Home » Archives by category » Адыгэбзэ (Page 3)
Сочэ егъэщIылIа адыгэ къуажэхэм заужь

Сочэ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Пахомов Ана­толий зэрыжиIэмкIэ, 2014 гъэм екIуэкIыну ЩIы­махуэ Олимп Джэгу­хэм, Урысей Федерацэм дуней псом щиIэ пщIэм зэрыхигъахъуэм, спортым и унэтIыныгъэ­щIэ­хэм къэралым зэрызыщри­гъэужьым къи­щы­нэ­мы­щIауэ, а Iуэхугъуэм мы щIы­пIэм исхэми я псэу­кIэр нэхъри иригъэ­фIэ­­кIуэнущ. «Сочэ и гуэдзэн» фIэкIа зы­­къы­зыщымыхъужу екIуэ­кIа Лазаревск куейми дэIэ­пы­къуныгъэ нэрылъагъухэр иджы къыхуокIуэ: олимпиадэм хухаха «дэлэным» къы­гуа­упщIыкIауэ, сом мелуанищэ бжыгъэ [...]

Продолжить чтение …
Адыгэхэр (шэрджэсхэр)  Берлин щекIуэкIа культурэхэм я карнавалым хэтащ

Ди щыпхъу лъап1эхэ, ди къуэщ лъап1эхэ! Гъэ къэс Берлин щек1уэк1 Културхэм я Карнавалым мелуаным нэс ц1ыху къок1уал1э, ищ1-бгъущ1ым нэс гупхэр хэтхэщ. Мыгъэм дэри ещанэу 45 нэрыбгэк1э Културхэм я Карнавалым дыхэтащ. «Езанэ радио» (Radio eins) къызэрыжи1амк1э адыгэхэри Култур’хэм я Карнавалым «хэпща» хъуащ. Мы гъэм унафэ тщ1ат ди гупым хэтынухэм 1эмал имы1эу е фащэ е адыгэ тхыпхъэхэр [...]

Продолжить чтение …

«Щэнхабзэм и махуэхэр» зэхыхьэм и етхуанэрей зэ1ущIэшхуэр 2013 гъэм гъатхэпэм и 31 – мэлыжьыхьым и 1 махуэхэм  Германием и Бремен къалэм пэгъунэгъу Ротенбург (Вюмме) къалэм щек1уэк1ащ. Мыгъэрей зэхуэсым и къызэгъэпэщыныгъэр зи пщэ дэлъар Европэм щыIэ Шэрджэс Щэнхабзэ Хасэхэм я Федерацэм хыхьэ Бремен Хасэмрэ Хьэнофэр Хасэмрэт.  А Хасэ ц1ык1уит1ым хэлэжьыхь ц1ыхухэр мащ1э дыдэми я къалэнхэр 1эк1уэлъак1уэу [...]

Продолжить чтение …

Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ, КъБР-м Егъэ­джэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм илъэс зыбжанэ хъуауэ ди щIыналъэм щри­гъэ­кIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо зэпеуэ-фестивалым и зи чэзу Iы­хьэр йокIуэкI. Иджыблагъэ абы щыпащащ Прохладнэ куейм хыхьэ Къэрэгъэш къуажэм и 2-нэ школым.  Адыгэбзэмрэ хабзэмрэ я ма­хуэшхуэм хуэдэу екIуэкIащ а школым и лэжьакIуэхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ я зэ­фIэкI­хэм я [...]

Продолжить чтение …

Мурадхэр Адыгэ, Къэбэрдей-Балъ­къэр, Къэрэшей-Шэрджэс рес­­­пуб­ликэхэм, къищынэ­мы­­щIауэ ди лъэпкъэгъухэр щы­п­­сэу къэралхэм (Тыркум, Си­рием, Иорданием, США-м, Гер­манием, нэ­гъуэщI­хэми) адыгэ литературэм, лъэ­пкъ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ, щIэны­гъэм, егъэджэныгъэм, спор­тым зы­щегъэужьыным хуэщхьэпэн. Къалэнхэр ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа Iэ­на­­тIэ­хэм ехъу­лIэныгъэш­хуэ­­хэр иужь­рей илъэсхэм щы­­зыIэ­ры­зыгъэхьа цIыху зэчиифIэхэр (е гуп щхьэ­хуэ­­хэр) гъэ­лъэ­­пIэн. УнэтIыныгъэхэр ДАХ-м игъэува тыгъэхэр зы­хуэ­фащэхэр къыщыхах унэ­­тIы­ны­гъэ­хэр: – адыгэ тхыдэр къызыхэщ литературэ тхыгъэ [...]

Продолжить чтение …

1. Абазэ 2. Абыдэ 3. Апыщ 4. Аулъэ 5. Абей 6. Ацумыжь 7. Бэлагъы 8. Бахъуэ 9. Багъ 10. Бекъщокъуэ 11. Батырдэгу 12. Бекъул 13. Бэджмыкъуэ 14. Быж 15. БэшкIур 16. Бидэнокъуэ 17. Вындыжь 18. Гъыш 19. ГъукIэлI 20. Дыгъужь 21. Дэпчэн 22. Джырэндокъуэ 23. ДыщэкI 24. Джэху 25. Дэдэхъу 26. Джэтауэ 27. Джэрыкъуэ 28. [...]

Продолжить чтение …
Анэ­дэлъху­бзэм и дунейпсо махуэм теухуауэ

Ар къызэригъэпэщат IуэхущIа­пIэм и лъахэхутэ къудамэм, лэ­жьы­гъэр зыубзыху-методикэ къудамэр и дэIэпы­къуэгъуу. Иужьрейм и лэжьакIуэ Атэлыкъ – Парзиевэ Мирэ къызэхуэсахэм хьэщIэхэр яригъэцIыхуащ. Апхуэдэт «Нюр» сабий журналым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат, а журналым и редколлегием хэт,  КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэны­гъэм и унафэщIым и къуэдзэ Шаваевэ Разият, Налшык и курыт еджапIэ     №9-м адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмкIэ и [...]

Продолжить чтение …
Къалэнхэр инщ, зыгъэзэщIэнухэри махэкъым

Фигу къэдгъэкIыжынщ: Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Зэхуэсым къищтэ унафэхэр зы­гъэзащIэ гупыр пIалъэ пыу­хы­­кIам тету зэIуощIэ, ялэ­жьам­рэ къапэщытымрэ тепсэлъыхьын, ящIапхъэр ягъэбелджылын папщIэ. гъэзэ­щIакIуэ гупым хэтщ ДАХ-м къызэщIиубыдэ Адыгэ Хасэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэны­гъэхэмрэ я лIыкIуэхэр. Псори зэхэту ахэр мы зэм цIыху  31-рэ мэхъу. ЗэIущIэр къызэIузыхари езыгъэкIуэкIари ДАХ-м и президент Сэхъурокъуэ Хьэутийщ. Абы хьэщIэхэм яригъэ­цIы­хуащ мы зэIущIэм ирихьэ­лIа къэрал къулыкъущIэхэр: КъБР-м [...]

Продолжить чтение …
Бзэр лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэщ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ иджыблагъэ екIуэкIащ нобэ адыгэбзэм и Iуэху зы1утым, адэк1э абы и зыужьыIкэ хъунум теухуа зэ1ущ1э. Абы хэтащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, абы и къуэдзэ, КъБКъУ-м и проректор Къэжэр Артур, ДАХ-м и Исполкомым хэт, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмк1э и [...]

Продолжить чтение …
Сирием щыпсэу адыгэхэм я закъуэкъым!

Сирием щыпсэу адыгэхэм хэкIыпIэ закъуэу яIэр я хэкужьу я адэжь щIы­налъэм къагъэзэжынырщ. Урысей Федерацэмрэ Тырку Республикэмрэ дунейм къыщыхъу-къыщыщIэхэм зыгуэру щыхэ­лIыфIыхь дэтхэнэри еувэ­лIапхъэщ адыгэхэм я хэкужь ягъэзэжыну хуитыныгъэ зэ­раIэм, зы фIэгъэнапIи щхьэусыгъуи емыпхауэ. Тыркум щыIэ Кавказ хасэхэм я федерацэм мыбы теухуауэ зыбжанэрэ зыхуигъэзащ Урысей Федерацэм, тхыдэми къэралышхуэу зэрыщытми пщэрылъ къыщащI цIыхугъэ къалэнхэр езым и къэрал хабзэ [...]

Продолжить чтение …