по внутренней политике Администрации Главы КБР Кажаев Артем Хамишевич, руководитель Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Курашинов Анзор Владимирович, проректор КБГУ Кажаров Артур Гусманович, директор Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН, доктор исторических…

Дальше
Новости

«Гобелены – это не случайное увлечение, это часть моей души»

В Нальчике, в отеле «Гранд-Кавказ», проходит  выставка гобеленов Мариан Хатоко. Мариан Хатоко  вместе с мужем, известным скульптором Басам Соснак,  переехала в нашу республику из Сирии в 2012 году. И здесь, на исторической родине, она научилась плести гобелены и представила на выставку  десятки работ  разнообразной тематики. В своих работах она использовала  элементы адыгского орнамента и картины из жизни горцев.  Мариан говорит: « Я из тех людей, которые хотят успеть научиться в жизни многому: получить ученую степень в журналистике, писать рассказы и пьесы, переводить, ткать, шить — мне нравится все, что делает…

Дальше
Турция

Хьэткъуэ Умарщ (Омер Сейфеддин) дунейпсо литературэм увыпIэ хэха щеубыд

Хьэткъуэ Умар и тхылъхэр къэрал куэдым къыщыдэкIащ. УрысыбзэкIэ зэрадзэкIауэ абы и новеллэхэр 1920 гъэхэм и кIэм къыщыщIэдзауэ урыс журналхэм къытохуэ. Ахэр ягу зэрырихьым къыхэкIыу, адыгэ щIалэм и тхылъ щхьэхуэхэр Мэзкуу, Ленинград 1957, 1975, 1987, 1994 гъэхэм къыщыдокI. ТхылъиплIми ит новеллэхэр, повестхэр урысыбзэкIэ зэрадзэкIащ Печенев Игорь, Яковлевэ Нелли, Кормушин Иван сымэ. Си цIыхугъэфI Печеневыр илъэс куэдкIэ Анкара щылэжьащ икIи тыркубзэр гъуэзэджэу ещIэ. «Омер Сейфеддин пщIэшхуэ иIэщ иджырей тырку литературэбзэр убзыхуа зэрыхъуамкIэ, – жеIэ абы. – Eзым и зэманым псэуа тхакIуэхэми ар къащхьэщыкIырт и бзэр нэхъ къызэрыгуэкIыу, цIыхубэр зэрыпсалъэ бзэм нэхъ пэгъунэгъуу…

Дальше
Новости

НЕИССЯКАЕМЫЕ «РОДНИКИ»

Дорогой подарок к юбилею: в Лазаревском Центре национальных культур прошел традиционный Межрайонный фестиваль самодеятельного народного творчества «Родники», посвященный 25-летию газеты «Шапсугия» В данном случае состязательность, стремление определить лучших танцоров, певцов и музыкантов – далеко не главное. Изначально фестиваль, а его инициаторами и вдохновителями являются основатель Лазаревского ЦНК Крикор Мазлумян и заслуженный работник культуры Адыгеи и Кубани Аслан Хейшхо, задумывался как смотр юных талантов, масштабный праздник национальной культуры коренного народа. Важно, подчеркивали они, поддерживать одаренных детей, развивать творческую активность у молодежи. Это первооснова, стимул для дальнейшего развития традиционного народного искусства. Отсюда…

Дальше