Home » Archives by category » Адыгэбзэ (Page 4)
Дэ нэгъуэщIым зыкъедгъэгъэсэбэп хъунукъым

Хамэ къэрал куэдым щыхэхэс адыгэхэр зэрыгъуэтыжыным, зэкъуэгъэувэным ехьэлIауэ къалэн куэд и пщэ къыдохуэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм. Иджыпсту ар зи ужь ит Iуэхугъуэхэм я нэхъыщхьэщ Сирие Хьэрып Республикэм бэлыхь щыхэхуа ди лъэпкъэгъухэм ядэIэпыкъуныр, лей къатемыгъэхьэныр, хэкум къыхуеIэхэр къэшэжыныр. Фэ зэ­рыфщIэщи, илъэсым щIигъуауэ политикэ зэпэ­щIэу­вэ­ны­гъэр щызэщIоплъэ СХьР-м. Правительствэм и дзэмрэ оп­позицэ зэщIэузэдамрэ я зэныкъуэкъум хокIуадэ Урысейм и [...]

Продолжить чтение …
Иордан щIыналъэм щекIуэкIащ фестиваль «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэхэр»

                                                                                     

Продолжить чтение …
ЩIалэгъуалэ зимыIэм къэкIуэн иIэкъым

                                                              Мэздэгу адыгэхэм я пщэдейр я щIэблэрщ «Мэздэгу адыгэхэм я тхыдэм щыщ напэкIуэцIхэр» зыфIаща фестиваль-зэпеуэр иджы еща­нэу щекIуэкIащ Ставрополь краймрэ Осетие-Ищ­хъэрэ – Алание Республикэмрэ ис [...]

Продолжить чтение …

«Адыгэ Хасэ – КъШР-м и Шэрджэс Парламент» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и вице-президент Шэрджэс М. Хь. деж ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд ХьэмтIалэ и къуэ! Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъэзэщIакIуэ гупым и цIэкIэ, си щхьэкIэ  къызбгъэдэкIыу си гуапэу сынохъуэхъу илъэс 65-рэ узэрырикъуамкIэ. Адыгэ псоми пщIэшхуэ зыхуащI жылагъуэ-политикэ лэжьыгъэу уэ ебгъэкIуэкIыр лъэпкъым и зэхэщIыкIыр хъумэнымрэ абы зегъэужьынымрэ, [...]

Продолжить чтение …
ХъугъуэфIыгъуэхэр зэIэпах
Продолжить чтение …
«КъэвгъэувыIэ Сирием щекIуэкI лъыгъажэр!»

ЗэпэщIэтыныгъэр зыщымыужьых Сирие Хьэрып Республикэм къина адыгэхэм,  нэгъуэщI ди хэкуэ­гъу­хэм ядэIэпыкъуным къыхуезы-джэ пэкIу щекIуэкIащ ды-гъэгъазэм и 2-м Москва къалэм. А Iуэхугъуэм ири­пIей­тейуэ къалащхьэм щыпсэу адыгэ, абхъаз, абазэ куэд къе­кIуэлIащ «Хэкум и гъунапкъэ хъумакIуэхэм» («Пограничникам отечества») я фэеплъым деж. Урысей, къащхьэщыж ди лъэпкъэгъухэм!» – апхуэдэ къы­хуе­­джэныгъэхэмкIэ гъэн­щIат зэхыхьэр. — Нэхъыщхьэу дызыхущIэ­къур гузэвэгъуэм зэщIищта хьэрып къэралым къина ди [...]

Продолжить чтение …

  http://youtu.be/eFko7omE4Po

Продолжить чтение …

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI МАТВИЕНКЭ В. И. и деж   Дунейпсо Адыгэ Хасэм Зэрызыхуигъазэ                           ПщIэ зыхуэтщI Валентинэ Иван ипхъу! Дунейпсо Адыгэ Хасэм Уэ зыныпхуегъазэ адыгэ псори икъукIэ зыгъэпIейтей Iуэ­хум­­кIэ. Сирие Хьэрып Республикэм илъэсым щIигъуауэ зауэ щокIуэкI, [...]

Продолжить чтение …
Дыщэидэм и щэхур

Налшык дэт Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ дыщэидэм, хэдыкIым хуэIэпщIэлъапщIэ, Мейкъуапэ щыпсэу Бидэнокъуэ Мэлэчхъан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.   Пэшым и блынхэр яуфэ­бгъуащ лъэпкъым къыде­кIуэкI IэщIагъэм и Iэужь дахэ къызыхэщ хьэпшыпхэм. Дыщэ IуданэкIэ хэдыкIа, хьэпIацIэщыгъэкIэ бла лъэпкъ дамыгъэхэр, IэкIуэ­лъакIуэу ухуэна къэдабэ щэкIыр, щагъэ пщэхъур, цIыхухъу, цIыхубз бащ­лъыкъхэр, дыщэидэкIэ гъэщIэрэщIа упщIэхэр, сурэтылъэ IэрыкI гъэщIэгъуэнхэр, щIалэхэм я къэшэнхэм ирату [...]

Продолжить чтение …
ЗыкъэзыщIэж ди лъэпкъым хуэфэщэн хуэдлэжьмэ

Жэпуэгъуэм и 20 – 21 махуэхэм Нал­шык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и IX Зэхуэсышхуэр.                                                                                 [...]

Продолжить чтение …