Home » Entries posted by admin (Page 5)
Stories written by admin

Бзэр лъэпкъым и псэщ, жызыIар щыуакъым. Нэхъыщхьэ дыдэу лъэпкъым бгъэдэлъын хуейр бзэращ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, аращ ар къызэрацIыхур. ЦIыху-хэр иризэпсалъэу къэунэхуа а Iэмал гъуэзэджэр лIэужьыгъуэ куэду зэтепщIыкIащ. Къапщтэмэ, щIэныгъэлIхэм зэрыхуагъэфащэмкIэ, бзэхэм я бжыгъэр мини 6-м ноблагъэ.  Абыхэм яхэтщ дуней псор ирипсалъэу цIыхубэм къызэдащтахэри, гуп мащIэ дыдэ фIэкIа мыхъухэм ягъэшэрыуэхэри. Лъэпкъыр лъэпкъыу къэплъытэ щыхъунур абы езым [...]

Продолжить чтение …
Къалмыкъ Юрий щалъхуа лъахэм хиубыдэ къуажэ псоми абы и цIэр зезыхьэ уэрамхэр щыIэнущ

Къэрэшей — Шэрджэс Республикэм хыхьэ Хьэбэз районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Бэшорэ Беслъэн, абы и къуэдзэхэу       Сидакъ Азэмэтрэ Арэшыкъуэ Амиррэ иджыблагъэ щахуэзам, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Арэшыкъуэ Рауф къыхилъхьащ мы районым хиубыдэ дэтхэнэ жылагъуэми щыIэ уэрамхэм ящыщ зым Къалмыкъ Юрий и цIэр фIащыну. А цIыху гъуэзэджэр, псоми зэращIэжщи, СССР-м [...]

Продолжить чтение …
ЛIымыщокъуэ Рэмэзанщ Адыгэ Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм Хасэм и тхьэмадэр

Щэбэт кIуам Мейкъуапэ щекIуэкIащ Адыгэ Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм и ХIX къэпщытэныгъэ-хэхыныгъэ съездыр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Хьэсанэ Мурат, АР-м и япэ Президент Джарым Аслъэн, АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, КъБР-м, КъШР-м, Краснодар крайм щыIэ хасэхэм я унафэщIхэу ХьэфIыцIэ [...]

Продолжить чтение …
ХэткIэ щхьэпэ?

  Ди щхьэм зыгуэр кърикІуамэ е къэхъукъащІэ гуэр щыІэу щытмэ, зыкІи гурыщхъуэ фымыщІ: абы и гъуэгур зэІузыхар Iуэхум зи фІагъ хэлъыр аращ. Тыркум щыIэ Адыгэ Хасэхэм я КАФФЕД зэгухьэныгъэм иджыблагъэ унафэ къищтащ ДАХ-м дэлэжьэныр пIалъэкэ къызэтригъэувыІэну.  АтIэ адэжь щІыналъэмрэ хамэ къэралхэмрэ щыпсэу адыгэхэм ди зэпыщІэныгъэр къэтIасхъэмэ е пхузэмыгъэпэщыжыну лъэлъэжыпэмэ, хэт абы зи фейдэ хэлъыр? Апхуэдэ [...]

Продолжить чтение …
Сэхъурокъуэ Хьэутий: ДАХ-м и Iуэху щыдэкIынур Урысейращ

  Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я Федерацэм унафэ къищтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм щригъэкIуэкI лэжьыгъэр къызэтригъэувыIэну. Абы и щхьэусыгъуэу къагъэлъэгъуар ДАХ-м хасэ къудамэхэр къызэригъэгугъахэр имыгъэзащIэу, адыгэ жылагъуэм я деж  жэуап  щимыхьу   къызэрилъытэрщ. Языныкъуэхэм зэрыжаIэмкIэ, абы иджыри зы щхьэусыгъуэ иIэщ-КАФФЕД-м и унафэщI Хьэгъундокъуэ  (Асланкая) Яшар Урысейм къихьэну хуимыту 2016 гъэм и фокIадэм зэрыхуагъэуварщ. Мы Iуэхум зэреплъыр «Сaucasus [...]

Продолжить чтение …

  Кавказ  Хасэхэм  я  Федерацэм  и  унафэщIымрэ   а  зэгухьэныгъэм  и Советым  хэтхэмрэ  яхуэгъэзауэ ПщIэ  зыхуэтщI  ди  лъэпкъэгъухэ! Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ, КъэпщытакIуэ гупхэм хэтхэм я жагъуэ хъуащ КАФФЕД-м къикIыу къытIэрыхьа хъыбарыр – фи тхьэмадэ Асланкая (Хьэгъундокъуэ) Яшар Урысей Федерацэм къихьэныр пIалъэкIэ къызэрызэтрагъэувыIам пыщIа гугъуехьхэр зэфIэкIыху, Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкужьым щригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм [...]

Продолжить чтение …

  ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъу лъап1эхэ! Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я цIэкIи си щхьэкIи ину фIыщIэ  худощIыр  Къардэн Самир,  абы и гъуса  Хасащхьэ гупым Иорданием щызэхэт Адыгэ ФIыщIэ Хасэми Дунейпсо Адыгэ Хасэми я лэжьыгьэм илъэс куэд лъандэрэ жыджэру зэрыхэтам папщIэ. Къардэн Самир и псэ емыблэжу,  адыгэ лъэпкъым и щIыхьыр зыIэт Iуэху дахэ куэд илэжьащ [...]

Продолжить чтение …

Роль гражданского общества в гармонизации межэтничеких и межкультурных отношений обсудили на большой научно-практической конференции, организатором которой выступила Международная черкесская ассоциация при поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР. География участников конференции была обширной: в ней приняли участие гости из Голландии, Иордании, Сирии, Турции, Респуб-лики Адыгея, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краёв, [...]

Продолжить чтение …
Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмрэ жылагъуэ Iуэхухэмрэ

Щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ «Лъэпкъхэм, щэнхабзэхэм яку дэлъ зэхущытыкIэхэр гъэбыдэнымкIэ граждан жылагъуэм иIэ мыхьэнэр» щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.  ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм и Iэтащхьэ Къуэжей Артём, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ [...]

Продолжить чтение …
На благо межнационального мира и согласия

  17 декабря 2016 года в г. Нальчике прошла научно-практическая конференция на тему: «Роль гражданского общества в гармонизации межэтнических и межкультурных  отношений», организованная   Международной Черкесской Ассоциацией при поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР.  В работе конференции приняли участие Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики Кодзоков Мухамед Мартынович, начальник управления по внутренней [...]

Продолжить чтение …