Home » Archives by category » Адыгэбзэ (Page 2)
Мыхьэнэшхуэ зи1э 1уэхухэр утыку кърахьэ

  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я и зи чэзу зэхуэсыгъуэр гъатхэпэм и 29-м Налшык къалэ щек1уэк1ащ. Хамэ къэралхэми, адыгэ щыпсэу хэгъуэгухэми я л1ык1уэхэр зыхэта зэ1ущ1эм кърихьэл1ащ КъБР-м и Парламентым и Унафэщ1ым и къуэдзэ Жаным Руслан, КъБР-м и Правительствэм и Унафэщ1ым и къуэдзэ Фырэ Руслан, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Нэхущ Заурбий, КъБР-м Печатымрэ [...]

Продолжить чтение …

Дэ, адыгэ (шэрджэс) лъэпкъым щыщхэр, икъукIэ дытогузэвыхь ди ныбжьэгъу украин лъэпкъым и къэкIуэнум. Зэхэзэрыхьыныгъэр, лъагъумыхъуныгъэмрэ залымыгъэмрэ щытепщэ зэхэтыкIэм фыкIуэн шынагъуэр къыфщхьэщыхьащ фэ нобэ. Украинэм унафэр щаубыдыну яужь итщ зи нацист фIэщхъуныгъэхэр зыкIи щIэзымыуфэу утыку къизыхьэхэр, зэкъуэш лъэпкъхэм яку залымыгъэ дэлъхьэным къыхуезыджэхэр. Тхыдэм фыхуеплъэкIыжи, фигу къэвгъэкIыж Европэмрэ дунеймрэ щыпсэу лъэпкъхэр нацизмэм зыхуишауэ щытар. ЦIыхухэм яку лъагъумыхъуныгъэ [...]

Продолжить чтение …
Гугу Акрэм: Урысейм и цIыхуу дыкъилъытэнырщ дызыщIэхъуэпсыр

Дызэрыт зэманым нэхъыщхьэ дыдэу адыгэхэр зи яужь и­тыр Сирием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэ­къуэнырщ, ахэр зыхэхуа гузэвэгъуэм къыхэша зэрыхъунырщ. Фэ зэрыф­щIэщи, илъэс зыбжанэ и пэ­кIэ хьэрып къэралхэм зэщIэхъе­еныгъэ инхэр къыщыхъуауэ щытащ. Тунисым, Мысырым, Ливием, Йеменым ще­кIуэкIа зэрыхьзэрийр 2011 гъэм и гъатхэпэм Сирием нэсри, политикэ зэхъуэкIыныгъэхэм я телъхьэу уэрамхэм къыдыхьахэм Iуэхур граждан зауэм хуагъэкIуащ. Илъэсищым нэблэгъауэ Сирием [...]

Продолжить чтение …
ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

  ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Сэхъурокъуэ Хьэутий, Нэхущ Iэдэм Дыгъуасэ Налшык щызэхэтащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и зи чэзу зэIущIэ. ЩIДАА-м и щIэныгъэ секретарь нэхъыщхьэ Тхьэзэплъ Хьэсэн зэIущIэр къызэIуихри, абы кърихьэлIахэр щигъэ­гъуэзащ 2014 гъэм зэфIагъэкIын хуейуэ къапэщылъ Iуэхухэм.   АдэкIэ зэIущIэм хъыбар гуапэкIэ къыпащащ. Адыгэ Iуэхум, къэрал пщэрылъхэм, лъэпкъ зэщIэхъееныгъэм, жылагъуэ зэхыхьэхэм и гуащIэ зэрыхилъхьэм къыхэкIыу Дунейпсо Адыгэ [...]

Продолжить чтение …
ДАХ-ым и Хасащхьэм я зэ1ущ1э

ДАХ-м и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэр щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Германием, США-м, Адыгейм, КъШР-м, Краснодар крайм, Мэздэгу щIыналъэхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм я лIыкIуэхэр. Апхуэдэу зэхуэсым кърагъэ­блэгъат КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, ДАХ-м и тхьэмадэу [...]

Продолжить чтение …
ЕтІуанэ Дунейпсо Адыгэбзэ ЩІэнІуатэ

ЕтІуанэ Дунейпсо Адыгэбзэ ЩІэнІуатэ фокІадэм и 27-29, 2013 гъэ. Тыркум и адвокатпсо зэгухьэныгъэм и хьэщІэщу Литаи Хотел, Балгат-Анкара   Программэ   27 ФокIадэ 2013, Мэрем 12:00-13:30     Зыхегъэтхэн 13:30-13:45     ЩIэнIуатэм и къызэIух псалъэ 13:45-15:00     Протокол псалъэхэр 15:00-16:30     Панел 1: ХэкIуэдэну щыт бзэхэмрэ Адыгэбзэмрэ 16:30-17:00     Зыгъэпсэхугъуэ (шей-къэхьэуэ ефэгъуэ) 17:00-18:30     Панел 2. [...]

Продолжить чтение …

Сирием щыпсэу адыгэхэм даIыгъ а къэралым щыIэ щытыкIэр гъэтэмэмыжыным теухуауэ Урысейм къыхилъхьа жэрдэмхэр, жиIащ КъБР-м и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд фокIадэм и 13-м журналистхэм щаIущIам. «Сэ нобэ сепсэлъащ Сирием и Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Гугу Акрам икIи абы къызжиIащ Урысейм къыхилъхьа жэрдэмым зауэр ягъэувыIэну Сирием и цIыхухэр зэрыщигъэгугъыр»,- къыхигъэщащ абы. ХьэфIыцIэ Мухьэмэд [...]

Продолжить чтение …

Ажалит1 щыщымы1эк1э, а зэ л1эгъуэм л1ыгъэ хэлъхьэ. Бзури и абгъуэ щытепщэщ. Бланэ щалъху йок1уэж. Гъэрыр япэ зэрыхьэр и унэщ. Дауэ делэгу щы1эщи, зауэ делэгу щы1экъым. Дауэм и к1эр зауэ хъумэ, зимы1уэхури хок1уадэ. Ди унэжь пхъэжь маф1э. («Уи дей хуэдэ щы1экъым» жыхуи1эщ). Дунейр къэк1ухьи, уи унэ ихьэж. Дыгъужьыр бгъашхэ пэтми, мэзымк1э маплъэ. Дыщэ унэ нэхърэ ди [...]

Продолжить чтение …
Дунейпсо Адыгэ зэхуэсым и Унафэ

 Дэ, адыгэ лъэпкъым и лIы­кIуэ­хэр, Дунейпсо Адыгэ Зэхуэсым хэтхэр икъукIэ дытогузэвыхь Сирие Хьэрып Республикэм (СХьР) иджыпсту щекIуэкIхэм. Правительствэм и дзэхэмрэ оппозицэмрэ Iэщэ яIыгъыу илъэситIым щIи­гъуауэ зэрызэпэщIэтым къы­хэкIыу цIыху куэд хэкIуэ­дащ, зэтекъутэныгъэ инхэр щы­Iэщ. ЦIыху минищэхэм псэ­упIэрэ мылъкурэ ямыIэжу къанэри, IэмалыншагъэкIэ къэралым икIын хуей хъуащ. Дунейпсо хабзэхэр къызэпауд, къы­зэ­рыгуэкI цIыхухэм зэраныгъэ емытынымкIэ конвенцэхэр ягъэзащIэркъым. Къы­зэ­­ры­гуэкI цIыхууи [...]

Продолжить чтение …

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэс 99-рэ зэрырикъум теухуа пэкIу Налшык къалэ дэт абы и фэеплъым деж бадзэуэгъуэм и 22-м ще­кIуэкIащ. Зэхуэсым кърихьэлIащ республикэм и министерствэ зыбжанэм я лIыкIуэхэр, Налшык къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр, КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэтхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я [...]

Продолжить чтение …